Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 13 grudnia 2017r.

 • W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził i przyjął protokół nr 10(99)/2017 z 20 listopada 2017 r., poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego pozytywnie rozpatrzył wnioski złożone przez Koła działające w: Mota-Engil Central Europe S.A., GDDKiA Oddział w Krakowie i Politechnice Krakowskiej o przeniesienie niewykorzystanych w bieżącym roku składek na rok 2018.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego pozytywnie rozpatrzył wniosek kol. Marka Błeszyńskiego o pokrycie kosztów rezerwacji dodatkowego noclegu podczas plenarnego zebrania członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, organizowanego przez Oddział w Gdańsku w dniach 4 – 5 grudnia 2017 roku.
 • Sekretarz Janina Mrowińska dokonała podsumowania organizacji oraz efektów finansowych konferencji nt.: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym, która odbyła się w dniach 29 listopada – 01 grudnia 2017r. w Zakopanem. W konferencji uczestniczyło ok. 470 osób, w tym 420 płatnych. Poza tym w konferencji udział wzięło około 30 gości i 12 organizatorów. Dla konferencji pozyskano 29 sponsorów, w tym 1 generalny, 3 złotych, 11 oficjalnych i 14 sponsorów. Członkowie Komitetu Organizacyjnego wraz z kol. Józefą Majerczak, pełniącą funkcję Przewodniczącej, włożyli bardzo dużo pracy i wysiłku w zorganizowanie konferencji. Bilans finansowy konferencji zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 • Prezes Lidia Żakowska dokonała podsumowania spotkania Jubileuszowego z Seniorami z Klubu Seniora i Koła Grodzkiego:  Marianem Dudkiem – 80 lat, Andrzejem Tyskim – 80 lat, i Marią Patrzyk – 80 lat. Spotkanie odbyło się w dniu 21 listopada 2017 roku w Hotelu Europejskim w Restauracji Kossakówka, miało uroczysty, a zarazem rodzinny charakter, panowała bardzo miła atmosfera. W spotkaniu licznie uczestniczyli członkowie Zarządu, Seniorzy oraz rodziny Jubilatów.
 • W ramach omawiania punktu dotyczącego podsumowania współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami inżynierskimi na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym Prezes Lidia Żakowska poinformowała o spotkaniach, w których wzięła udział w ramach tej współpracy. Poinformowała również o swojej działalności w NOT, gdzie jest Wiceprzewodniczącą  Komisji Rewizyjnej.
 • Zarząd przedyskutował sprawy związane ze zbliżającym się Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniem Członków Oddziału oraz sprawy organizacyjne i personalne związane z nową kadencją: wyłonienie kandydatów na funkcję Prezesa Oddziału, kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. w budynku Działownia Politechniki Krakowskiej. Rejestracja uczestników zebrania rozpocznie się od godz. 15.00, otwarcie zebrania – o godz. 16.00. Członkowie zarządu wypowiedzieli się na temat działań Prezesa i Zarządu Oddziału w mijającej kadencji, dyskutowano również sprawę kandydatur do władz Oddziału na kolejną kadencję.
 • Poinformowano o możliwości zgłaszania propozycji konferencji i seminariów do planu na I kwartał 2018 roku.
 • Pani Prezes poinformowała o propozycji organizacji wyjazdu dla członków Oddziału na Bali.
 • Prezes Honorowy Wiesław Starowicz poinformował, że spotkał się z Prezesem Zarządu Spółki Novamedia Innovision – Krzysztofem Owczarkiem, który wyraził wolę współpracy z naszym  Oddziałem w charakterze członka wspierającego. Zarząd pozytywnie przyjął propozycję współpracy. Będzie opracowana stosowna umowa określająca warunki współpracy.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków Oddziału: kol. Bogusława Pozłutkę i Henryka Białka z Koła SITK w MPK S.A. w Krakowie, kol. Jana Groblickiego z Koła SITK w Mota-Engil Central Europe S.A., kol. Jerzego Barańskiego, Michała Chrzanowskiego, Roberta Cichy, Pawła Szczepaniaka i Łukasza Dydułę z Koła SITK w GDDKiA Oddział w Krakowie, kol. Andrzeja Grochalę (z dniem 31 grudnia 2017 r.) z  Koła SITK w JPL Project Sp. z o.o, kol. Janusza Wydrycha i Elżbietę Piechocińską (z dniem 31 grudnia 2017 r) z Koła SITK w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, kol. Michała Mołka (z dniem 31 grudnia 2017 r.) z Koła w GDDKiA Rejon Kraków.
 • Zarząd pozytywnie odniósł się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół numer 1 w Krakowie o odjęcie patronatem przez Oddział SITK RP w Krakowie wydarzenia organizowanego przez szkołę – I Zjazdu Uczniów Klas Kolejowych, który odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2018 roku.
 • Prezes L.Żakowska przedstawiła prośbę Koła Grodzkiego o wystąpienie Zarządu Oddziału do Władz Oświatowych Miasta Krakowa w sprawie wyjaśnienia sytuacji dotyczącej zaniechania edukacji techników drogowych w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Tematem zajmie się Wiceprezes A.Kollbek i kol. A.Reszczyk.
 • Poinformowano o otrzymanym od Zarządu Krajowego SITK apelu o włączenie się w zbiórkę na renowację grobowca Leona Miaskowskiego. Informacja na ten temat zostanie mailowo rozesłana do członków Oddziału. Zarząd wesprze inicjatywę kwotą 100 złotych.
 • Prof. Wiesław Starowicz poinformował, że Zarząd Krajowy ogłosił rok 2018 Rokiem Ernesta Malinowskiego w związku z jubileuszem jego 200-tnej rocznicy urodzin. W związku z tym logo Roku Ernesta Malinowskiego będzie zamieszczane na papierze firmowym, w materiałach konferencyjnych – komunikatach i zaproszeniach. Pojawiła się również propozycja organizacji konkursu wiedzy o Erneście Malinowskim i jego dziele.
 • Poinformowano o otrzymanym z Klubu Seniora protokole z posiedzenia Zarządu Klubu z dnia 06.12.2017 r., podsumowaniu działalności Klubu Seniora w roku 2017 oraz planie pracy Klubu i preliminarzu na rok 2018 (wszystkie dokumenty dostępne są w Biurze Oddziału).
 • Zarząd rozpatrzył zażalenie kol. Andrzeja Mutki w sprawie odsunięcia go od realizacji jednego z tematów związanych z wyceną maszyn torowych.
 • Otrzymano propozycję od MOIIB przywrócenia organizacji Balu Karnawałowego. Bal będzie zorganizowany w Hotelu Kongresowym, ul. Bratysławska 2. Oddział włączy się w jego organizację.
 • Podsumowano spotkanie gwiazdkowe Zarządu Oddziału z przedstawicielami kół i zaproszonymi gośćmi, które odbyło się w dniu 11 grudnia br. w Hotelu Europejskim.
 • Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała, że nie otrzymała jeszcze z Zarządu Krajowego tabel do wypełnienia danymi statystycznymi dotyczącymi Oddziału za rok 2017 i kadencję.

 


Powiazane tresci