Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 13 lipca 2020r. online

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie nr 5(24)/2020 w dniu 8 czerwca 2020 r. prowadzonego drogą elektroniczną (online). Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa KR FSNT NOT o dofinansowanie kosztów odnowienia parkietu sali konferencyjnej B (znajdującej się w budynku Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28) przyznając dofinansowanie w wysokości 1000 zł.
 • Zarząd omówił przebieg Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2019, które odbyło się online w dniu 22 czerwca br.
 • Zarząd omówił spawy związane z opracowaniem Regulaminu prowadzenia spraw finansowych przez Oddział w bieżącej kadencji (zgodnie z paragrafem 50 Statutu SITK RP).
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o zakończeniu prac Kapituły Konkursu na najlepsze pace dyplomowe za ok 2019 i o wynikach konkursu.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie przygotowań do XIX konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” Zakopane 02 – 04 grudnia 2020.
 • Kol. Janina Mrowińska poinformowała o stanie przygotowań do III ogólnopolskiej konferencji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`21 organizowanej w dniach 11 i 12 marca 2021 roku.
 • Prezes Józefa Majerczak przekazała informację ze spotkania Przewodniczącego Rady MOIIB p. Mirosława Boryczko z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które odbyło się w dniu 07 lipca 2020 r.
 • Przekazano informację o złożeniu w  Repozytorium KRS sprawozdania finansowego za rok 2019.
 • Przekazano informację o złożonych wnioskach w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.
 • Przekazano informację o ogłoszonej przez Zarząd Główny FSNT-NOT 3. edycji naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”.
 • Poinformowano o planach dalszego zagospodarowania działki Oddziału.
 • Poinformowano o planowanej organizacji seminariów branżowych online z wykorzystaniem platformy Webex.
 • Poinformowano o wznowieniu działalności kursowej i egzaminacyjnej powadzonej przez Oddział.
 • Kol. Marek Błeszyński przekazał informację na temat stanu członkostwa w Krakowskim Kole Kolejarzy (przynależność, opłacanie składek).

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci