Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla uczelni wyższych Krakowa rozstrzygnięty

Zakończyła się kolejna edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa. W konkursie wzięły udział prace inżynierskie i magisterskie (I i II stopnia), które zostały obronione w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 i spełniły wymagania Regulaminu Konkursu. Do konkursu zgłoszono 25 prac dyplomowych z dwu Uczelni Krakowskich: z Akademii Górniczo Hutniczej 5 prac,  z Politechniki Krakowskiej 20 prac. Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu.

Sąd Konkursowy pracował w następującym skladzie:

Przewodniczący:

Andrzej Kollbek

Wiceprezes Oddziału SITK RP w Krakowie, Zastępca Dyrektora GDDKiA O/Kraków,

Członkowie :

Mariusz Szałkowski

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju MPK S.A. w Krakowie,

Józefa Majerczak

 

Członek Zarządu PKP S.A. w latach 2009-2015, Wiceprezes  Oddziału SITK RP w Krakowie w latach 2002 – 2012,

Zbigniew Marzec

 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.,

Grzegorz Dyrkacz

 

Członek  Zarządu MPK S.A. w Krakowie   ds.

Zarządzania Przewozami,

Stanisław Jurga

Kierownik Sekcji Tramwajowej MPK S.A. w Krakowie,

Łukasz Szewczyk

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa,

Konrad Gawłowski

Zastępca Dyrektora PKP PLK Centrum Kolei Dużych Prędkości,                                        

Ryszard Wróbel

Kierownik Sekcji Autobusowej MPK S.A. w Krakowie,

 

Jerzy Rojek

Audytor Zgodności w Porcie Lotniczym Kraków Balice.

Sąd Konkursowy na posiedzeniach w dniu 30 kwietnia i 8 maja 2017 r. oraz po analizie opinii specjalistów, promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami wyłonił laureatów. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: prace dyplomowe I i II stopnia oraz w dwóch grupach tematycznych: Infrastruktura Transportu i Procesy Transportowe.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom odbyła się w dniu 6 czerwca 2017 roku w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyło 39 osób – uczestnicy konkursu, promotorzy prac oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału. Spotkanie uświetnili swą obecnością: JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, Prezes Honorowy SITK RP prof. Wiesław Starowicz, Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr inż. Marek Bauer oraz członek Honorowy SITK RP Jerzy Hydzik.

Przybyłych przywitała Prezes Lidia Żakowska gratulując uczestnikom udziału w konkursie, a laureatom zdobycia najwyższych lokat. Następnie głos zabrał JM Rektor PK prof. Jan Kazior, który przedstawił zaangażowanie Politechniki zarówno w kształcenie na kierunku Transport, jak i zaangażowanie w problemy transportowe miasta i regionu.

W dalszej części spotkania głos zabrał dr inż. Marek Bauer – Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, który pogratulował uczestnikom konkursu w imieniu własnym oraz w imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej – profesora Andrzeja Szaraty,  oraz podkreślił praktyczne podejście autorów w ich pracach dyplomowych do zagadnień transportu, co jest bardzo cenne.

Głos zabrał również prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy Oddziału SITK w Krakowie, Prezes Honorowy Stowarzyszenia. Przypomniał, że w konkursie udział bierze kilka uczelni krakowskich, które pomimo tego, że nie kształcą na kierunkach transportowych, to podejmują taką tematykę i generują prace z tego zakresu. Przybliżył też w kilku słowach cele i zadania Stowarzyszenia, które wydaje trzy czasopisma branżowe znajdujące się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Zachęcił młodych absolwentów do aktywności zawodowej i stowarzyszeniowej.

Dalszą część spotkania prowadził Wiceprezes Oddziału – Andrzej Kollbek, który jest Przewodniczącym Sądu Konkursowego. Przypomniał zasady i regulamin konkursu, odczytał tytuły wszystkich zgłoszonych do konkursu prac w poszczególnych kategoriach podkreślając wagę i znaczenie konkursu. Następnie ogłosił werdykt konkursu, podkreślając bardzo wysoki poziom i dużą wartość merytoryczną zgłoszonych prac.

A oto nagrodzone prace magisterskie w grupie tematycznej „Infrastruktura Transportu”:

I miejsce – Ewelina Skoczylas za pracę: „Geodezyjne układy geometryczne połączeń torów kolejowych z zastosowaniem rozjazdów zwyczajnych”, promotor: dr inż. Arkadiusz Kampczyk (AGH),

II miejsce – Łukasz Kordeczka za pracę: „Projekt podpory trasowej kolei linowej krzesełkowej, promotor: dr inż. Tomasz Rokita (AGH),

III miejsce – Sylwia Bartkowicz i Barbara Piszcz za pracę: „Badania przepustowości wlotów rond turbinowych, promotor: dr hab. inż. Janusz Chodur Prof.PK (PK).

 

Nagrodzone prace magisterskie w grupie tematycznej „Technologia Transportu”:

I miejsce – Ewelina Bączek i Paulina Bździuch za pracę: „Ocena zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza z komunikacji miejskiej w Krakowie w latach 2010-2015 wraz z prognozą na rok 2025”, promotor: dr inż. Marek Bogacki (AGH),

II miejsce – Anna Mikulska za pracę: „Prognoza liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów”, promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (PK),

III miejsce – Piotr Wiśniewski za pracę: „Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim”, promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (PK).

 

Nagrodzone prace inżynierskie w grupie tematycznej „Procesy transportowe”:

I miejsce – Iwona Maszczyk za pracę: „Analiza przewozu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki”, promotor: dr inż. Zofia Bryniarska (PK),

II miejsce – Krystian Banet za pracę: „Rewaloryzacja i koncepcja zmian w obsłudze transportowej ulicy Retoryka i placu Kossaka w Krakowie”, promotor: dr inż. Tomasz Kulpa (PK),

III miejsce – Piotr Bielański za pracę: „Analiza wykorzystania narzędzi służących do planowania podróży transportem miejskim przez użytkowników Internetu”’ promotor: dr inż. Aleksandra Ciastoń – Ciulkin (PK).

 

Wykaz wszystkich prac zgłoszonych do konkursu z podziałem na grupy tematyczne:

 

Prace dyplomowe magisterskie. Grupa Infrastruktura Transportowa:

 

Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

Promotor

Uczelnia

1

Łukasz Kordeczka

Projekt podpory trasowej kolei linowej krzesełkowej

dr inż. Tomasz Rokita

AGH

2

Ewelina Skoczylas

Geodezyjne układy geometryczne połączeń torów kolejowych z zastosowaniem rozjazdów zwyczajnych

dr inż. Arkadiusz Kampczyk

AGH

3

Milena Łabaj (Mojecka)

Projekt miejsc obsługi podróżnych w ciągu drogi S3 w miejscowości Kępsko w województwie lubuskim

prof. dr hab. inż. arch Wojciech Kosiński

PK

4

Michał Brudzisz

Analiza porównawcza metod HCM-2010 i BBS-2015 oceny warunków ruchu i przepustowości na odcinkach dróg dwupasmowych dwukierunkowych

dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK

PK

Thomas Kirchner

5

Sylwia Bartkowicz

Badania przepustowości wlotów rond turbinowych

dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK

PK

Barbara Piszcz

 

Prace dyplomowe magisterskie. Grupa Procesy Transportowe:   

 

Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

Promotor

Uczelnia

1

Ewelina Bączek

Ocena zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza z komunikacji miejskiej w Krakowie w latach 2010-2015 wraz z prognozą na rok 2025

dr inż. Marek Bogacki

AGH

 Paulina Bździuch

2

Piotr Wiśniewski

Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim

prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza

AGH

Mirosław Czechowski

Monitoring i diagnostyka układów napędowych wagonów tramwajowych

dr inż. Maciej Sułowicz

PK

4

Maciej Krajewski

Systemy monitoringu i detekcji pojazdów kolejowych

dr inż. Maciej Sułowicz

PK

5

Arkadiusz Ćwik

Inteligentne algorytmy sterowania sygnalizacją świetlną

dr inż. Wojciech Chmiel

AGH 

6

Krzysztof Sroczyk

Analiza obrazu wideo w pomiarach ruchu drogowego

dr inż. Krzysztof Florek

PK

7

Anna Mikulska

Prognoza liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów

Prof.dr hab. inż. Wiesław Starowicz

 PK

8

 Patryk Paleńko

Analiza wybranych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej w Krakowie

dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK

PK

9

 Łukasz Więckiewicz

Analiza funkcjonowania małej firmy spedycyjnej XXX

dr inż. Zofia Bryniarska

PK

10

Jakub Dyrcz

Analiza ruchu lotnictwa ogólnego w portach lotniczych Polski południowej

dr inż. Anton Pashkevich

PK

11

Marcin Wsołek

Projekt koncepcyjny ulicy autobusowej wzdłuż ulicy Księcia Józefa w Krakowie

dr inż. Tomasz Kulpa

PK

12

Aleksandra Pieda

Implementacja przepisów prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego dotyczących koordynacji rozkładów lotów

dr inż. Jan Gertz  

PK

 

Prace dyplomowe Inżynierskie. Grupa Infrastruktura Transportowa:

 

Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

Promotor

Uczelnia

1

Jarosław Sępek

Optymalizacja kosztów transportu ładunków w przewozach wahadłowych

dr inż. Dariusz Grzesica

PK

2

Piotr Bielański

Analiza wykorzystania narzędzi służących do planowania podróży transportem miejskim przez użytkowników Internetu

dr inż. Aleksandra Ciastoń – Ciulkin

PK

3

Natalia Półćwiartek

Analiza wielkości ruchu pasażerskiego na trasie kolejowej MPL Balice – Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia

dr inż. Aleksandra Ciastoń – Ciulkin

PK

Dominik Krok

4

Iwona Maszczyk

Analiza przewozu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki

dr inż. Zofia Bryniarska

PK

5

Jakub Steindel

Automatyczny pomiar natężenia ruchu na podstawie komputerowego przetwarzania obrazu

dr inż. Anton Pashkevich

PK

6

Angelika Guzik

Koncepcja zmian organizacji ruchu i zagospodarowania przestrzennego ulicy Miechowskiej w Krakowie

dr inż. Tomasz Kulpa

PK

7

Mateusz Urban

Analiza przedłużenia linii tramwajowej od pętli Krowodrza Górka do Osiedli Azory i Bronowice Wielkie w Krakowie

dr inż. Tomasz Kulpa

PK

8

Krystian Banet

Rewaloryzacja i koncepcja zmian w obsłudze transportowej ulicy retoryka i placu Kossaka w Krakowie

dr inż. Tomasz Kulpa

PK

Do Grupy Procesy Transportowe nie zgłoszono żadnej pracy inżynierskiej.

 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody oraz wydawnictwa Oddziału w Krakowie, m.in. jubileuszową monografię pt.: „Przeszłość dla przyszłości” oraz czasopismo „Transport Miejski i Regionalny”. Laureaci III miejsc otrzymali bon na bezpłatną półroczną prenumeratę czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”, laureaci II miejsc otrzymali bon na bezpłatną roczną prenumeratę czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”, a laureaci I miejsc – bon na bezpłatny udział w wybranej konferencji organizowanej przez Oddział z możliwością prezentacji wyników pracy dyplomowej ważny prze rok. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe upominki. 

Prezes Lidia Żakowska ogłosiła, że laureaci konkursu, którzy wyrażą gotowość zapisania się do SITK i złożą deklarację członkowską uzyskają zwolnienie z opłacania składek członkowskich przez jeden rok.

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi.

Na zakończenie spotkania wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze.

Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi PK za umożliwienie zorganizowania uroczystości na Politechnice Krakowskiej.  

O wynikach konkursu napisano również na portalu geodezyjnym.

Opracowanie: Janina Mrowińska

Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Zdjęcia: Jan Zych (Politechnika Krakowska)

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci