45. Konkurs prac dyplomowych rozstrzygnięty!

Oddział SITK RP w Krakowie już po raz 45 zorganizował Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa. W konkursie wzięły udział prace inżynierskie i magisterskie (I i II stopnia), które zostały obronione w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 i spełniały wymagania Regulaminu Konkursu.  Na konkurs wpłynęło 18 prac z dwu Uczelni Krakowskich: Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Zakwalifikowanych do oceny przez kapitułę zostało 15  prac, 3 prace nie spełniały kryteriów zakwalifikowania do grup tematycznych. Zakwalifikowane do konkursu  prace zostały przydzielono do  grup tematycznych zgodnie z punktem 5 Regulaminu Konkursu. W ramach prac magisterskich  zgłoszono: 1 pracę do grupy Infrastruktura Transportu oraz 7 prac do grupy Procesy Transportowe. W ramach prac inżynierskich zgłoszono: 2 prace do grupy Infrastruktura Transportu oraz 5 prac do grupy Procesy Transportowe. 

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez Sąd Konkursowy, w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu. Każda praca oceniana była nienależnie przez dwóch sędziów. Sąd Konkursowy na posiedzeniach w dniu 30 kwietnia oraz 7 maja 2018 r., po analizie opinii specjalistów, promotorów oraz zapoznaniu się z poszczególnymi pracami nadesłanymi na konkurs, ocenił i przyznał lokaty w każdej z kategorii.

Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie :

Przewodniczący:

Andrzej Kollbek 

Wiceprezes Oddziału SITK RP w Krakowie

Z-ca Dyrektora GDDKiA O/Kraków

Członkowie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józefa Majerczak

Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie

Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2009-2015

Mariusz Szałkowski

Członek Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie

Wiceprezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie ds. Eksploatacji i Rozwoju

Grzegorz Dyrkacz

I Zastępca Prezesa Oddziału SITK RP w Krakowie

Członek  Zarządu MPK S.A. w Krakowie ds. Zarządzania Przewozami

Zbigniew Marzec

Wiceprezes Oddziału SITK RP w Krakowie

Prezes Zarządu PNUIK w Krakowie Sp. z o.o. 

Konrad Gawłowski

Zastępca Dyrektora Regionu Południowego ds. projektów unijnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Krzysztof Łata

Z-ca Naczelnika wydz. Planowania GDDKiA

Beata Toporska         

Członek Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie             

Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów RUiBD Sp. z o.o.

Marek Błeszyński

Członek Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie

Bożena Bernasik

Zastępca Dyrektora – Główny Technolog GDDKiA O/Kraków

Piotr Sroczyński

Naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA O/Kraków

Łukasz Aurzecki

Z-ca Naczelnika Wydz. Technologii GDDKiA O/Kraków

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom odbyła się  dniu 25 maja 2018 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W uroczystości uczestniczył Rektor Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. inż. Jan Kazior, swą obecnością uroczystość uświetnili: Prezes Honorowy SITK RP prof. Wiesław Starowicz, Członek Honorowy SITK RP Anna Bryksy oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału: I Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz i Sekretarz Janina Mrowińska.

W uroczystości udział wzięło 14 uczestników konkursu oraz dwóch promotorów: dr inż. Piotr Zieliński i dr inż. Anton Pashkevich. Wszystkich przybyłych w ciepłych słowach powitała Prezes Józefa Majerczak, nastepnie głos zabrał prof. Wiesław Starowicz, który przekazał zebranym garść informacji o Stowarzyszeniu i jego roli.

Głos zabrał również JM Rektor Politechniki Krakowskiej – prof. Jan Kazior, który podkreślił przyszłą rolę absolwentów – uczestników konkursu w kształtowaniu zrównoważonego transportu we współczesnych aglomeracjach miejskich.

Przewodniczący Sądu Konkursowego Andrzej Kollbek wymienił autorów, promotorów i tytuły wszystkich zgłoszonych prac, a następnie ogłosił wyniki konkursu.

Laureatami konkursu w grupie prac magisterskich zostali:

W kategorii Procesy Transportowe:

  • I miejsce – praca autorstwa Gabrieli Kołodziej nt.: „Analiza jakości usług przewozowych realizowanych przez prywatnych przewoźników na ciągu komunikacyjnym Gmina Alwernia – Kraków”, promotor – prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz,
  • II miejsce – praca autorstwa Krystiana Baneta nt. „Kształtowanie optymalnego systemu transportu zbiorowego w miastach średniej wielkości na przykładzie Częstochowy”, promotor – dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK,

W tej grupie wyróżnione zostały prace:

  • Szczepana Barnasia i Aleksandry Głowa nt.: „Analiza możliwości wykorzystania łącznic kolejowych na obszarze Krakowa dla potrzeb ruchu pasażerskiego”, promotor – dr inż. Marek Bauer,
  • Joanny Stachurki nt.: „Analiza jakości przewozów pasażerskich realizowanych na odcinku Miechów – Kraków”, promotor – dr inż. Waldemar Parkitny.

\W kategorii Infrastruktura Transportu wyróżniono pracę Piotra Worwa i Damiana Bogunia nt.: „Ocena skuteczności i uwarunkowań stosowania innowacyjnych metod kompleksowej ochrony otoczenia drogi przed hałasem”, promotor – dr inż. Krystian Woźniak.

Laureatami konkursu w grupie prac inżynierskich zostali:

W kategorii Infrastruktura Transportu nagrodzono prace:

  • I miejsce – praca autorstwa Aurelii Mach i Karoliny Kosteckiej nt: „Ocena wpływu dodatku ścinek gontów papowych na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych”, promotor – dr inż. Piotr Zieliński,
  • II miejsce – praca autorstwa Macieja Rochel nt.: „Koncepcja modernizacji linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice Ligota-Orzesze (km 0,659-18,630) wraz z dobudową drugiego toru”, promotor – dr hab. inż. Juliusz Sołkowski.

W tej grupie wyróżniono pracę autorstwa Marcina Piegza nt.: „Ocena oznakowania poziomego o zwiększonej odblaskowości przez użytkowników dróg na przykładzie drogi krajowej DK28 (Limanowa – Mszana Dolna)”, promotor – dr inż. Anton Pashkevich.

W kategorii Procesy Transportowe nie przyznano nagród i wyróżnień.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody oraz czasopismo „Transport Miejski i Regionalny”. Laureaci I miejsc otrzymali bon na bezpłatny udział w wybranej konferencji organizowanej przez Oddział z możliwością prezentacji wyników pracy dyplomowej ważny prze rok. Laureaci II miejsc w kategorii Procesy Transportowe otrzymali bon na bezpłatną roczną prenumeratę czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”, Laureaci II miejsc w kategorii Infrastruktura Transportu otrzymali bon na bezpłatną roczną prenumeratę czasopisma „Przegląd Komunikacyjny” a wyróżnieni bon na bezpłatną półroczną prenumeratę czasopisma „Przegląd Komunikacyjny”. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe upominki.  Zarząd MPK S.A. w Krakowie ufundował dla nagrodzonych statuetki szklane autobusów MPK w Krakowie z dedykacją a dla wyróżnionych modele autobusów.

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi.

Na zakończenie spotkania wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze.

Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi PK za umożliwienie zorganizowania uroczystości na Politechnice Krakowskiej.  

 

Opracowanie i zdjęcia: Danuta Schwertner

 


Powiazane tresci