44 Edycja – Konkurs SITK RP prac dyplomowych dla szkół wyższych rozstrzygnięty

dsc_0047 Wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizowało 44. już edycję konkursu na najlepszą   pracę dyplomową uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego za rok 2012. Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

 

Przewodniczący:

Andrzej Kollbek

Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP, Z-ca Dyr. GDDKiA O/Kraków

Członkowie :

Mariusz Szałkowski

Prezes  Oddziału Krakowskiego SITK RP, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów MPK S.A. w Krakowie

Marek Błeszyński

 

Grzegorz Sapoń

Wiceprezes Zarządu O/SITK w Krakowie,  Naczelnik Działu Infrastruktury PKP Intercity

Z-ca Dyr. ZIKIT w Krakowie

Bartłomiej Lustofin

Biuro Studiów, członek zespołu ds Ścieżek rowerowych przy GDDKiA

Stanisław Albricht

Andrzej Mutka

Czesław Jarosz

 

Bożena Bernasik

Prezes firmy "Altrans"

Biegły Sądowy z zakresu kolejnictwa, Rzeczoznawca SITK Oddział w Krakowie

Wykładowca,  Politechnika Krakowska Katedra Transportu Szynowego i Lotniczego

Z-ca Dyr. ds Technologii GDDKiA

Grzegorz Ścisło

Firma "ChemTrans Logistic

Do konkursu zgłoszono 23 prace dyplomowe z dwóch krakowskich uczelni: Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo – Hutniczej. Jedna praca z uwagi na niespełnienie warunków konkursu nie została dopuszczona do oceny przez sędziów sądu konkursowego.

Wykaz prac zgłoszonych do konkursu w kolejności zgłoszeń:

 

Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

Promotor

Uczelnia

1

Marek Żyła

Algorytmy sterowania wózkiem zawieszonym nad torem magnetycznym

dr inż. Adam Piłat

Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

2

Łukasz Wilkowski

Wpływ błędów geometrycznych skrzyżowań na bezpieczeństwo ruchu drogowego

dr inż. Krzysztof Ostrowski

Politechnika Krakowska

3

Karolina Wątroba

Studium Koncepcyjne rozwiązań skrzyżowania al. Gen. Andersa z ul. Gen. Boruty-Piechowicza i Ludźmierską w Krakowie

dr hab. Janusz Chodur, Prof. PK

Politechnika Krakowska

4

Tomasz Cupał

Studium koncepcyjne rozwiązań zespołu skrzyżowań ulic Trudna – Brzeska – Ks. Poniatowskiego – Krzeczkowska – Podedworze w Bochni

dr hab. Janusz Chodur, Prof. PK

Politechnika Krakowska

5

Michał Pilch

Koncepcja linii tramwajowych w Bielsku Białej

dr inż. Wiesław Dźwigoń

Politechnika Krakowska

6

Leszek Ziemnik

Analiza funkcjonowania zmiennoczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg krajowych

dr hab. inż. Janusz Chodur, Prof. PK

Politechnika Krakowska

7

Ewelina Jarosz

Analiza satysfakcji preferencji i pasażerów publicznego transportu zbiorowego w Tarnowie

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

8

Igor Wolski

Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów przewozów regionalnych i ocena funkcjonowania parkingu przy stacji Zabierzów

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

9

Grzegorz Galas

Analiza przewozu towarów na przykładzie firmy Rohling Suus Logistic

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

10

Olaf Malm

Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów przewozów regionalnych i ocena funkcjonowania parkingu przy stacji Krzeszowice

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

11

Leszek Będek       Marcin Feliks

Analiza stanu BRD na obwodnicach małych miejscowości i przejściach drogowych

dr inż. Mariusz Kieć

Politechnika Krakowska

12

Grzegorz Kozioł

Systemy metra w miastach europejskich

dr hab. Inż. Wiesław Starowicz prof. PK

Politechnika Krakowska

13

Elżbieta Śpiewak

Analiza jakości w kolejowych przewozach pasażerskich realizowanych przez spółkę Przewozy Regionalne na odcinku Tarnów – Nowy Sącz

dr inż. Waldemar Parkitny

Politechnika Krakowska

14

Paweł Okrzesik

Koncepcja symulatora komputerowego stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu E dla potrzeb dydaktyki

dr inż. Maciej Puchała

Politechnika Krakowska

15

Wojciech Bednarski

Analiza jakości funkcjonowania systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich BikeOne Kraków

dr inż. Zofia Bryniarska

Politechnika Krakowska

16

Magdalena Nowakiewicz

Analiza procesów przewozowych realizowanych przez firmę PEKAES S.A. na przykładzie Oddziału Kraków

dr inż. Andrzej Chyba

Politechnika Krakowska

17

Patrycjusz Kaim

Analiza obsługi i procesów logistycznych

dr inż. Waldemar Parkitny

Politechnika Krakowska

18

Paweł Babiarz          Konrad Rembisz

Projekt koncepcyjny przebudowy odcinka Lubostroń w Krakowie

dr inż. Krzysztof Ostrowski

Politechnika Krakowska

19

Piotr Mucha

Podróże i ruch rowerowy w Tarnowie – Mościcach

dr inż. Wiesław Dźwigoń

Politechnika Krakowska

20

Bartosz Nowak     Leszek Radwan

Ocena nośności nawierzchni DP nr 2129 w Jerzmanowicach, przebudowanej w technologii recyklingu głębokiego

dr inż. Piotr Zieliński

Politechnika Krakowska

21

Marcin Janiczek

Analiza czynników wpływających na jakość w kolejowych przewozach pasażerskich na trasie Kraków Główny – Warszawa Centralna

dr inż. Waldemar Parkitny

Politechnika Krakowska

22

Łukasz Stawicki

Analiza lotniczych przewozów sanitarnych w Polsce

dr inż. Waldemar Parkitny

Politechnika Krakowska

23

Andrzej Wiśniewski

Projekt uspokojenia ruchu w obrębie osiedla Osowa Góra w Bydgoszczy

dr inż. Mariusz Dudek

Politechnika Krakowska

 
Komisja postanowiła nie zakwalifikować do oceny następującej pracy:
 

1

Marek Żyła

Algorytmy sterowania wózkiem zawieszonym nad torem magnetycznym

dr inż. Adam Piłat

Akademia Górniczo – Hutnicza

im. S. Staszica w Krakowie

Powodem dyskwalifikacji pracy nr 1 było to, że nie spełnia warunków w zakresie terminu obrony tej edycji konkursu tj nie została obroniona w roku kalendarzowym 2012. Może natomiast zostać zgłoszona do konkursu w edycji za rok 2013

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez Sąd Konkursowy. Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 20 i 22 maja 2013 r. oraz po analizie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami wyłonił laureatów. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbyło się w dniu 10 czerwca br. w Sali Konferencyjnej GDDKiA Oddział w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25. Na spotkanie przybyło 25 osób: laureaci konkursu, promotorzy prac, zaproszeni goście i przedstawiciele Zarządu Oddziału.  Wszystkich przybyłych przywitał w ciepłych słowach Andrzej Kollbek Przewodniczący Sądu Konkursowego (Wiceprezes Oddziału), przypominając zasady konkursu oraz podkreślając jego wagę i znaczenie. Następnie ogłosił werdykt, i zaprezentował wszystkie zgłoszone prace, podkreślając ich bardzo wysoki poziom i dużą wartość merytoryczną. Różnorodność tematyki zawartej w poszczególnych pracach spowodowała, że wybór tych najlepszych nie był łatwym zadaniem. W swej dziedzinie każda z prac jest bardzo cenna i wnosi wiele nowego.

A oto nagrodzone prace:

 I miejsce przyznano pracy:

  • Paweł Okrzesik za pracę pt. „Koncepcja symulatora komputerowego stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu E dla potrzeb dydaktyki”, promotor – dr inż. Maciej Puchała

         II miejsce

  • Bartosz Nowak oraz Leszek Radwan za pracę pt. „Ocena nośności nawierzchni DP nr 2129 w Jerzmanowicach, przebudowanej w technologii recyklingu głębokiego”, promotor -  dr inż. Piotr Zieliński

         III miejsce przyznano równorzędnie dwóm pracom:

  • Magdalena Nowakiewicz za pracę pt. „Analiza procesów przewozowych realizowanych przez firmę PEKAES S.A. na przykładzie Oddziału Kraków”, promotor –  dr inż. Andrzej Chyba
  • Tomasz Cupał za pracę pt. „Studium koncepcyjne rozwiązań zespołu skrzyżowań ulic Trudna – Brzeska – Ks. Poniatowskiego – Krzeczkowska – Podedworze w Bochni”, promotor – dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK

Doceniając wysoki poziom prac przyznano 2 wyróżnienia:

  • Karolina Watroba  za pracę pt.Studium Koncepcyjne rozwiązań skrzyżowania al. Gen. Andersa z ul. Gen. Boruty-Piechowicza i Ludźmierską w Krakowie”, promotor – dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK
  • Olaf Malm za pracę pt.Analiza preferencji i satysfakcji pasażerów przewozów regionalnych i ocena funkcjonowania parkingu przy stacji Krzeszowice” promotor – dr inż. Zofia Bryniarska (PK)

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe: elektroniczne urządzenia pamięci zewnętrznej do komputera, GPS oraz wydawnictwa Oddziału w Krakowie, m.in. jubileuszową monografię pt: Od Karpat po Andy autorstwa L.Mazana, M.Czumy i K.Siwiec. Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Wręczył je w Jego imieniu Wiceprezes Oddziału Andrzej Kollbek wraz z Prezesem Mariuszem Szałkowskim oraz Prezesem Honorowym SITK Wiesławem Starowiczem. Przebieg spotkania podsumował Prezes Oddziału kol. Mariusz Szałkowski, który stwierdził, że konkurs nadal jest i pozostanie ważny w działalności statutowej Oddziału. Na koniec złożył życzenia absolwentom uczelni sukcesów w pracy zawodowej oraz pozyskania pracy zgodnej z przygotowaniem zawodowym.

Na zakończenie uroczystości zrobiono sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.      

 

Opracowanie i zdjęcia:

Joanna Mitis

Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci