Protokół nr 1 (52) 2014

z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 13 stycznia 2014r. ul. Siostrzana 11

 1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
 2. Program zebrania 

 

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 13 stycznia 2014 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

 1. Informacja z przebiegu konferencji "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", zorganizowanej w dniach 04 – 06 grudnia 2013r. w Zakopanem.
 2. Omówienie przebiegu spotkania gwiazdkowego Zarządu z członkami Oddziału i sympatykami, które odbyło się w dniu 09 grudnia 2013 roku w Restauracji Śląskiej w Krakowie.
 3. Informacja na temat planowanej konferencji naukowo-technicznej  Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Kraków, 12-13 czerwca 2014 roku – stan przygotowań.
 4. Podjęcie decyzji o przeniesieniu składek niewykorzystanych przez koła w ubiegłym roku na rok 2014, na wniosek następujących kół:
 • Politechnika Krakowska,
 • Zespół Szkół nr 1,
 • Mota-Engil Central Europe S.A.,
 • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
 • Koło Grodzkie
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.
 1. Zatwierdzenie zmiany nazwy Koła obecnie przy Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie na Koło przy ZUE SA z uwagi na zmianę nazwy Firmy podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUE SA w dniu 06.12.2013 roku.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału – ustalenie terminu i miejsca, omówienie stanu przygotowań.
 3. Wniosek dla Andrzeja Kollbeka o nadanie godności Członka Honorowego SITK termin przekazania do Zarządu Krajowego upływa 31 stycznia 2013 roku
 4. Zgłaszanie dalszych propozycji do „Planu konferencji, seminariów szkoleń oraz imprez technicznych i innych nie technicznych” do zorganizowania przez Oddział w 2014 roku, uszczegółowienie terminów i miejsc.
 5. Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych – rozpoczęcie działań organizacyjnych.
 6. Wniosek Przewodniczącej Koła SITK przy GDDKiA O/Kraków o przyznanie zapomogi dla kol. Janusza Cieślińskiego.
 7. Przyjęcia i skreślenia członków:

Przyjęcia członków:

 • Joanna Sajdok i Monika Galas do Koła przy GDDKiA Rejon Kraków, Marek Bauer do Koła w Politechnice Krakowskiej.

     Skreślenia:

 • Wniosek Przewodniczącego Koła przy MPK o skreślenie z listy członków kol. Włodzimierza Nazimka (przeszedł na emeryturę i z powodów osobistych nie może uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia).
 • Wniosek Przewodniczącej Koła przy GDDKiA O/Kraków o skreślenie z listy członków kol. Moniki Czechowskiej.Sprawy różne:

12. Sprawy różne

a) Prezes poinformował o zmianach kadrowych  w Biurze Oddziału. Ze względu na to, że Oddział wygrał przetarg o znacznej wartości, Prezes zaproponował zatrudnienie na czas trwania projektu osoby do obsługi tego projektu. Koszty zatrudnienia ponoszone będą ze środków projektu. Prezes zaproponował kandydaturę Mateusza Szpórnóga z Koła w Politechnice Krakowskiej, Zarząd zaaprobował propozycję Prezesa.

b) Prezes przekazał informacje na temat planowanych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w kołach, poprosił  członków Zarządu delegowanych do kontaktu z tymi kołami o udział w zebraniach.

c) Prezes przekazał wstępne informacje na temat bilansu Oddziału za rok 2013. Rok zakończy się zyskiem.

d) Prezes zaapelował o wytypowanie i zgłaszanie kandydatur z Oddziału do nagrody Ernest 2013.

e) Prezes poinformował o złożonym przez kol. Jana Żakowskiego wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy SITK.

f) Prezes poinformował o otrzymanym z Fundacji Pomóż i Ty podziękowaniu za wsparcie finansowe dla fundacji przekazane w ubiegłym roku.

g) Poinformowano o sprawozdaniu Koła w Mota Engil Central Europe S.A. z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Kol. Ryszardowi Ruskowi.h) Poinformowano o sprawozdaniu Koła w Mota Engil Central Europe S.A. ze spotkania świątecznego.

i) Poinformowano o otrzymaniu biuletynu informacyjnego z Oddziału w Rzeszowie.

13. Wolne wnioski.

 • Złożenie zaległych życzeń imieninowych: Andrzejowi Kollbekowi i Andrzejowi Szaracie.

14. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.

 1. Przebieg zebrania

Ad. 1

Sekretarz Oddziału J.Mrowińska przekazała informację na temat przebiegu konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym, która odbyła się w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem w dniach 04 – 06.12.2013r. W konferencji uczestniczyło ok. 370 osób, referaty wygłoszone na konferencji zostały wydane w Zeszycie Naukowo – Technicznym Oddziału nr 3(102)/2013. Konferencja była udanym wydarzeniem zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym, uczestnicy wyrazili wiele pozytywnych opinii i odczuć względem organizacji i przebiegu konferencji. Bardzo dobrze układała się współpraca z hotelem, przez cały czas do dyspozycji organizatorów był jeden z menadżerów, który rozwiązywał wszystkie problemy. Komitet Organizacyjny konferencji wykazał się profesjonalizmem i sprawnością organizacyjną.

Ad. 2

Prezes M.Szałkowski przekazał informację na temat przebiegu spotkania świątecznego Oddziału z przedstawicielami kół, które odbyło się w Restauracji Śląskiej w dniu 9 grudnia 2013r. W spotkaniu, w którym uczestniczyło ok. 80 osób, uczestniczył również Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. gospodarki miejskiej.

Spotkanie prowadzili red. L.Mazan i M.Czuma ubarwiając je ciekawymi historiami z ostatnio wydanej książki pt. : „Austriackie Gadanie czyli Encyklopedia Galicyjska”. Przy dźwiękach kolęd, w  miłej, świątecznej atmosferze uczestnicy złożyli sobie serdeczne życzenia świąteczne, a przy wigilijnych potrawach była okazja do koleżeńskiej rozmowy. Po zakończeniu kolacji wszyscy zostali obdarowani prezentami, wśród których znalazła się również ostatnia książka autorstwa p. L.Mazana i M.Czumy.

Ad. 3

Kol. A.Szarata poinformował o przygotowaniach do konferencji nt: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu planowanej w terminie 12-13 czerwca br.  W konferencji udział wezmą goście zagraniczni, którzy zadeklarowali już 9 referatów, w czasie konferencji zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne. Na konferencję zaproszeni zostali wybitni naukowcy zajmujący się problematyką modelowania. Zgłoszono już 32 referaty, 38 osób zadeklarowało chęć uczestnictwa w konferencji.

Organizatorzy dla zapewnienia fachowej obsługi konferencji wykupili dostęp do systemu coffee, która zapewnia kompleksową  obsługę wszystkich aspektów organizacji konferencji (zgłaszanie kandydatów, przesyłanie tekstów referatów, przekazywanie tekstów recenzentom, sprawy organizacyjne związane z przyjmowaniem i rejestrowaniem uczestników itd.). Zorganizowanie konferencji przy użyciu tego typu narzędzia pozwoli na uzyskanie doświadczeń, które będzie można wykorzystać przy organizowaniu kolejnych konferencji w Oddziale.

Ad. 4

Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu na rok 2014 niewykorzystanych składek następujących kół:

 • Politechnika Krakowska,
 • Zespół Szkół nr 1 w Krakowie,
 • Mota Engil Central Europe SA,
 • ZIKiT w Krakowie,
 • PRK w Krakowie S.A.,
 • Koło Grodzkie,
 • MPL im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.,
 • GDDKiA Oddział w Krakowie.

Ad. 5

Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o zmianie nazwy koła działającego w PRK Kraków S.A. Z uwagi na zmianę nazwy Firmy podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUE SA w dniu 06.12.2013 roku, koło nazywać się będzie Koło w ZUE S.A.

Ad. 6

Prezes przekazał informacje na temat organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału, które odbędzie się w dniu 17 marca br. w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie. Do przeprowadzenia wyborów wykorzystany zostanie system elektroniczny do głosowania. W czasie spotkania wręczone zostaną odznaczenia dla zasłużonych członków Oddziału, Prezes przedstawi sprawozdanie kadencyjne, a Wiceprezes A.Kollbek przedstawi program działania Oddziału na kolejny rok.

W czasie spotkania Zarządu dyskutowano kandydatury na funkcję Prezesa, na kolejnym spotkaniu Zarządu w dniu 3 lutego br. odbędzie się spotkanie z potencjalnymi kandydatami.

Ad. 7

Zarząd podjął decyzję o wysłaniu do Zarządu Krajowego  wniosku o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia dla kol. Andrzeja Kollbeka.

Ad. 8.

Prezes zaapelował o zgłaszanie propozycji imprez do planu pracy Oddziału na rok 2014, plan ma charakter otwarty, przy planowaniu imprez należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór terminów tak, by terminy się nie nakładały.

Ad. 9.

Prezes poprosił kol. A.Kollbeka o zorganizowanie kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla uczelni wyższych w Krakowie. Prezes zaapelował do członków Zarządu o włączenie się w proces wyłaniania ekspertów, którzy oceniają zgłoszone w konkursie prace.

Ad. 10.

Zarząd rozpatrzył wniosek przewodniczącej Koła w GDDKiA w Krakowie o przyznanie zapomogi dla kol. Janusza Cieślińskiego, który uległ wypadkowi i niezbędna jest rehabilitacja. Rozpatrzono również wniosek Zastępcy Sekretarza kol. D.Schwertner o przyznanie zapomogi na koszty rehabilitacji dla Prezesa Honorowego Oddziału Mariana Szelińskiego. Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał kol. Cieślińskiemu zapomogę w kwocie 2 280,00 zł, a Prezesowi Szelińskiemu zapomogę w kwocie 2 000,00 zł.

Ad. 11.

Przyjęcia, przeniesienia i skreślenia członków:

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu do Oddziału: Joannę Sajdok i Monikę Galas do Koła przy GDDKiA Rejon Kraków oraz Marka Bauera do Koła w Politechnice Krakowskiej.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o skreśleniu z listy członków Oddziału Włodzimierza Nazimka z Koła w MPK S.A. w Krakowie oraz kol. Monikę Czechowską z Koła w GDDKiA.

Ad. 12

Sprawy różne:

 1. Prezes poinformował o zmianach kadrowych  w Biurze Oddziału. Ze względu na to, że Oddział wygrał przetarg o znacznej wartości, Prezes zaproponował zatrudnienie na czas trwania projektu osoby do obsługi tego projektu. Koszty zatrudnienia ponoszone będą ze środków projektu. Prezes zaproponował kandydaturę Mateusza Szpórnóga z Koła w Politechnice Krakowskiej, Zarząd zaaprobował propozycję Prezesa.
 2. Prezes przekazał informacje na temat planowanych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w kołach, poprosił  członków Zarządu delegowanych do kontaktu z tymi kołami o udział w zebraniach.
 3. Prezes przekazał wstępne informacje na temat bilansu Oddziału za rok 2013. Rok zakończy się zyskiem.
 4. Prezes zaapelował o wytypowanie i zgłaszanie kandydatur z Oddziału do nagrody Ernest 2013.
 5. Prezes poinformował o złożonym przez kol. Jana Żakowskiego wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy SITK.
 6. Prezes poinformował o otrzymanym z Fundacji Pomóż i Ty podziękowaniu za wsparcie finansowe dla fundacji przekazane w ubiegłym roku.
 7. Poinformowano o sprawozdaniu Koła w Mota Engil Central Europe S.A. z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Kol. Ryszardowi Ruskowi.
 8. Poinformowano o sprawozdaniu Koła w Mota Engil Central Europe S.A. ze spotkania świątecznego.
 9. Poinformowano o otrzymaniu biuletynu informacyjnego z Oddziału w Rzeszowie.

Ad. 13.

Wolne wnioski:

 • Złożono zaległe życzenia imieninowe kol. Andrzejowi Kollbekowi i Andrzejowi Szaracie.
 • Prezes zrelacjonował niekoleżeńskie względem naszego Oddziału działania Prezesa Oddziału  Łodzi J.Raczyńskiego na forum Zarządu Krajowego. Przedyskutowano sposób oraz formę reakcji i odpowiedzi naszego Oddziału na zarzuty stawiane przez kol. Raczyńskiego.
 • Prezes poinformował o zasięgnięciu opinii prawników z kancelarii prawnej na temat ew. reakcji Oddziału na szkalujące artykuły w Dzienniku Polskim, które ukazały się w listopadzie i grudniu ub. roku.

Ad. 14.

Kolejne spotkanie Zarządu zaplanowano na 3 lutego 2014r.

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski                   

Protokołowała:  Danuta Schwertner                    

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci