Posiedzenia Zarządu Oddziału prowadzone w miesiącu marcu i kwietniu 2020r. drogą elektroniczną

  • W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i brakiem możliwości organizowania zebrań Zarządu w siedzibie Oddziału, Zarząd Oddziału w głosowaniu jawnym przeprowadzonym drogą elektroniczną w dniach 25 – 26.03.2020 r. jednogłośnie podjął Uchwałę nr 5/2020 wprowadzającą zmianę w zapisie Wewnętrznego Regulaminu Działania Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie. Zmiana odnosi się do sposobu prowadzenia obrad i sposobu podejmowania uchwał poprzez głosowanie. Zgodnie z podjętą Uchwałą Paragraf 3 punkt 3 Regulaminu przyjmuje brzmienie:

Par. 3. Pkt. 3. „Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów. Przy równości głosów decydującym jest stanowisko prowadzącego obrady. Głosowanie może być przeprowadzone w formie elektronicznej”.

  • Zarząd Oddziału w głosowaniu jawnym przeprowadzonym drogą elektroniczną w dniach 31.03 – 01.04.2020 r. jednogłośnie przyjął Uchwałę nr 6/2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Oddziału w 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2019  Przyjęty przez Zarząd komplet dokumentów został przesłany do Komisji Rewizyjnej w celu dokonania analizy i oceny.
  • Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska w dniu 23.04.2020 r. przesłała do wszystkich członków Zarządu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zawierający opinię o działalności statutowo-gospodarczej i wynikach finansowych Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2019 wraz z przyjętym Sprawozdaniem z działalności Oddziału w 2019 roku i Sprawozdaniem finansowym za rok 2019.

 


Powiazane tresci