TMIR – Listopad 2015

Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak: Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora transportu cz. I

Streszczenie:  Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego generowanego przez ludzką aktywność jest jednym z głównych wyzwań XXI wieku. Ze względu na wielkość emisji do atmosfery, do najbardziej istotnych należy sektor transportu. Koszty i zagrożenia związane z tymi emisjami są szczególnie wysokie w miastach i na terenach cechujących się wysoką gęstością zaludnienia. Celem poniższego artykułu jest analiza polityki transportowej wybranych miast w Polsce w latach 2000 – 2014 w kontekście redukcji emisji z sektora transportu i poprawy jakości powietrza. Artykuł prezentuje najważniejsze aspekty i możliwości działań na rzecz  redukcji emisji z sektora transportu w ujęciu prowadzonej polityki transportowej oraz analizuje działania w tym zakresie prowadzone przez miasta objęte badaniem na tle zmian jakości powietrza.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z wyjazdu technicznego Inwestycje drogowo-mostowe na drogach krajowych Małopolski

W dniu 8 października br. Oddział SITK w Krakowie Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zorganizowały wyjazd techniczny nt: Inwestycje drogowo-mostowe na drogach krajowych Małopolski.
O godzinie 9.30 grupa 16 uczestników wyjechała autokarem z ul Mogilskiej 25, gdzie mieści się siedziba GDDKiA.  Pierwszym miejscem, do którego udali się uczestnicy było biuro budowy drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy nowohuckiej) – odcinek od Węzła Drogowego Rybitwy (Christo Botewa) do Węzła Drogowego Igołomska wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę. W trakcie spotkania kierownik budowy przekazał informację na temat projektu i budowy trasy S-7.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z konferencji Polityka parkingowa w miastach

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt: Polityka parkingowa w miastach odbyła się w dniach 16 – 17 listopada br. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym “Kotłownia” Politechniki Krakowskiej.

Konferencja została zorganizowana przez SITK RP Oddział w Krakowie, Zakład Transportu Politechniki Krakowskiej, Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Przewodniczącym Komitetu programowego był dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, a Sekretarzem Naukowym dr inż. Tomasz Kulpa. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył I Zastępca Prezesa SITK Oddział w Krakowie Andrzej Kollbek. Ponadto w pracę Komitetu Organizacyjnego zaangażowani byli przedstawiciele SITK RP Oddział w Krakowie: Janina Mrowińska, Beata Toporska i Anna Bujak, pracownicy Politechniki Krakowskiej:  Aleksandra Ciastoń–Ciulkin, Urszula Duda i Sabina Puławska oraz Członkowie Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK: Krystian Banet i Sylwia Rogala.

Czytaj dalej

POLITYKA PARKINGOWA W MIASTACH 2015

Sprawozdanie z udziału w seminarium „Technologie wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie”

W dniu 9 listopada, w siedzibie firmy MOTA-ENGIL odbyło się seminarium poświęcone technologii wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie. Prelegenci – p. Adam Przewor – kierownik budowy, oraz p. Mateusz Janczy – kierownik robót, rozpoczęli prezentację od krótkiego rysu historycznego miasta Cieszyn, ciekawostek z tym związanym, oraz początkach stosowania kanalizacji sanitarnej, które sięgają już 3500 r p. n.e.

Czytaj dalej