NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM 2018

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:

 • Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP
 • Politechniki Krakowskiej – Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
 • PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM

Konferencja odbędzie się w dniach 21 listopada – 23 listopada 2018 roku

w Hotelu Mercure KASPROWY ZAKOPANE

 

PATRONAT HONOROWY

Patronat Honorowy objęli:

 • Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
 • Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.
 • Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
 • Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior
 • Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

[xyz-ips snippet="test"]

PATRONAT MEDIALNY 1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym zagadnienia autonomicznego prowadzenia pojazdów.
 2. Nowoczesne modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM.
 3. Realizacja inwestycji perspektywy 2014 – 2020 i plany na lata 2021 – 2027.
 4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
 5. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach.
 6. Koleje dużych prędkości na świecie, perspektywa ich budowy w Polsce.
 7. Dostosowanie modelu kształcenia w szkolnictwie technicznym do potrzeb rynku transportu szynowego.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)
 • prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspólnicy sp.k.
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska)
 • dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Streszczenie

Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email konferencja.nowoczesne@gmail.com w terminie do 01.09.2018r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.

Przygotowanie tekstów do druku

 • Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
 • Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
 • Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
 • Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
 • Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
 • Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
 • Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
 • Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
 • W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
 • Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
 • Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim.
 • Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
 • Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowo-Technicznych Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji. Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 roku (część B) posiada 5 punktów.

Do publikacji przyjmujemy również artykuły w języku angielskim.

Organizatorzy zapraszają młodych inżynierów w wieku do 35 lat do przygotowania i wygłoszenia referatów. Najbardziej innowacyjny oceniony i wybrany przez Komitet Naukowy zostanie nagrodzony przez Organizatorów.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com

Załącznik: Formatka

zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń 01.09.2018 r.
nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji dla uzyskania punktów ministerstwa NIEPRZEKRACZALNY 20.09.2018 r.
nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów 20.10.2018 r.
zgłoszenie uczestnictwa 31.10.2018 r.
przesłanie opłaty za udział w konferencji 31.10.2018 r.
pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 05.11.2018 r.
wysłanie komunikatu nr 2 05.11.2018 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1490,00 zł netto + VAT 23%

Kwota ta obejmuje następujące koszty:

 • wyżywienia (od obiadu 21 listopada do obiadu 23 listopada),
 • noclegów z 21.11/22.11 i 22.11/23.11 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych), Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 – osobowym za dodatkową opłatą 390 zł netto + VAT 23% /osobę/za 2 doby,
 • kolacji uroczystej,
 • kolacji koleżeńskiej,
 • transportu na trasie Kraków – Zakopane (tam i powrót),
 • wycieczki technicznej,
 • wydania Zeszytu Naukowo – Technicznego zawierającego komplet artykułów.

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu.

Dla Członków SITK RP 5% zniżki.

Dla Członków Oddziału SITK RP w Krakowie 10% zniżki.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Mercure KASPROWY ZAKOPANE ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane

Hotel Mercure KASPROWY ZAKOPANE położony jest na malowniczej Polanie Szymoszkowej – w sąsiedztwie całorocznego wyciągu krzesełkowego oraz kąpieliska geotermalnego.

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:

 • basen kryty
 • sauna fińska
 • fitness
 • czytelnia
 • przechowalnia sprzętu sportowego
 • business corner – z dostępem do komputerów i internetu
 • chillout corner – miejsce do wypoczynku przy lekturze ciekawej prasy
 • guest relation corner – na spotkania biznesowe przy kawie
 • internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
 • parking niestrzeżony

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem, e-mailem lub on-line – karta zgłoszenia na naszej stronie internetowej: http://www.sitk.org.pl) oraz dokonanie wpłaty 1490,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 31 października 2018 roku. Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 05.11.2018 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

Formy prezentacji Firm:

 • stoiska wystawowe i handlowe,
 • prelekcje promocyjne, filmy
 • reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym.

Zgłoszenie udziału:

Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji.

  Ceny netto
roll-up w sali konferencyjnej (szerokości 1 metra) 1000,00 zł.
roll-up w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji 250,00 zł.
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej 500,00 zł.
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji 350,00 zł.
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji 250,00 zł.
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje przedpołudniowe 150,00 zł.
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje popołudniowe 100,00 zł.
1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo-techniczny):
czarno – biała 400,00 zł
kolorowa 800,00 zł
reklama na okładkę do negocjacji
materiały reklamowe dla uczestników (folder) 500,00 zł.
materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur) 1000,00 zł.
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy 300,00 zł.
sponsoring do uzgodnienia

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako oficjalni sponsorzy konferencji.

Złoty sponsor to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 10 000,00 zł netto. Złotym Sponsor konferencji ma gwarantowaną możliwość wystąpienia w pierwszym dniu konferencji. Reklama tej Firmy zostanie dodatkowo zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym zeszycie naukowo-technicznym. Wykaz złotych sponsorów będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym zeszycie naukowo-technicznym wydawanym przez SITK RP Oddział w Krakowie.

Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Sponsora Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.

Możliwe są indywidualne negocjacje warunków udziału w części komercyjnej.

Potwierdzenie udziału:

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.

Załączniki: Karta zgłoszenia udziału w progranie komercyjnym

Witamy w automatycznym systemie zgłaszania uczestnictwa w konferencji:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM 2018

Proszę wypełnić wszystkie pola i wysłać formularz

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Stanowisko / Tytuł naukowy

Telefon

Numer Ewidencyjny Członka Izby Budowlanej
w przypadku braku wpisz BRAK

Dane Instytucji zatrudniającej
nazwa, adres, telefon

Zgłoszenie referatu na temat (tytuł)

Dane Płatnika (nazwa, adres, nip)

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji


Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto: SITK RP Oddział w Krakowie, BANK PEKAO S.A. nr rachunku: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 31.10.2018r..


 Zgłaszam rezerwację na bezpłatny przejazd autobusem z Krakowa do Zakopanego w dniu 21.11.2018


 Zgłaszam rezerwację na bezpłatny przejazd autobusem z Zakopanego do Krakowa w dniu 23.11.2018


Zgoda niezbędna do wysłania formularza

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (SITK RP oddział w Krakowie z siedzibą przy ulicy Siostrzanej 11 w Krakowie)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Uwagi

captcha Aby przesłać formularz przepisz kod tutaj:

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel: (12) 658-93-72, (12)658-93-74, fax: (12) 659-00-76,

e-mail: krakow@sitkrp.org.pl lub janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca

Józefa Majerczak

Sekretarz organizacyjny

Janina Mrowińska

Członkowie

Marek Błeszyński
Anna Bujak
Jerzy Hydzik
Teresa Jaszczyszyn
Sergiusz Lisowski
Zbigniew Marzec
Karol Nędza
Sabina Puławska-Obiedowska
Stanisław Waligóra
Józef Wieczorek
Włodzimierz Żmuda


Powiazane tresci