DLA AUTORÓW

Webinarium 11 MARCA 2021 roku

STRESZCZENIE

Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email pbuczek@pk.edu.pl w terminie do 15.01.2021r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300..

Przygotowanie tekstów do druku

Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.

Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.

Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.

Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.

Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).

Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.

Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.

Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.

W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.

Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.

Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim.

Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.

Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w Zeszycie Naukowo-Technicznym Oddziału SITK RP w Krakowie i przesłane uczestnikom po konferencji.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: pbuczek@pk.edu.pl

Załącznik: formatka 

KONFERENCJA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW - NOVDROG 2021                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT