Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 28 stycznia 2019r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 14(10)/2018 z posiedzenia w dniu 5 grudnia 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Oddział: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019” (Kraków, 13 – 14.03.2019 r.) oraz „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 (Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.).
 • Poinformowano o planowanym seminarium nt.: „Zarządzanie informacją o elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem modelu 3D oraz elementów metodologii BIM” organizowanym przez Koło w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o. w dniu 18 lutego 2019 r. w siedzibie Firmy.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie składek niewykorzystanych w roku 2018 przez Koło w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, Krakowskie Koło Kolejarzy oraz Koło Grodzkie na rok 2019.
 • Na wniosek Przewodniczącej Koła Grodzkiego Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o zwolnieniu jednego z członków Koła z opłacania składek.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o zmianie nazwy Koła w ZIKIT w Krakowie na Koło w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.
 • Zarząd przyjął do wiadomości Uchwałę Zarządu Krajowego SITK RP z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia w 2019 roku oraz Uchwałę w sprawie minimalnej składki członkowskiej i minimalnego wpisowego na rok 2019.
 • Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska w formie tabelarycznej przekazała sprawozdanie statystyczne  o stanie organizacyjnym Oddziału na koniec 2018 roku (zgodnie z wzorcem z przesłanym przez Zarząd Krajowy); dane zostały przekazane do Zarządu Krajowego.
 • Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu Zebrania Sprawozdawczego Oddziału w dniu 11 marca 2019 r. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie o godz. 16.00 (II termin – godz. 16.10).
 • Zgłoszono kolejne propozycje do Planu konferencji i seminariów na 2019, plan jest otwarty – można nadsyłać propozycje.
 • Członkowie Zarządu Oddziału zreferowali swoje dotychczasowe dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd przedyskutował propozycje kandydatów z Oddziału do konkursu ERNESTY za rok 2018.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału kol.: Piotra Konia do Koła w Politechnice Krakowskiej, Magdalenę Mardyłę i  Adama Cebulę do Koła w ZDMK oraz Pawła Dziewońskiego do Koła w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o.
 • Zarząd przyjął do wiadomości przeniesienie kol. Krzysztofa Friedla z Koła w GDDKIA Rejon Kraków do koła w ZDMK oraz przeniesienie kol.Czesława Okrzes z Koła w GDDKiA Oddział Kraków do Koła w GDDKiA Rejon Kraków.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy Oddziału kol.: Agatę Prochwicz z Koła w ZDMK, Joannę Pocięgiel, Stanisława Misztala i Marcina Siastała z Koła w GDDKiA Rejon Kraków.
 • Zarząd przyjął zgłoszone propozycje kandydatów do nadania Złotej Honorowej Odznaki SITK.
 • Zarząd podjął decyzję o podjęciu się wspólnie z MOIIB, Stowarzyszeniem Wychowanków PK i Związkiem Mostowców RP organizacji Balu Karnawałowego, który odbędzie się w  dniu 23 lutego 2019r.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Krakowskiego Koła Kolejarzy Andrzeja Mutki o zaprenumerowanie przez Oddział miesięcznika „Świat Kolei” na rok 2019 r.
 • Zarząd rozpatrzył prośbę otrzymaną od Wydawnictwa Inżynieria o objęcie Patronatem Honorowym organizowanej przez Wydawnictwo konferencji nt.: „Budownictwo Podziemne” w dniach 2-4 kwietnia 2019 r.
 • Poinformowano o podziękowaniu otrzymanym od Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT za wsparcie finansowe działalności w kwocie 500 zł.

 


Powiazane tresci