Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 16 marca 2015r.

• Prezes Oddziału omówiła sprawy organizacyjne i merytoryczne związane z przygotowaniem zebrania sprawozdawczego Oddziału za 2014 rok zaplanowanego na 30 marca 2015r.
• Omówiono bilans finansowy Oddziału za rok 2014 przygotowany przez księgową Oddziału.
• Księgowa Oddziału omówiła nowy plan kont uzgodniony z Dyrektorem Biura Ekspertów i Sekretarz Oddziału. Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o przyjęciu nowego planu kont.
• Zarząd ustalił i zatwierdził skład Redakcji Zeszytów Naukowo-Technicznych na nową kadencję 2015-2018.
• Zarząd przedyskutował wnioski złożone do Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rzeczoznawstwa o nadanie uprawnień rzeczoznawcy SITK.
• Kol. A.Szarata przekazał informacje na temat stanu przygotowań do konferencji Polityka parkingowa w miastach (Kraków, 19 – 20 listopada 2015r.).
• Sekretarz J.Mrowińska omówiła sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Spotkania Międzyoddziałowego organizowanego przez Oddział w dniach 15 i 16 maja br.
• Omówiono stan zaawansowania prac w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dla uczelni wyższych Krakowa. Do konkursu zostały zgłoszone 23 prace z dwóch uczelni krakowskich: Politechniki Krakowskiej (16 prac) i Akademii Górniczo-Hutniczej (7 prac). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu br.
• Omówiono zasady podjęcia współpracy międzynarodowej i podpisania porozumienia ze szwajcarskim stowarzyszeniem SWISS ENGINEERING.
• Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Przewodniczącą Koła SITK RP przy GDDKiA Oddział Kraków o dofinansowanie wycieczki „Poznaj swoje miasto” – cz.1 Kraków organizowanej w dniu 21 marca 2015 roku.
• Zarząd rozpatrzył wniosek złożony przez Przewodniczącą Koła SITK RP przy Mota-Engil Central Europe S.A. o dofinansowanie transportu podczas wyjazdu integracyjnego do Doliny Chochołowskiej na „wiosenne krokusy” w dniu 11 kwietnia 2015r.
• Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Koła przy Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. i przyjęciu do Koła 22 członków. Przewodniczącym Koła został kol. Konrad Gawłowski.
• Zarząd dokonał skreśleń z listy członków.
• Zarząd podjął uchwałę o zlikwidowaniu Międzyzakładowego Koła Drogowców.
• Prezes przekazała informacje o Komisji Młodzieży działającej przy FSNT NOT. Wszystkie Oddziały SITK przedstawią do 31 marca br. informacje o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie i adresowanych do młodych członków.
• Prezes poinformowała o otrzymanym z Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT podziękowaniu za wsparcie pieniężne działalności Komisji.
• Poinformowano, że sprawozdanie z działalności Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB w roku 2014, protokół ze spotkania sprawozdawczego członków Koła SITK przy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. w dniu 12.02.2015r. oraz sprawozdanie z działalności Oddziałowego Klubu Seniora w 2014 roku jak również plan działania na rok 2015 znajdują się do wglądu w Biurze Oddziału.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci