Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 09 lipca 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 8(4)/2018  z posiedzenia w dniu 04 czerwca 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Za Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 8(4)/2018 z posiedzenia w dniu 04 czerwca 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła SITK RP w Mota-Engil Central Europe S.A. o sfinansowanie kosztów transportu oraz dofinansowanie kosztów poczęstunku dla uczestników wyjazdu technicznego pn. „II Wyprawa Transportowców”, organizowanego w dniu 28 lipca 2018 roku.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Klubu Seniora o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu techniczno – integracyjnego pn.: „Wrześniowy wyjazd w Karpaty” organizowanego w dniach 8 – 9 września 2018r.
 • Kol. Beata Toporska poinformowała o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznej „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 organizowanej w dniach 28 i 29 marca 2019 roku.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznej nt. „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” organizowanej w dniach 21 do 23 listopada 2018 roku.
 • Zarząd przedstawił i zaakceptował listę kandydatów z Oddziału rekomendowanych do pracy w Krajowych Sekcjach, Komisjach, Komitetach i Klubach Stowarzyszenia.
 • Wstępnie omówiono potrzebę wprowadzenia zmian w Regulaminie działania Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie w aspekcie dostosowania go do zmian wynikających z przyjętego na Zjeździe Statutu SITK oraz potrzeb Oddziału.
 • Przedyskutowano propozycję wprowadzenia zmian i zaktualizowania Regulaminu Konkursu prac dyplomowych szkół wyższych.
 • Prezes Józefa Majerczak przekazała informację na temat przebiegu krakowskiej części obchodów Roku Ernesta Malinowskiego w 200. Rocznicę Jego urodzin organizowanych przez Oddział SITK w Krakowie wspólnie z Zarządem Krajowym w dniu 15 czerwca 2018 r.
 • Prezes J.Majerczak omówiła i podsumowała wyjazd techniczny do Malborka i Gdańska zorganizowany w dniach 09-11 czerwca 2018 roku przez Koło Grodzkie.
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska omówiła i podsumowała przebieg seminarium pt.: „Organizacja autobusowych linii dowozowych do linii kolejowej Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia” zorganizowanego przez Koło Zakładowe w Politechnice Krakowskiej w dniu 11 czerwca 2018 r.
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska omówiła i podsumowała przebieg Pikniku TranSPORTOWEGO zorganizowanego w dniu 16 czerwca 2018 r. dla Członków Oddziału i ich rodzin.
 • Członkowie Zarządu Oddziału zreferowali swoje dotychczasowe dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Piotra Majerczaka do Krakowskiego Koła Kolejarzy oraz kol.: Annę Opławską, Adriana Malika, Krzysztofa Nowaka, Jarosława Wierzbę, Radosława Bajerka, Barbarę Kruczek, Dariusza Heród, Danutę Kmitę, Krzysztofa Mirskiego do Koła w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków Oddziału Tomasza Wójcika z Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Kraków i Barbarę Paszkowską z Koła w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie.
 • Zarząd przyjął do wiadomości informację o przeniesieniu kol. Barbary Rąpel z Koła w ZIKIT do Koła Grodzkiego
 • Prezes J.Majerczak przekazała informację o ustaleniach podjętych na spotkaniu z Zarządem Klubu Seniora, omówiono propozycję nowych zasad przynależności do Klubu.
 • Poinformowano o zaproszeniu na konferencję „30 lat Uspokojenia Ruchu i Płatnego Parkowania w Krakowie” organizowaną w dniach 11-12 października 2018 r. przez Katedrę Systemów Transportowych PK i Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała, że trwają prace nad organizacją wyjazdu Pożegnanie Lata 2018.

 


Powiazane tresci