Program działania Oddziału SITK w Krakowie na rok 2015

LP

Tematyka

Termin Prowadzący
I

 

 

 

 

 

 

 

Działalność statutowa

1

 Opinie, ekspertyzy na zamówienie, z własnej inicjatywy

Pion kolejowy

wg potrzeb Z. Marzec

Pion drogowy

-||- A. Kollbek

Pion przewozów pasażerskich

-||- M. Szałkowski

2

 Popularyzacja osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach SITK

 • wyszukiwanie problemów (autorów)
 • działania inspiracyjne
 • teksty do Informatora SITK
 • artykuły do czasopism technicznych
wg potrzeb wszyscy
3

 Propagowanie w naszym środowisku inicjatyw innych środowisk SITK oraz
Zarządu Krajowego SITK i Rady Prezesów
w tym m.in.

 • wydawnictwa (czasopisma, materiały konferencyjne, informatory)
 • zebrania Zarządu, Kół i Sekcji
 • uczestnictwo w …
wg potrzeb Prezes, Zarząd
4

 Wydawanie zeszytów naukowo technicznych:

 • materiały konferencyjne „Polityka parkingowa
  w miastach”
 • materiały konferencyjne „Nowoczesne
  technologie i systemy zarządzania
  w transporcie szynowym”.
 • Wydawanie zwartych publikacji (książek)
w terminach zgodnych z konferencjami

Redaktor Naczelny

 • J. Żurowska,

Redaktorzy tematyczni:

 • J. Chodur – transport drogowy
 • W. Czyczuła – transport kolejowy
 • W .Starowicz – transport miejski

Redaktor Statystyczny

 • Z. Bryniarska

Sekretarz Redakcji

 • D. Schwertner

+ Kom. Organizacyjny

5

 Konferencje naukowo-techniczne

   

„Polityka parkingowa w miastach”

19 – 20 listopada
 • A. Szarata
 • A. Kollbek

"Nowoczesne technologie i systemy zarządzania
w transporcie szynowym” 

"XIV edycja”
Zakopane, 09-11 grudnia 

 • J. Majerczak
 • Z.Marzec

Inne wg pojawiających się potrzeb

   
6

 Organizacja jednodniowych seminariów prezentujących ciekawe rozwiązania, ciekawe firmy lub ciekawych ludzi

seminarium „Realizacja inwestycji drogowo-mostowych”

Kraków, 14 kwietnia A. Reszczyk

seminarium „Projektowanie infrastruktury rowerowej pod kątem użytkownika”

Kraków, 19 maja A. Reszczyk

seminarium „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”

Kraków, 22 września A. Reszczyk

seminarium z zakresu drogownictwa

Kraków, 13 października A. Reszczyk

seminarium „Zarządzanie projektami”

Kraków, 19 listopada A. Reszczyk

Forum Mobilności (cyklicznie)

Kraków, 28 maja, 30 lipca, 24 września, 26 listopada

T. Kulpa

Inne wg pojawiających się potrzeb

   
7

 Współdziałanie z Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa 

Na bieżąco

L. Żakowska, B.Toporska,
R. Żakowski, A. Bryksy,
J. Hydzik, D. Opolska,
J. Dziedzic, J.Żakowski

8

 Organizacja kursów szkoleniowych, dokształcających

   

szkolenia dla przewoźników na uzyskanie
certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

wg potrzeb M. Szałkowski,
J. Mrowińska

innych wg pojawiającego się zapotrzebowania

-||- Wszyscy
9

 Zabezpieczenie środków na działalność Statutową Oddziału:

 • działalność Biura Ekspertyz,
 • działalność konferencyjna,
 • działalność kursowa,
 • sponsoring
Na bieżąco Wszyscy
10

 Tworzenie dobrego wizerunku SITK w mediach

wg potrzeb

Prezes,
Zarząd

 

LP

Tematyka

Termin Prowadzący
II

 

 

 

 

 

 

Działalność integrująca członków lub dla członków

   
1

 Regularne uaktualnianie witryny SITK Oddział w Krakowie
w internecie, propagowanie i rozszerzenie kontaktów
poprzez Internet kontakty z Kołami

Na bieżąco

Wszyscy,
Realizacja
J. Mrowińska
Biuro

2

 Konkurs na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa

Czerwiec A. Kollbek
3

 Organizowanie zebrań i spotkań 

   

Zebrania Sprawozdawcze

30 marzec L. Żakowska

Udział członków Zarządu w zebraniach Kół i Klubów

wg zgłoszeń Zarząd

obchodów rocznic urodzin Seniorów, zrzeszonych
w Oddziałowym Klubie Seniora

czerwiec

Zarząd Oddziału,
Zarząd Klubu Seniora

4

 Organizacja wieczorów klubowych SITK
(wiodący Klub Seniora)

według planu
Klubu Seniora

J. Mrowińska,
J.Magrysz

5

 

 

 

 

 

 Organizacja imprez technicznych
i nietechnicznych dla członków:

   

Wyjazdy techniczno-integracyjne krajowe:

   

Wycieczka integracyjna „Zwiedzanie Zamku
Królewskiego na Wawelu”

28 luty B. Toporska

Wycieczka „Poznaj swoje miasto Kraków” cz.1

21 marca A. Reszczyk

Wycieczki jednodniowe w góry (cyklicznie)

od kwietnia
do października

B. Toporska

Wycieczka turystyczna „Zwiedzanie fortów: Krzesławice,
Mistrzejowice, Krzemionki-Fort Św.Benedykta,
Swoszowice-Rajsko

kwiecień,
maj

J.Bąkowski,
S.Wacławik

Wycieczka techniczna na budowę
KST – wiadukt Wielicka – Lipska 

kwiecień B. Toporska

Wyjazd techniczny do Zakładów NEWAG w Nowym Sączu

maj J. Kucharski

Wycieczka techniczna
„Zwiedzanie zajezdni tramwajowej MPK”

czerwiec

J.Magrysz

Wycieczka techniczna
„Inwestycje drogowo-mostowe Małopolski”

9 czerwiec

A. Reszczyk

Rodzinny piknik transportowy 27 czerwca

T. Kulpa,
Koło PK

Wycieczka rowerowa do Tyńca

11 lipca

A. Reszczyk

Wycieczka w „Mało znane okolice Krakowa” Część I

8 sierpnia A. Reszczyk

Wyjazd techniczno integracyjny „Pożegnanie lata 2015”

26 - 30
sierpnia 

T.Kulpa,
Koło PK

Wycieczka w „Mało znane okolice Krakowa” Część II

5 września A. Reszczyk

Wyjazd techniczny na zwiedzanie pierwszego
w Polsce tunelu drogowego na trasie Żywiec – Zwardoń

wrzesień

S. Maniewski

Wycieczka integracyjna „Zwiedzanie Zamku w Książu Wielkim” 

wrzesień/
październik

B. Toporska

Wycieczka techniczna „Przejazd zmodernizowaną koleją do
lotniska w Balicach i zwiedzanie Muzeum 8 Pułku Lotnictwa”

październik

J. Kucharski,
J. Bąkowski

Wyjazdy techniczno-integracyjne zagraniczne:

 

 

Wyprawa Chiny – Pociągiem do Tybetu” 

17 – 28
sierpnia

L. Żakowska

Prelekcje:    

„Patrzę i podziwiam” (cyklicznie)

raz w miesiącu

J. Hydzik

„Transport miejski w ………” (cyklicznie)

co dwa miesiące

T. Kulpa
Imprezy kulturalne (bale, wyjścia do teatru, kina) wg potrzeb

J. Mrowińska

6

 Bieżące działania formalne związane z przynależnością do SITK:

   
 • porządkowanie członkostwa
 • porządkowanie struktur podstawowych (Kół Zakładowych)
 • zwiększenie opłacania składek
Na bieżąco

J. Mrowińska,
P.Struska

 

LP Tematyka Termin Prowadzący
III  

Współpraca z przedsiębiorstwami, firmami działającymi
w naszym środowisku oraz kontakty „zewnętrzne”

1  Współpraca z Oddziałami innych Stowarzyszeń
FSNT NOT oraz KTT.
Wg potrzeb

Prezes
L. Żakowska,
A.Kollbek,
M. Szałkowski 

2

 Współpraca z innymi Oddziałami SITK RP

Wg potrzeb

Prezes,
wiceprezesi,
członkowie Zarządu

3  Współpraca z Redakcją czasopisma wydawanego
przez SITK tj. Transport Miejski i Regionalny
 
Na bieżąco

Biuro,
Zarząd

4

 Kontakty z samorządami:

 • Miasta Kraków
 • Województwa Małopolskiego
Wg potrzeb Prezes,
wiceprezesi
5

 Uczestnictwo w imieniu SITK w:

   

Prezydium NOT

Wg potrzeb

J. Dziedzic,
L. Żakowska,
M. Szałkowski

Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa  

L. Żakowska,
B.Toporska,
R. Żakowski,
A. Bryksy,

J. Hydzik,
J.Żakowski,

D. Opolska,
J .Dziedzic

Radzie Programowej Prezydenta Krakowa
ds. Rozwoju Systemu Transportowego Krakowa

 

W. Starowicz,
A. Szarata

Asesor ds. transportu w Urzędzie Wojewódzkim

 

M.Szałkowski

6

 Uczestnictwo w programach i konkursach rządowych oraz UE:

   

Aplikacja w konkursie ASOS 2015 – granty na inicjatywy
działalności stowarzyszeniowej

Luty

Prezes
L. Żakowska

Udział w programie EUROPA DLA OBYWATELI 2015 – granty
na inicjatywy w projektach społeczeństwa obywatelskiego

Kwiecień

Prezes
L. Żakowska
7

 Kontakty z zagranicą (w ramach kontaktów SITK) w regionie;

Wg potrzeb

Prezes,
Zarząd w miarę
możliwości

Współpraca z SWISS ENGINEERING Geneve -||-

Prezes
L. Żakowska

oraz innych międzynarodowych stowarzyszeń: INWES, WFEO

-||-

Prezes
L. Żakowska

 


Powiazane tresci