Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 26 lutego 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął protokół nr 2(102)/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku. Prezes Lidia Żakowska poinformowała o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd zapoznał się z dokumentami: sprawozdanie finansowe Oddziału i bilans za rok 2017. Przedyskutowano wyniki finansowe działalności Oddziału w roku 2017 i dokonano oceny tych działań i uzyskanych wyników. Po zakończonej dyskusji Zarząd przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawione dokumentów finansowych. W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2017 i bilans za rok 2017.
 • Poinformowano o przesłaniu Sprawozdania Oddziału za rok 2017 członkom Zarządu do wglądu, uwagi i uzupełnienia można przesyłać do Sekretarza Oddziału do 28 lutego br.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne i statutowe związane z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo Wyborczym Oddziału, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku na godz. 16.00 w budynku Działownia w Politechnice Krakowskiej.
 • Zarząd omówił i przyjął kolejne propozycje do Planu konferencji i seminariów na 2018 rok.
 • Zarząd przyznał dofinansowanie aktywnym członkom Oddziału do wyjazdu do Karyntii (18-24.02.2018). Zarząd zrezygnował z organizacji wyjazdu oddziałowego na Bali w roku 2018 ze względu na małe zainteresowanie.
 • Zarząd omówił i zatwierdził kandydatury do nagrody SITK „ERNEST za 2017” w poszczególnych kategoriach.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Koła w PNUIK Sp. z o.o. o dofinansowanie przejazdu uczestnikom seminarium wyjazdowego na pokaz pracy pociągu do wymiany podtorza (AHM).
 • Poinformowano o stanie prac organizacyjnych konkursu na najlepszą pracę dyplomową.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału nowych członków: Michała Nowaka i Mirosława Koterbickiego do Koła w Politechnice Krakowskiej, Dariusza Długaszka i Grzegorza Bochenka do Koła w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie, Marcina Kordka, Ewę Grześkiewicz, Janusza Alberskiego, Krzysztofa Sieczkoś i Grzegorza Michnika do koła w PNUIK Sp. z o.o.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy Oddziału Karolinę Wójtowicz z Koła w PNUIK Sp. z o.o.
 • Prof. Wiesław Starowicz poinformował o sposobie wyłaniania przez Zarząd Krajowy kandydatów na Członków Honorowych, których wybierze Zjazd.
 • Poinformowano, że Oddział w Koszalinie organizuje w dniu 15.09.2018r. Turniej Badmintona, mogą na niego zgłaszać się 4-osobowe drużyny z Oddziałów.
 • Zarząd dokonał wyboru osoby, która zostanie delegowana na plenarne spotkanie KKMHiZT (Oddział pokryje koszty udziału).
 • Sekretarz Janina Mrowińska przedstawiła problemy ze stroną Oddziału i stroną TMiR. Przedyskutowano potrzebę lepszego zabezpieczenia zasobów internetowych Oddziału.
   

Powiazane tresci