Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 24 marca 2014r.

 • Prezes Oddziału Lidia Żakowska powitała zebranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału wybranego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Oddziału w dniu 17.03.br.
 • Prezes L.Żakowska przekazała serdeczne gratulacje kol. Andrzejowi Kollbekowi z okazji objęcia funkcji zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Krakowie.
 • Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z ukonstytuowania się Komisji na kadencję 2014 – 2017: Zofia Schumacher – Przewodnicząca, Karol Nędza – Wiceprzewodniczący, Maciej Puchała – Sekretarz, Jerzy Hydzik – członek i Czesław Jarosz – zastępca członka.
 • Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego przedstawił protokół z ukonstytuowania się Sądu na nową kadencję: Jan Dziedzic – Przewodniczący, Ewa Rechul – Sekretarz, Andrzej Rudnicki – członek i Alicja Bazarnik – zastępca członka.
 • Zarząd Oddziału w drodze głosowania jawnego ukonstytuował się na nową kadencję 2014 – 2017, powierzono członkom Zarządu funkcje i zadania:

   

   

  • funkcja I Wiceprezesa (ds. drogownictwa) powierzona została kol. Andrzejowi Kollbekowi,
  • funkcję Wiceprezesa ds. Kolejnictwa objął kol. Zbigniew Marzec,
  • Zarząd nie powołuje Wiceprezesa ds. Transportu – obowiązki w tym zakresie przejmie Prezes Lidia Żakowska,
  • funkcję Sekretarza Oddziału obejmie kol. Janina Mrowińska,
  • funkcję Skarbnika Oddziału obejmie kol. Paulina Struska.
  • Członkami Zarządu są: Anna Reszczyk, Marek Błeszyński, Andrzej Szarata, Mariusz Szałkowski
  • Zastępcami członków są Beata Toporska i Robert Szota
 • Prezes L.Żakowska przedstawiła swoje propozycje w sprawie podziału zadań i odpowiedzialności za wykonywanie zadań Oddziału w nowej kadencji:

   

   

  • prowadzenie działalności szkoleniowej i kursowej powierzone zostało Mariuszowi Szałkowskiemu (kierownik kursów), Janinie Mrowińskiej (sekretarz kursów) i prof. Wiesławowi Starowiczowi (nadzór nad wydawnictwami opracowywanymi na potrzeby kursów).
  • redakcja Transportu Miejskiego i Regionalnego w dalszym ciągu prowadzona będzie przez prof. Wiesława Starowicza w naszym Oddziale.
  • organizowanie konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla uczelni wyższych Krakowa oraz Przewodniczenie Sądowi Konkursowemu powierzono kol. Andrzejowi Kollbekowi,
  • opiekę nad działalnością konferencyjną, inicjowanie nowych tematów i inspirowanie potencjalnych organizatorów konferencji w tym zakresie powierzono prof. Wiesławowi Starowiczowi i Andrzejowi Szaracie.
  • Redaktorem Naczelnym Wydawnictw Oddziału w dalszym ciągu będzie kol. Jolanta Żurowska,
  • Redaktorem Informatora Oddziału w dalszym ciągu będzie kol. Danuta Schwertner, a Redaktorem Technicznym kol. J.Żurowska. Przy redagowaniu Informatora współpracować bedzie Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska,
  • prowadzenie Kroniki Oddziału powierzono kol. Joannie Mitis, pomocą służyć będzie kol. Marek Błeszyński.
 • Prezes L.Żakowska podsumowała przebieg Walnego zebrania Członków, które odbyło się w dniu 17 marca br. W zebraniu uczestniczyło tylko 89 osób. Zarząd przedyskutował sprawę niskiej frekwencji poszukując przyczyny tego faktu.
 • Ustalono skład listy osób, które wezmą udział w XXXI Zjeździe SITK RP (maj br., Ostrów Wielkopolski). W Zjeździe uczestniczyć będą wybrani przez Walne Zebranie członków Oddziału delegaci, członkowie honorowi, kandydaci na członków honorowych. Poinformowano o wydawnictwach przygotowywanych na Zjazd.
 • W drodze głosowania jawnego jednogłośnie dokonano przyjęcia nowych członków do Oddziału i skreśleń z listy członków.
 • Wiceprezes A.Kollbek omówił stan zaawansowania prac w konkursie na najlepsze prace dyplomowe.
 • Prof. Wiesław Starowicz poinformował o pracy Kapituł nagrody Ernest w poszczególnych kategoriach i wyłonionych nominacjach.
 • Poinformowano o planowanym Konkursie na Kronikarza SITK. Ze względu na wycofanie się Oddziału w Kielcach z organizacji tej imprezy, Zarząd Krajowy w najbliższym czasie zdecyduje, gdzie odbędzie się konkurs. Przedyskutowano zasadność wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu, które spowodowałyby bardziej obiektywną ocenę zgłaszanych na konkurs kronik.
 • Kol. A.Szarata poinformował o stanie prac przygotowawczych do konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Kraków, 12-13.06.2014r.).
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski o umorzenie zaległych składek dwóch członków.
 • Poinformowano o wpłynięciu wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy SITK.
 • Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu od Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie na międzynarodową konferencję „Innowacyjne projekty źródłem wzrostu konkurencyjności firm i drogą do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych” organizowaną w dniach 23 – 25 kwietnia 2014 Wilnie. Zarząd rozpatrzył możliwość zgłoszenia dwóch osób z Oddziału na konferencję.
 • Sekretarz J.Mrowińska przekazała Wiceprezesowi ds. Kolejnictwa Z.Marcowi listę członków Krakowskiego Koła Kolejarzy do skreślenia przygotowaną przez Przewodniczącego Koła dla zweryfikowania chęci dalszej przynależności tych członków do SITK.
Print Friendly

Powiazane tresci