Program działania na rok 2017

L.p.

Tematyka

Termin

Prowadzący

I.

Działalność statutowa

1.

Opinie, ekspertyzy na zamówienie

z własnej inicjatywy:

 • Pion kolejowy
 • Pion drogowy
 • Pion przewozów pasażerskich

wg potrzeb

Zbigniew Marzec, Andrzej Kollbek, Mariusz Szałkowski

2.

Popularyzacja osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach SITK

 • wyszukiwanie problemów (autorów)
 • działania inspiracyjne
 • teksty do Informatora SITK
 • artykuły do czasopism technicznych

wg potrzeb

wszyscy

3.

Propagowanie w naszym środowisku inicjatyw innych Oddziałów SITK oraz Zarządu Krajowego SITK i Rady Prezesów, w tym m.in.

 • wydawnictwa (czasopisma, materiały konferencyjne, informatory)
 • zebrania Zarządu, Kół i Sekcji
 • uczestnictwo w …..

wg potrzeb

Prezes, Zarząd

4.

Wydawanie zeszytów naukowo technicznych:

 • materiały konferencyjne „Jakość przewozów w transporcie zbiorowym”,
 • materiały konferencyjne „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.
 • Wydawanie zwartych publikacji (książek)

w terminach zgodnych z konferencjami

Redaktor Naczelny: Jolanta Żurowska,

Redaktorzy tematyczni:

 • Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – problemy mobilności
 • Janusz Chodur – transport drogowy
 • Włodzimierz Czyczuła – transport kolejowy
 • Wiesław Starowicz – transport miejski

Redaktor Statystyczny: Zofia Bryniarska

Sekretarz Redakcji: Danuta Schwertner

Komitet Organizacyjny

5. Konferencje naukowo-techniczne:
„Jakość przewozów w transporcie zbiorowym”

Kraków, wrzesień/październik

Wiesław Starowicz, Mariusz Szałkowski
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

XVI edycja”, Zakopane, 30 listopada-02 grudnia

Józefa Majerczak, Janina Mrowińska, Zbigniew Marzec

Inne wg pojawiających się potrzeb    
6.

Organizacja jednodniowych seminariów prezentujących ciekawe rozwiązania, ciekawe firmy lub ciekawych ludzi

seminarium "Problematyka transportu w systemie gospodarki odpadami w gminie miejskiej Kraków"

Kraków – 12 kwietnia Beata Toporska

seminarium „Łącznica w Suchej Beskidzkiej – komfort i bezpieczeństwo”

Sucha Beskidzka, 10 czerwca

Marek Błeszyński

seminarium „170 lat kolei w Krakowie”

Kraków, wrzesień Marek Błeszyński

Inne wg pojawiających się potrzeb

   

7.

Współdziałanie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

na bieżąco

Lidia Żakowska, Beata Toporska, Ryszard Żakowski, Jan Żakowski, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Danuta Opolska

8. Organizacja kursów szkoleniowych, dokształcających:

szkolenia dla przewoźników na uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

wg potrzeb Mariusz Szałkowski, Janina Mrowińska

innych wg pojawiającego się zapotrzebowania

wg potrzeb wszyscy

9.

Zabezpieczenie środków na działalność Statutową Oddziału:

 • działalność Biura Ekspertyz
 • działalność konferencyjna
 • działalność kursowa
 • sponsoring

na bieżąco

wszyscy

10.

Tworzenie dobrego wizerunku SITK w mediach

wg potrzeb

Prezes, Zarząd

11.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa

czerwiec

Andrzej Kollbek

II.

Działalność integrująca członków lub dla członków

1.

Regularne uaktualnianie witryny SITK Oddział w Krakowie w internecie:

 • propagowanie i rozszerzenie kontaktów poprzez Internet, kontakty z Kołami

 

na bieżąco

wszyscy, realizacja Janina Mrowińska i biuro

2.

Organizowanie zebrań i spotkań

Zebranie Sprawozdawcze 27 marca Lidia Żakowska
Udział członków Zarządu w zebraniach Kół i Klubów wg zgłoszeń Zarząd
obchodów rocznic urodzin Seniorów zrzeszonych w Oddziałowym Klubie Seniora kwiecień / listopad

Zarząd Oddziału, Zarząd Klubu Seniora

spotkanie „gwiazdkowe” Członków Oddziału grudzień Lidia Żakowska

3.

Organizacja wieczorów klubowych SITK (wiodący Klub Seniora)

według planu, Klubu Seniora

Janina Mrowińska, Janusz Magrysz

4.

Organizacja imprez technicznych i nietechnicznych dla członków.

Wyjazdy techniczno-integracyjne krajowe:

 • Wycieczka naukowo-techniczna dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie do Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w celu poznania warunków pracy i funkcjonowania zakładu.
27 stycznia

Konrad Gawłowski, Zbigniew Porada

 • Zwiedzanie hali produkcyjnej Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” połączone z seminarium (prezentacja firmy, procesy produkcyjne rozjazdów)

17 marca

Kazimierz Żurowski, Janusz Magrysz

 • Wyjazd techniczno-integracyjny na budowę aktualnie budowanego odcinka Zakopianki połączony z wizytą na „Kalatówkach”  – wiosenne krokusy

08 kwietnia

Beata Toporska

 • Wyjazd techniczny do Katowic „Rewitalizowane obiekty kopalniane oraz modernizowany dworzec kolejowy"

25 kwietnia

Ewa Rechul

 • Wyjazd na Targi Drogownictwa w Kielcach

10 maja

Beata Toporska

 • Wyjazd na Kongres ITS Polska w Warszawie i zwiedzanie nowych rozwiązań transportu miejskiego

16-17 maja

Lidia Żakowska

 • Wyjazd techniczno-integracyjny na trasie: Kraków-Dukla-Krosno-Jasło. W programie m.in. zwiedzanie Skansenu – Muzeum Przemysłu Naftowego i obiektów kolejowych w Jaśle

20-21 maja

Kazimierz Żurowski

 • Wyjazd techniczny na plac budowy  „Pokaz pracy oczyszczarki tłucznia typu OT84”

23 maja

Konrad Gawłowski

 • Wyjazd techniczny na inwestycję drogową

26 maja

Beata Toporska

 • Wyjazd techniczno-integracyjny „Zapoznanie się  z inwestycjami  komunikacyjnymi  Wrocławia oraz budową dróg krajowych w regionie"

3-5 czerwca

Wiesława Rudnicka

 • Rodzinny Piknik TranSPORTOWY

17 lub 24 czerwca

Tomasz Kulpa, Koło PK

 • Wyjazd techniczny „Funkcjonowanie Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Kraków Główny – Wieliczka (przejazd) oraz zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce

30 czerwca

Lidia Żakowska

 • Wyjazd techniczny Kraków – Zakopane  dotyczący rozwiązań transportowych i  infrastruktury

01 lipca

Lidia Żakowska

 • Wyjazd techniczno-integracyjny, przejazd „wakacyjnym pociągiem retro z Nowego Sącza do Chabówki” (org. Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników  Kolei)

09 lipca

Sabina Puławska-Obiedowska

 • Wyjazd techniczno-integracyjny do Zakopanego
22-23 lipca

Beata Toporska

 • II Wyprawa Transportowców  

12-15 sierpnia

Beata Toporska

 • Wyjazd techniczno-integracyjny „Pożegnanie lata 2017”

23-27 sierpnia

Tomasz Kulpa, Koło PK

 • Wyjście do Muzeum na Wawel. Część II

14 października

Beata Toporska

Wyjazdy techniczno-integracyjne zagraniczne

 • Wyjazd do Lwowa

wrzesień/październik

Beata Toporska

Prelekcje

 • Prelekcje „Patrzę i podziwiam” (cyklicznie)

raz w miesiącu

Jerzy Hydzik

 • Prelekcja „Warunki pracy i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej”

20 stycznia

Konrad Gawłowski, Zbigniew Porada

 • Prelekcja „Europejski systemu sterowania ruchem kolejowym ERTMS wraz europejskim systemem kontroli pociągu ETCS i systemem radiołączności GSM-R”

21 kwietnia

Konrad Gawłowski

Wystawy

 • II Wystawa fotografii o tematyce kolejowej

październik/listopada

Andrzej Mutka

Imprezy kulturalne (bale, wyjścia do teatru, kina)

 • Wspólne wyjście do Centrum Kongresowego ICE Kraków na słynną Operę Giuseppe Verdiego NABUCCO
 • inne ustalenia
15 marca Wiesława Rudnicka

5.

Bieżące działania formalne związane z przynależnością do SITK

 • porządkowanie członkostwa
 • porządkowanie struktur podstawowych (Kół Zakładowych)
 • zwiększenie opłacania składek
Na bieżąco

Janina Mrowińska, Paulina Sapoń

III

Współpraca z przedsiębiorstwami, firmami działającymi w naszym środowisku oraz kontakty „zewnętrzne”

1. Współpraz Oddziaca łami innych Stowarzyszeń oraz FSNT NOT.

wg potrzeb

Lidia Żakowska, Andrzej Kollbek, Mariusz Szałkowski
2.

Współpraca z innymi Oddziałami SITK RP

wg potrzeb

Prezes, wiceprezesi, członkowie Zarządu

3.

Współpraca z Redakcją czasopisma wydawanego przez SITK tj. Transport Miejski i Regionalny

na bieżąco

Biuro, Zarząd

4.

Kontakty z samorządami:

 • Miasta Kraków
 • Województwa Małopolskiego
wg potrzeb Prezes,  wiceprezesi
5.

Uczestnictwo w imieniu SITK

 • Prezydium NOT
wg potrzeb

Lidia Żakowska, Mariusz Szałkowski

 • Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Lidia Żakowska, Beata Toporska, Ryszard Żakowski, Jan Żakowski, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Danuta Opolska,

 • Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta Krakowa 

Kazimierz. Furtak,  Wiesław Starowicz, Stanisław Gaca, Andrzej Rudnicki, Andrzej Szarata, Marian Tracz

 • w pracach Zespołu Zadaniowego ds. metra w Krakowie

Wiesław Starowicz, Andrzej Szarata,  Andrzej Rudnicki, Marek Bauer, Jan Friedberg

 • Udział w pracach Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Antoni Haber, Ryszard Żakowski

 • w pracach Zespołu Zadaniowego ds. Ścieżek Rowerowych w Mieście Krakowie
Andrzej Kollbek, Ryszard Żakowski
6.

Uczestnictwo w programach i konkursach rządowych oraz UE

wg potrzeb

Lidia Żakowska

7.

Kontakty z zagranicą (w ramach kontaktów SITK) w regionie:

 • Współpraca z SWISS ENGINEERING Geneve
 • oraz innych międzynarodowych stowarzyszeń: INWES, WFEO
wg potrzeb

Prezes, Zarząd w miarę możliwości, Lidia Żakowska

 

 


Powiazane tresci