„Zagadnienie logistyki miejskiej”

III Forum Mobilności 17.09.2007 r.

Forum Mobilności odbyło się 17 września br. w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i władz lokalnych, przedstawiciele nauki, studenci kierunku Transport Politechniki Krakowskiej oraz na specjalne zaproszenie Łukasza Franka grupa młodzieży z pierwszej klasy logistycznej z Zespołu Szkół nr l w Krakowie, której opiekunem jest p. Elżbieta Cichocińska. Stroną organizacyjną Forum zajęli się członkowie programu Civitas Caravel pracujący w Biurze Infrastruktury Miasta Krakowa oraz członkowie koła SITK w Politechnice Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Przybyła Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta p. Józefa Kęsek, prof. Andrzej Rudnicki z Politechniki Krakowskiej, dr Jacek Szołtysek z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dr inż. Krzysztof Lewandowski z Politechniki Wrocławskiej, Leszek Lejkowski z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, był też Adam Migdał – Przewodniczący Rady Dzielnicy IX, obecni byli również inni przedstawiciele UM i przedstawiciele PKP Przewozy Regionalne.

Spotkanie prowadził Prezes Oddziału SITK w Krakowie Mariusz Szałkowski. Po przywitaniu wszystkich przybyłych Prezes Szałkowski oddał głos Dyrektor Józefie Kęsek, która przybliżyła zebranym uczestnikom spotkania zagadnienie europejskiego tygodnia zrównoważonego transportu, którego głównym celem jest promowanie transportu zbiorowego jako alternatywnego w stosunku do transportu indywidualnego. Podkreśliła również fakt, iż w aktualnej Polityce Transportowej Polski dużą uwagę poświęcono zagadnieniu logistyki miejskiej, czyli obsłudze towarów w miastach. Zagadnienie logistyki miejskiej stało się tematem III Forum.

Pierwszą prezentację na temat logistyki miejskiej – centrum logistycznego w Krakowie przedstawił dr Andrzej Chyba, który poruszył zagadnienia dotyczące centrów logistycznych, logistyki miejskiej, omówił również kryteria lokalizacji tych centrów. Ponadto przedstawił możliwe lokalizacje centrum logistycznego dla Krakowa (Branice, Balice, Rybitwy – Płaszów oraz Opatkowice) oraz porównał ich funkcjonalność. W konkluzji Autor wyraźnie podkreślił, iż najlepszym terenem w Krakowie pod budowę centrum logistycznego jest lokalizacja Płaszów – Rybitwy, natomiast CL Branice mogłoby funkcjonować jako subcentrum dla Nowej Huty oraz północnych dzielnic. Następnie Korneliusz Grabka przedstawił prezentację nowego planu dystrybucji towarów w Krakowie realizowanego w ramach działania 10.3 projektu Caravel europejskiego programu Civitas II. Omówił cele prowadzonego działania, przedstawił przesłanki do utworzenia nowych planów dystrybucji towarów i korzyści z tego płynące, zaproponował lokalizację Miejskiego Centrum Logistycznego. Omówił wyniki badań, jakie w tym celu zostały przeprowadzone. Uczestnicy Forum podjęli ciekawą, wielowątkową dyskusję, w której padały bardzo różne, często skrajne opinie i propozycje rozwiązań. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników dyskusji, prowadzący Mariusz

Szałkowski podsumował dyskusję w postaci kilku wniosków:

Przedstawiciel ZDiT próbował rozwiązać problem ograniczeniami administracyjnymi, co niestety nie da zamierzonych efektów. W czasie dyskusji zostały wygłoszone bardzo trafne podpowiedzi, które można wykorzystać w badaniach ankietowych dla zamawiających. Zamknięcie obszaru w obrębie pierwszej obwodnicy ograniczy obszar do małej powierzchni, natomiast na stawianie pierwszych kroków w nowym planie dostaw w Krakowie powinien być ten obszar wystarczający.

Opracowały: Sabina Puławska, Magdalena Ożóg

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci