Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 22 stycznia 2018r.

 • Zarząd przyjął uwagi do protokołu nr 11(100)/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku zgłoszone w czasie posiedzenia. Poprawiony i uzupełniony protokół w drodze głosowania jawnego został jednogłośnie przyjęty przez Zarząd.
 • Pani Prezes poinformowała o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie na rok 2018 składek niewykorzystanych w roku 2017 przez koła: w GDDKiA Rejon Kraków, w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie i Krakowskie Koło Kolejarzy.
 • Zarząd wyłonił dwóch kandydatów na Członków Honorowych SITK RP, wnioski zostaną przesłane do Zarządu Krajowego.
 • Prezes Lidia Żakowska przedstawiła wstępne dane dotyczące bilansu i stanu finansów Oddziału za rok 2017.
 • Zarząd omówił i przedyskutował sprawy organizacyjne i statutowe związane z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym Oddziału, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. Omówiono kandydatury na funkcję prezesa Oddziału, dyskutowano sprawę liczności nowego Zarządu, rozpatrywano kandydatury do Komisji Rewizyjnej.
 • Poinformowano o terminach zebrań sprawozdawczo – wyborczych w kołach.
 • Omówiono kolejne propozycje do planu konferencji i seminariów rok 2018.
 • Zarząd zapoznał się z planem pracy Klubu Seniora oraz preliminarzem kosztów związanych z działalnością Klubu w roku 2018. Na kolejnym posiedzeniu Zarząd rozpatrzy dokumenty do zatwierdzenia.
 • Przedyskutowano sprawę poprawek do Statutu SITK RP. Zarząd po  zapoznaniu się z nowym Statutem i listą proponowanych poprawek wypracuje swoje stanowisko, które zostanie przekazane do Komisji zajmującej się zmianami w Statucie do dnia 31 stycznia 2018.
 • W związku z kolejną edycją konkursu o nagrodę „Ernesta” za rok 2017, Zarząd wystosuje do kół prośbę o wskazanie kandydatów do konkursu w poszczególnych kategoriach.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu nowych członków: Pawła Piecuch do Koła GDDKiA Rejon Kraków.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie dokonał skreśleń z listy członków: skreślono kol. Marię Buratowską i kol. Kazimierza Bułasia z Klubu Seniora.
 • Sekretarz Janina Mrowińska dokonała podsumowania organizacji oraz efektów finansowych XVI Konferencji nt.: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym, która odbyła się w dniach 29 listopada – 01 grudnia 2017r. w Zakopanem.
 • Poinformowano o rezygnacji kol. Joanny Mitis z funkcji Kronikarza Oddziału.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o stanie prac dotyczących zakupu pasa przyległego do posesji Oddziału.
 • Poinformowano o otrzymanym podziękowaniu z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty za przekazanie darowizny finansowej.
 • Przedyskutowano prośbę, która wpłynęła od Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media-Profesjonalne o objecie Patronatem Oddziału SITK RP w Krakowie wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne organizowane i planowane w 2018 roku przez Wydawnictwo.
 • Poinformowano o Balu Karnawałowym organizowanym w dniu 27 stycznia br. w Hotelu Kongresowym w Krakowie, przy ul. Bratysławskiej 2.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o planowanym wyjeździe Oddziałowym do Karyntii, wstępnie omówiono możliwość dofinansowania do wyjazdu dla członków Oddziału.
 • Prezes L.Żakowska uzgodniła, że w dniu 14 lutego br. na posiedzeniu Rady Prezesów zastępował ją będzie Wiceprezes Zbigniew Marzec.
 • Prezes L.Żakowska przypomniała, że w roku 2018 przypada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z tym proponuje pokazanie tej rocznicy w szerszej perspektywie i zorganizowanie wystawy o wkładzie naszych inżynierów.
 • Prof. W.Starowicz przypomniał, że rok 2018 jest w Stowarzyszeniu Rokiem Malinowskiego i można by było zorganizować seminarium na temat postaci inż. E.Malinowskiego i jego działań. Kol. M.Błeszyński poinformował, że uzgodnił z Zespołem Szkół nr 1 zorganizowanie dla uczniów konkursu wiedzy o Malinowskim. Przygotowaniem merytorycznym konkursu zajmie się M.Błeszyński i J.Hydzik.

 

 

 


Powiazane tresci