Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 28 lutego 2019r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 1(11)/2019 z posiedzenia w dniu 28 stycznia 2019 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas tego posiedzenia.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Oddział:

  • „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019” (Kraków, 13 – 14.03.2019 r.)
  • „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 (Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.).
 • Zarząd przedyskutował Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2018 przedstawione przez Księgową Oddziału oraz Sprawozdanie Oddziału za rok 2018 przedstawione przez Sekretarz Janinę Mrowińską.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o rozwiązaniu Zespołu ds. podniesienia jakości czasopism.
 • Zarząd omówił przygotowania do Zebrania Sprawozdawczego w dniu 11.03.2019 r.
 • Zarząd omówił Plan konferencji i seminariów na rok 2019.
 • Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu na rok 2019 niewykorzystanych w roku 2018 składek Koła w MPK S.A. i w PNUIK Sp. z o.o. Kraków.
 • Zarząd rozpatrzył wnioski o nadanie odznaczeń stowarzyszeniowych zasłużonym członkom.
 • Zarząd rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła SITK w PNUIK Spółka z o.o. dofinansowanie poczęstunku podczas seminarium nt. „Zarządzanie informacją o elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem modelu 3D oraz elementów metodologii BIM” (w dniu 25.02. br.).
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. o sfinansowanie kosztu wynajęcia przewodnika podczas zwiedzania Zamku na Wawelu (wyjście organizowane w dniu 09.03.br.).
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. o dofinansowanie kosztu przejazdu wyjazdu techniczno-integracyjnego na budowę aktualnie budowanego odcinka Zakopianki (S7)  połączonego z wizytą w Tatrach – „Wiosenne krokusy” (w dniu 06.04.br.).
 • Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie wyjazdu dwóch członków KKMHiZT na plenarne zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2019 w Kielcach.
 • Zarząd zatwierdził kandydatury do konkursu Ernest 2018.
 • Zarząd podjął decyzję o nadaniu uprawnień Rzeczoznawcy kol. Dawidowi Siemieńskiemu w specjalności: nawierzchnie drogowo-lotniskowe.
 • Zarząd poinformował o rozpoczęciu działań organizacyjnych kolejnej edycji konkursu prac dyplomowych.
 • Zarząd wyłonił kandydata do odznaczenia NOT.
 • Członkowie Zarządu omówili dotychczasowe dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału kol. Karolinę Hamacher do Koła SITK w PNUIK Sp. z o.o. Kraków.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków kol. Jacka Nalberczaka z Koła w Mota-Engil Central Europe S.A., kol. Rafała Pietrzaka, Juliana Pilszczka i Zygmunta Korajdę z koła w MPK S.A. w Krakowie oraz kol. Ewę Grześkiewicz z Koła w PNUIK Sp. z o.o. Kraków.
 • Poinformowano o przebiegu Balu Karnawałowego w dniu 23.02.br.
 • Poinformowano o otrzymanym podziękowaniu z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty za przekazanie darowizny finansowej w kwocie 99 zł.
 • Omówiono zasady współpracy patronackiej z wydawnictwami.

 


Powiazane tresci