Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 3 marca 2014r.

 • Kol. A.Szarata omówił przebieg przygotowań do konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Kraków, 12-13.06.2014r.).
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu na rok 2014 składek Koła w GDDKiA Rejon Kraków niewykorzystanych w roku 2013.
 • Wiceprezes A.Kollbek poinformował, że w związku z wpłynięciem małej ilości prac na konkurs prac dyplomowych dla uczelni wyższych Krakowa, termin zgłaszania zostaje przedłużony do 07.03.br.
 • Sekretarz Oddziału J.Mrowińska poinformowała o wnioskach do nagrody Ernest za rok 2013 wysłanych z Oddziału w Krakowie do Zarządu Krajowego. Zgłoszono kandydatury we wszystkich kategoriach, poza kategorią najlepszy Oddział (nasz Oddział w tym roku nie startuje ze względu na karencję po otrzymanym Super Erneście).
 • Prezes M.Szałkowski poinformował o zebraniach sprawozdawczo – wyborczych, które odbyły się w ostatnim czasie w kołach. Sprawozdania z tych zebrań zostały złożone w Oddziale.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła GDDKiA Oddział w Krakowie o nadanie Srebrnych Honorowych Odznaki SITK dla członków Koła.
 • Prezes poinformował o sprawozdaniu Oddziału i sprawozdaniu finansowym za rok 2013 oraz sprawozdaniu za kadencję 2010 – 2013 przypominając, że dokumenty te zostały rozesłane do wszystkich członków Zarządu. Prezes omówił poszczególne obszary działalności obszaru w minionej kadencji.
 • Zarząd przedyskutował sprawy związane z Walnym Zebraniem Sprawodawczo – Wyborczym Oddziału, które odbędzie się w dniu 17 marca br. w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza 1 o godz. 15.00 (I termin). Zarząd przedyskutował i ustalił kandydatury do władz Oddziału, które będzie rekomendował ustępujący Prezes.
 • Zarząd rozpatrzył wnioski o przyjęcia do Oddziału i skreślenia z listy członków.
 • Prezes poinformował o śmierci Kol. Edwarda Tylmana (19.02.br.), pogrzeb odbył sie w dniu 27.02.br., uczestniczyli w nim Seniorzy z Klubu Seniora oraz przedstawicie Zarządu Oddziału.
 • Omówiono sprawy związane z Konkursem Kronikarz SITK. Na konkurs zgłoszona zostanie Kronika Oddziału, prowadzona przez Joannę Mitis i Marka Błeszyńskiego. oraz Kronika Koła w Mota Engil Central Europe S.A.
 • Prezes przekazał informację dotyczącą nadzwyczajnego posiedzenia Krakowskiej Rady FSNT NOT w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu i Komisji Rewizyjnej (25 luty br.).
 • Prezes poinformował Zarząd, że w dniu 27 lutego br. kol. Andrzej Szarata – członek Zarządu Oddziału uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie transport. Prezes w imieniu Zarządu złożył kol. Szaracie serdeczne gratulacje, wręczył list gratulacyjny i upominek.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci