Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 lutego 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął protokół nr 1(101)/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku. Prezes Lidia Żakowska poinformowała o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie na rok 2018 niewykorzystanych w roku 2017 składek Koła Grodzkiego.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził wniosek Klubu Seniora o nadanie Medalu im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich dla kol. Stefana Maniewskiego. Wniosek przesłany zostanie do rozpatrzenia do Zarządu Krajowego.
 • Zarząd rozpatrzył propozycje kandydatur z Oddziału do nagrody SITK RP „ERNEST za 2017” w poszczególnych kategoriach.
 • Prezes L.Żakowska przekazała przygotowaną przez Sekretarza J.Mrowińską informację o danych statystycznych dotyczących stanu organizacyjnego  Oddziału na koniec 2017 roku.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała, że na kolejnym posiedzeniu Zarządu przedstawione zostaną dokumenty: Sprawozdanie Oddziału za rok 2017 i  sprawozdanie finansowe z działalności Oddziału w roku 2017 wraz z bilansem.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne i statutowe związane z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym Oddziału, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku, w sali konferencyjnej Działownia na Politechnice Krakowskiej (godz. 16.00).
 • Kol. Mariusz Szałkowski przekazał informacje na temat organizacji konferencji o tematyce tramwajowej, która jest planowana w maju br.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie dokonał skreśleń z listy członków Oddziału: kol. Janusza Grzesiaka z Krakowskiego Koła Kolejarzy oraz Andrzeja Miturę, Jerzego Pawłowskiego, Jana Molika i Sławomira Raczaka z Koła w ZUE S.A.
 • Wiceprezes Andrzej Kollbek poinformował o rozpoczęciu działań organizacyjnych związanych z kolejną edycją konkursu prac dyplomowych dla szkół wyższych.
 • Kol. Marek Błeszyński przedstawił aktualny stan prac dotyczący zakupu i rozszerzenia działki o przyległy pas po stronie południowej (działka nr 59/1 należąca do Gminy Miejskiej Kraków).
 • Poinformowano o podziękowaniach otrzymanych z Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT za finansowe wsparcie działalności.
 • Omówiono dalsze aspekty współpracy Oddziału z Wydawnictwem Media-Pro Polskie Media-Profesjonalne.
 • Prezes Lidia Żakowska przedstawiła program Wyprawy Mostowej do Skandynawii organizowanej przez Związek Mostowców RP w dniach 23.07 – 04.08.br. z propozycją udziału chętnych członków z Oddziału.
 • Wiceprezes Andrzej Kollbek spotkał się z p. Lucyną Łukańską – Dyrektor Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej ws. wyjaśnienia zaniechania rekrutacji uczniów do klasy o profilu drogowym.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów posiłku dla uczestników spotkania Zarządu Krajowego Klubu Seniora, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2018r. w siedzibie Oddziału.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów udziału dwóch kolegów z Klubu Seniora w spotkaniu plenarnym KKMHiZTw dniach 16-17 kwietnia br w Toruniu.
 • Zarząd zapoznał się z planem pracy i preliminarzem planowanych wydatków Klubu Seniora na rok 2018.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z MOIIB.
 • Prof. W.Starowicz poinformował o stanie prac związanych z wydawnictwem materiałów konferencji nt: „170 lat kolei w Krakowie”.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci