Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 24 marca 2014r.

 • Prezes Oddziału Lidia Żakowska powitała zebranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału wybranego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Oddziału w dniu 17.03.br.
 • Prezes L.Żakowska przekazała serdeczne gratulacje kol. Andrzejowi Kollbekowi z okazji objęcia funkcji zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Krakowie.
 • Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z ukonstytuowania się Komisji na kadencję 2014 – 2017: Zofia Schumacher – Przewodnicząca, Karol Nędza – Wiceprzewodniczący, Maciej Puchała – Sekretarz, Jerzy Hydzik – członek i Czesław Jarosz – zastępca członka.
 • Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego przedstawił protokół z ukonstytuowania się Sądu na nową kadencję: Jan Dziedzic – Przewodniczący, Ewa Rechul – Sekretarz, Andrzej Rudnicki – członek i Alicja Bazarnik – zastępca członka.
 • Zarząd Oddziału w drodze głosowania jawnego ukonstytuował się na nową kadencję 2014 – 2017, powierzono członkom Zarządu funkcje i zadania:

   

   

  • funkcja I Wiceprezesa (ds. drogownictwa) powierzona została kol. Andrzejowi Kollbekowi,
  • funkcję Wiceprezesa ds. Kolejnictwa objął kol. Zbigniew Marzec,
  • Zarząd nie powołuje Wiceprezesa ds. Transportu – obowiązki w tym zakresie przejmie Prezes Lidia Żakowska,
  • funkcję Sekretarza Oddziału obejmie kol. Janina Mrowińska,
  • funkcję Skarbnika Oddziału obejmie kol. Paulina Struska.
  • Członkami Zarządu są: Anna Reszczyk, Marek Błeszyński, Andrzej Szarata, Mariusz Szałkowski
  • Zastępcami członków są Beata Toporska i Robert Szota
 • Prezes L.Żakowska przedstawiła swoje propozycje w sprawie podziału zadań i odpowiedzialności za wykonywanie zadań Oddziału w nowej kadencji:

   

   

  • prowadzenie działalności szkoleniowej i kursowej powierzone zostało Mariuszowi Szałkowskiemu (kierownik kursów), Janinie Mrowińskiej (sekretarz kursów) i prof. Wiesławowi Starowiczowi (nadzór nad wydawnictwami opracowywanymi na potrzeby kursów).
  • redakcja Transportu Miejskiego i Regionalnego w dalszym ciągu prowadzona będzie przez prof. Wiesława Starowicza w naszym Oddziale.
  • organizowanie konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla uczelni wyższych Krakowa oraz Przewodniczenie Sądowi Konkursowemu powierzono kol. Andrzejowi Kollbekowi,
  • opiekę nad działalnością konferencyjną, inicjowanie nowych tematów i inspirowanie potencjalnych organizatorów konferencji w tym zakresie powierzono prof. Wiesławowi Starowiczowi i Andrzejowi Szaracie.
  • Redaktorem Naczelnym Wydawnictw Oddziału w dalszym ciągu będzie kol. Jolanta Żurowska,
  • Redaktorem Informatora Oddziału w dalszym ciągu będzie kol. Danuta Schwertner, a Redaktorem Technicznym kol. J.Żurowska. Przy redagowaniu Informatora współpracować bedzie Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska,
  • prowadzenie Kroniki Oddziału powierzono kol. Joannie Mitis, pomocą służyć będzie kol. Marek Błeszyński.
 • Prezes L.Żakowska podsumowała przebieg Walnego zebrania Członków, które odbyło się w dniu 17 marca br. W zebraniu uczestniczyło tylko 89 osób. Zarząd przedyskutował sprawę niskiej frekwencji poszukując przyczyny tego faktu.
 • Ustalono skład listy osób, które wezmą udział w XXXI Zjeździe SITK RP (maj br., Ostrów Wielkopolski). W Zjeździe uczestniczyć będą wybrani przez Walne Zebranie członków Oddziału delegaci, członkowie honorowi, kandydaci na członków honorowych. Poinformowano o wydawnictwach przygotowywanych na Zjazd.
 • W drodze głosowania jawnego jednogłośnie dokonano przyjęcia nowych członków do Oddziału i skreśleń z listy członków.
 • Wiceprezes A.Kollbek omówił stan zaawansowania prac w konkursie na najlepsze prace dyplomowe.
 • Prof. Wiesław Starowicz poinformował o pracy Kapituł nagrody Ernest w poszczególnych kategoriach i wyłonionych nominacjach.
 • Poinformowano o planowanym Konkursie na Kronikarza SITK. Ze względu na wycofanie się Oddziału w Kielcach z organizacji tej imprezy, Zarząd Krajowy w najbliższym czasie zdecyduje, gdzie odbędzie się konkurs. Przedyskutowano zasadność wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu, które spowodowałyby bardziej obiektywną ocenę zgłaszanych na konkurs kronik.
 • Kol. A.Szarata poinformował o stanie prac przygotowawczych do konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Kraków, 12-13.06.2014r.).
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski o umorzenie zaległych składek dwóch członków.
 • Poinformowano o wpłynięciu wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy SITK.
 • Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu od Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie na międzynarodową konferencję „Innowacyjne projekty źródłem wzrostu konkurencyjności firm i drogą do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych” organizowaną w dniach 23 – 25 kwietnia 2014 Wilnie. Zarząd rozpatrzył możliwość zgłoszenia dwóch osób z Oddziału na konferencję.
 • Sekretarz J.Mrowińska przekazała Wiceprezesowi ds. Kolejnictwa Z.Marcowi listę członków Krakowskiego Koła Kolejarzy do skreślenia przygotowaną przez Przewodniczącego Koła dla zweryfikowania chęci dalszej przynależności tych członków do SITK.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci