Jubileusz 95-lecia Andrzeja Macelewicza

579_jubileusz-kopia

W dniu 30 czerwca br. obchodziliśmy kolejny Jubileusz w Klubie Seniora – 95 rocznicę urodzin kol. Andrzeja Macelewicza. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się w mniejszym niż zwykle gronie, w domu Jubilata.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Oddziału Lidia Żakowska, Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska, Przewodniczący Klubu Seniora Janusz Magrysz, Sekretarz Klubu Jerzy Bąkowski oraz członek Zarządu Klubu Stefan Maniewski. Gości przyjęła córka Jubilata Pani Anna Danyluk.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu Oddziału L.Żakowska serdecznie witając Jubilata i członków Jego rodziny. Złożyła serdeczne gratulacje i życzenia przekazując list okolicznościowy z życzeniami, jak również kwiaty i prezenty. Odśpiewano tradycyjne -  dostosowane do okoliczności „Sto dwadzieścia lat” i zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcia. Przy poczęstunku kol. Stefan Maniewski omówił biografię Jubilata podając miejsce i datę Jego urodzin oraz omawiając 65 – letnią działalność zawodową w zakresie budownictwa mostowego realizowaną na wielu odpowiedzialnych stanowiskach.

Kol. A.Macelewicz urodził się w Antonopolu w pobliżu Grodna w dniu 6 stycznia 1920r. Po ukończeniu w Grodnie Szkoły Średniej w 1937 roku rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, gdzie studiował do roku 1939. Wojna przerwała studia i w latach 1939-1945 pracował jako technik drogowy przy projektowaniu i budowie dróg w Grodnie.  Po zakończeniu wojny rozpoczął pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku jako Zastępca Kierownika Zarządu. W listopadzie 1946r. został delegowany przez ówczesne Ministerstwo Komunikacji do Krakowa w celu ukończenia rozpoczętych studiów.

W Krakowie podjął studia na Wydziale Inżynierii Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej. W dniu 11 listopada 1949r. uzyskał dyplom inżyniera budownictwa lądowego oraz magistra nauk technicznych.

Jako młody inżynier został służbowo skierowany do pracy w Oddziale Mostów Wydziału Komunikacyjnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, a w 1952r., kiedy w Polsce powołano Wojewódzkie Zarządy Dróg Publicznych, podjął pracę w tej jednostce w Krakowie na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Mostów.

W okresie działalności zawodowej w Okręgu Krakowskim dał się poznać jako doskonały projektant różnego rodzaju konstrukcji obiektów mostowych oraz ich realizator. W listopadzie 1970r. Centralny Zarząd Dróg Publicznych w Warszawie zwrócił się z prośbą o oddelegowanie Kol. A.Macelewicza do CZDP na stanowisko głównego specjalisty ds. mostów na obszarze całego kraju. Na tym stanowisku pracował do grudnia 1981r. do czasu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wrócił do Krakowa, przeszedł na wcześniejszą emeryturę, ale jednocześnie w latach 1982 – 2000 pracował w wymiarze połowy etatu w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie jako inspektor nadzoru przy budowie mostów nad rzeką Dunajec w Zgłobicach, mostu nad rzeką Skawą w Witanowicach i mostu  nad rzeką Wisłoką w Dębicy.

W dniu 5 pażdziernika 2010 roku został wpisany do złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej, co zostało potwierdzone dyplomem.

Od roku 1952 jest członkiem SITK RP, w roku 2010 został uhonorowany Dyplomem za długoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.   

Za całokształt działalności zawodowej i stowarzyszeniowej został odznaczony odznakami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi. Odznaczenia państwowe to: Złoty Krzyż Zasługi (1974) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1980). Odznaczenia resortowe:  Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Rozwoju Sieci Drogowej w Polsce (1981) oraz Srebrna Odznaka za Zasługi dla Transportu  (1984).  Został również odznaczony Srebrną i Złotą Honorową Odznaką SITK (2001, 2005).

Opracowanie: Stefan Maniewski, Klub Seniora
Zdjęcia: Janina Mrowińska, Anna Danyluk

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci