Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 26 stycznia 2015r.

• Podsumowano przebieg spotkania gwiazdkowego Zarządu Oddziału z członkami Oddziału i sympatykami, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 roku w Hotelu Europejskim w Krakowie.
• Przekazano informacje na temat stanu przygotowań do konferencji Polityka parkingowa w miastach. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2015r.
• Prof. Wiesław Starowicz -  Dyrektor Zespołu Ekspertów działającego w naszym Oddziale, przekazał sprawozdanie finansowe z działalności Zespołu w roku 2014.
• Prezes Lidia Żakowska przekazała informacje na temat stanu organizacyjnego Oddziału na koniec roku 2014. Przedstawiła strukturę Oddziału w różnych przekrojach w zakresie członkostwa i zakresie działalności Oddziału w poszczególnych obszarach.
• Prezes Lidia Żakowska przekazała informacje na temat planowanej współpracy międzynarodowej Oddziału.
• Prezes Lidia Żakowska przekazała propozycję złożenia przez Oddział wniosku do programu ASOS (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020) o dofinansowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów seniorów z naszego Oddziału.
• Kol. Mariusz Szałkowski przedstawił propozycję przywrócenia spotkań międzyoddziałowych. Najbliższe spotkanie zorganizowane zostanie w Krakowie w maju br.
• Kol. Janina Mrowińska poinformowała o uchwale Zarządu Krajowego z dnia 14.10.2014r. w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia w 2015 roku oraz uchwale w sprawie minimalnej składki członkowskiej i minimalnego wpisowego na rok 2015.
• Prezes Lidia Żakowska poinformowała o uchwale Zarządu Krajowego SITK RP z dnia 09.12.2014r. w sprawie nazwania roku 2015 Rokiem inżyniera Józefa Nowkuńskiego.
• Przedyskutowano kandydatury z Oddziału do nagrody Ernest 2014 w poszczególnych kategoriach.
• Zarząd pozytywnie rozpatrzył złożone przez koła wnioski o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2014 składek na rok 2015.
• Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Krakowskiej Rady FSNT NOT Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej o wsparcie pieniężne działalności Komisji.
• Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał zapomogi na cele zdrowotne dla dwóch członków Oddziału.
• Poinformowano o rozpoczęciu działań organizacyjnych w kolejnej edycji konkursu prac dyplomowych dla szkół wyższych Krakowa.
• Zarząd dokonał przeniesienia jednego członka i skreśleniu czterech członków z listy członków Oddziału.
• Kol. Mariusz Szałkowski omówił aktualną sytuację w Zarządzie Krajowym.
• Omówiono wstępny plan wyprawy do Chin planowanej w II połowie 2015 roku.
• Ustalono termin Walnego Zebrania Oddziału na dzień 30 marca 2015r.
• Poinformowano o pracach związanych z przebudową sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Siostrzanej, przy której zlokalizowana jest siedziba Oddziału.
• Poinformowano o otrzymanym z MOIIB zaproszeniu do udziału w Panelu Dyskusyjnym na temat „Skutki realizacji robót budowlanych w zabudowie zwartej”, zorganizowanym przez Zespół Problemy ds. Rzeczoznawstwa MOIIB (w dniu 29.01.2015r.).
• Poinformowano o zorganizowanym przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A.  Spotkaniu Bożonarodzeniowym (w dniu 12.12.2014r.).
• Poinformowano o inicjatywnie utworzenia nowego Koła w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej  w Krakowie Sp. z o.o.
• Poinformowano o wizycie złożonej przez przedstawicieli Oddziału na początku stycznia br. Prezesowi Honorowemu Marianowi Szelińskiemu.


Powiazane tresci