Protokół nr 10 (48) 2013

z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 30 września 2013r. ul. Siostrzana 11

 1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
 1. Program zebrania

 

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 30 września 2013 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

 1. Podsumowanie seminarium pt. „Nowoczesne systemy zarządzania ruchem”, które odbyło się w dniu 25 września 2013 roku.
 2. Podsumowanie Forum Mobilności „Zmiana organizacji ruchu na Kazimierzu – początek dyskusji”, które odbyło się  w dniu 19 września 2013 roku.
 3. Relacja z kolejowo-winnej wyprawy braterskiej na Węgry zorganizowanej w dniach 6-8 września 2013.
 4. Informacja na temat organizacji stoiska SITK na targach TRAKO 2013, które odbyły się w Gdańsku w dniach 24 do 27 września 2013.
 5. Informacja na temat planowanej konferencji „Polityka parkingowa w miastach”, Zakopane 16-18 października – stan przygotowań.
 6. Informacja na temat planowanej konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, Zakopane 04-06 grudnia – stan przygotowań.
 7. Informacja na temat planowanej konferencji „Drogi Kolejowe 2013” Krynica 23-25 października 2013 – stan przygotowań.
 8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Klubu Seniora o sfinansowanie kosztów transportu podczas wyjazdu do Fabryki Samochodów w Tychach, organizowanego przez Klub w dniu 09 października 2013 r.
 9. Omówienie planu konferencji i seminariów na rok 2014.
 10. Przyjęcia, przeniesienia i skreślenia członków:

Przyjęcia

 • brak

Przeniesienia

 • brak

Skreślenia

 • Wniosek Przewodniczącej Koła przy Mota-Engil Central Europe S.A. o skreślenie z listy członków kol. Janusza Brożek w związku z brakiem opłacania składek oraz brakiem kontaktu.
 • Wniosek Przewodniczącej Koła przy Mota-Engil Central Europe S.A. o skreślenie z listy członków kol. Ryszarda Ruska w związku ze śmiercią.
 1. Sprawy różne:
 1. Spotkanie gwiazdkowe Zarządu Oddziału z przedstawicielami Kół i zaproszonymi gośćmi (ustalenie terminu i miejsca spotkania).
 2. Zaproszenie na Seminarium „Ochrona środowiska przed hałasem” temat przewodni: „Ekrany w ochronie akustycznej środowiska”, organizowanej przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie w dniach 7-8 października br.
 1. Wolne wnioski.

          Złożenie zaległych życzeń imieninowych kol. Annie Reszczyk (26.07.br).

 1. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.
 1. Przebieg zebrania

Ad. 1

Przekazano informację na temat przebiegu seminarium nt: „Nowoczesne systemy zarządzania ruchem”, które odbyło się w dniu 25 września 2013 roku. W seminarium uczestniczyło 56 osób (w tym 14 członków MOIIB), pod względem merytorycznym seminarium było bardzo dobrze przygotowane, wystąpienia referentów – specjalistów w swojej dziedzinie – były bardzo profesjonalne, a równocześnie przystępne i zrozumiałe dla uczestników. Po wysłuchaniu wystąpień uczestnicy zasugerowali, by seminaria o takiej ważnej i interesującej tematyce odbywały się każdego roku, co zostało wzięte pod uwagę przez organizatorów.  Prezes M.Szałkowski przekazał podziękowania dla organizatorów za profesjonalne przygotowanie seminarium.

Ad. 2

Prezes M.Szałkowski zrelacjonował przebieg Forum, które tradycyjnie odbyło się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. W czasie spotkania nie omawiano samego projektu planowanych zmian organizacji ruchu na krakowskim Kazimierzu, dyskusja miała otworzyć problem i wyodrębnić tematy i trendy w tym zakresie. Część uczestników (lobby samochodowe oraz część restauratorów) promowała możliwość umożliwienia wjazdu samochodów na teren Kazimierza, natomiast liczniejsza grupa opowiedziała się za wprowadzeniem restrykcji w zakresie parkowania. Nie padł postulat likwidacji ruchu tranzytowego. Najwięcej osób opowiadało się za dopuszczeniem parkowania w czasie dnia, a wprowadzeniem ograniczeń w godzinach wieczornych. Dyskusja miała na celu pokazanie problemów i propozycji rozwiązań, które powinny być uwzględnione w przyszłości w czasie tworzenia konkretnych projektów. To faza tworzenia założeń do projektów. Organizacja forum na tak wczesnym etapie okazała się dobrym i owocnym pomysłem.

Ad. 3

Prezes M.Szałkowski zrelacjonował przebieg wyprawy na Węgry. Z powodu kłopotów zdrowotnych red. L.Mazan nie mógł uczestniczyć w wyjeździe. Rolę przewodnika 37-osobowej grupy przejął Prezes M.Szałkowski. Program wycieczki został zrealizowany, pogoda dopisała. W trakcie omawiania wyjazdu przedyskutowano reklamację wniesioną przez p. Martę Moryc, która z powodu nieobecności p. Mazana domagała się zwrotu części opłaty. Zarząd podjął decyzję, że nie będzie wypłacał zwrotu, ponieważ program wycieczki został zrealizowany. Pani M.Moryc przekazana zostanie pisemna odpowiedź z przeprosinami za zaistniałą sytuację wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.

Ad. 4

Przekazano informację na temat przebiegu Targów TRAKO 2013 i  oceniono udział w tych Targach Stowarzyszenia. Stoisko zostało zorganizowane w nowoczesny sposób, wystawione zostały czasopisma i wizytówki SITK, na ekranie wyświetlały się informacje. Stoisko było zorganizowane i obsługiwane przez przedstawicieli Oddziału w Krakowie i Łodzi.

Ze względu na to, że targi są imprezą branżową, nie było wielu osób zainteresowanych szczególnie stoiskiem SITK.  Brakuje wymiernego efektu, należy się zastanowić, czy organizować takie stoisko w kolejnych latach. Kol. A.Szarata, który uczestniczył w Targach stwierdził, że wizerunkowo jest to dobre działanie, SITK pokazuje się i promuje na szerszym forum.  Osoby, które obsługiwały stoisko stwierdziły, że brakowało specjalistów z branży kolejowej, którzy odpowiedzieliby na konkretne pytania i zapotrzebowania.

Ad. 5

Wiceprezes A.Kollbek przekazał informacje o stanie przygotowań do konferencji. Wszystkie sprawy formalne zostały załatwione. Łączna liczba uczestników to obecnie ok. 77 osób (z tego 52 osoby z odpłatnością). W czasie konferencji wygłoszonych zostanie ok. 23 referatów, które po recenzji zostaną wydane w Zeszycie Naukowo Technicznym  nr 1 (100)/2013. Konferencja oprócz zrealizowania programu merytorycznego ma na celu powrót do realizowanej dawniej cyklicznie tematyki związanej z polityką parkingową. Organizatorzy zapewnili bardzo ciekawy program, zaproszono uczestników z zagranicy, jedna z sesji odbywać się będzie w języku angielskim. Przygotowywany jest Komunikat nr 2, który umieszczony zostanie na stronie Oddziału.

Ad. 6

Kol. J.Hydzik przekazał informacje o przygotowaniach do konferencji o tematyce kolejowej (04 – 06.12.2013r.). Organizatorzy pozyskali Patronów Honorowych konferencji, partonaty medialne, pozyskano również sponsorów. Komunikat nr 1 wydrukowano w ilości 950 szt., został on rozesłany do potencjalnych uczestników konferencji. Aktualnie wpłynęło 35 zgłoszeń płatnych, są deklaracje przygotowania 15 artykułów (łącznie będzie ich ok. 30). W tym roku konferencja zorganizowana będzie w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem.

Ad. 7

Prezes M.Szałkowski poinformował o przygotowaniach do konferencji Drogi Kolejowe 2013. Prezes wraz z kol. D.Schwertner przekazali informacje przygotowane przez nieobecną na posiedzeniu Zarządu kol J.Mrowińską – Sekretarza Oddziału (która zajmuje się przygotowaniami do konferencji). Aktualnie na konferencję są zgłoszone 83 osoby z odpłatnością, w konferencji uczestniczyć będzie 10 osób z Rady Naukowej oraz 7 osób z Komitetu Organizacyjnego. Pozyskano już 7 firm sponsorskich. Na konferencję przygotowane będzie ponad 25 – 27 referatów, które zostaną wydane  W Zeszycie Naukowo – Technicznym Oddziału nr 2 (101)/2013.

Ad. 8.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o dofinansowaniu dla 10 członków Klubu Seniora kosztów transportu podczas wyjazdu do Fabryki Samochodów w Tychach.

Ad. 9.

Dyskusję nad planem konferencji i seminariów na rok 2014 przeniesiono na następne posiedzenie zarządu. Kol. A.Szarata już zgłosił, że w czerwcu 2014 roku zorganizowana zostanie kolejna konferencja na temat modelowania w transporcie. Przygotowania do niej wkrótce zostaną rozpoczęte.

Ad. 10.

Do Oddziału nie przyjęto nowych członków.

W głosowaniu jawnym Zarząd Oddziału podjął jednogłośnie decyzję o skreśleniu z  listy członków Oddziału kol. Janusza Brożka z Koła w Mota Engil Central Europe S.A.

W związku ze śmiercią kol. Ryszarda Ruska – członka Koła w Mota Engil Central Europe S.A. przestaje On być również członkiem Oddziału.

Ad. 11.

Sprawy różne:

 1. Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania świątecznego Oddziału w dniu 9 grudnia br. w Restauracji Śląskiej (w której odbyło się poprzednie, bardzo udane spotkanie). Tak wczesny termin spotkania podyktowany był dostępnością restauracji w tradycyjnym dla naszego Oddziału terminie poniedziałkowym. W tym roku Zarząd wybrał najnowszą książkę autorstwa red. Leszka Mazana związaną z tematyką Krakowa jako prezent gwiazdkowy dla uczestników spotkania.
 2. Zaproszenie na seminarium dostępne jest w Biurze Oddziału.
 3. Przedyskutowano temat kolejnego spotkania z Prezesem Marianem Szelińskim, po ustaleniu daty delegacja z Zarządu Oddziału odwiedzi Prezesa Honorowego Oddziału.
 4. Kol. J.Hydzik – Przewodniczący Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu zadał pytanie, czy na stronie Oddziału mogłaby funkcjonować zakładka Klubu. Prezes M.Szałkowski stwierdził, że Klub jest klubem krajowym i jego działania powinny być pokazywane na stronie Zarządu Krajowego. Prezes poruszy ten temat na najbliższym posiedzeniu ZK. Jeżeli ZK nie wywiąże się z tego zadania, Zarząd Oddziału powróci do tego tematu w późniejszym terminie.
 5. Wiceprezes A.Kollbek poruszył temat przyszłorocznych wyborów Prezesa Oddziału. Ze względu na postanowienia Statutu, Oddział na kolejną kadencję musi  wybrać nowego prezesa. Nadszedł czas, by podjąć ten temat i zaproponować kandydatury.

Prezes M.Szałkowski zaproponował, aby szukać kandydatury na prezesa Oddziału wśród pracowników naukowych uczelni – Politechniki Krakowskiej, z którą Oddział od początku istnienia jest bardzo silnie związany, gdyż tylko taki kandydat może poświęcić odpowiednią ilość czasu na pełnienie tak ważnej funkcji.

Kandydaci pracujący w instytucjach branżowych często nie dysponują zbyt dużą ilością potrzebnego na działalność czasu, ponadto pełnienie takiej funkcji nie zawsze jest dobrze widziane w zarządzie firmy czy instytucji.

Prezes M.Szałkowski wstępnie poddał pod rozwagę kandydatury kol. Andrzeja Szaraty i Łukasza Franka (są to młodzi, aktywnie działający i pełni zapału oraz nowych pomysłów członkowie Koła w Politechnice Krakowskiej), wskazując jako bardziej realną kandydaturę kol. A.Szaraty. Od 1 września br. pełni on funkcję Kierownika Katedry Systemów Komunikacyjnych. Rozpoczął też procedurę uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Po uzyskaniu akceptacji przez kol. A.Szaratę należy zarekomendować Go wśród członków Oddziału poprzez m.in. spotkania w kołach i podczas organizowanych przez Oddział konferencji.

 1. Prezes zrelacjonował sytuację panującą w Zarządzie Krajowym, która ostatnio uległa nieznacznej poprawie. Wydaje się, że do czasu kolejnego Zjazdu wypracowana będzie nowa formuła pracy ZK. Na spotkaniu ZK z prezesami najlepiej działających Oddziałów wypracowano następujące propozycje: należy ograniczyć biuro do Sekretarza Generalnego i jednej osoby do obsługi, spotkania ZK mogą odbywać się rzadziej, np. raz na kwartał, można powołać Prezydium, które będzie obradowało w węższym gronie, proponuje się zachować siedzibę ZK w warszawskim NOT. Była również poddana pod rozwagę propozycja likwidacji siedziby ZK, który spotykałby się w siedzibach Oddziałów – co roku inny z nich pełniłby funkcję siedziby ZK. Padły propozycje radykalnych zmian, jednak nie wiadomo, czy opowiedziałyby się za nimi słabiej działające Oddziały, które zachowują się bardziej zachowawczo. Zaproponowano, by spotkać się z przedstawicielami tych Oddziałów i spróbowano je przekonać do proponowanych zmian strukturalnych ZK.
 2. Poinformowano o kolejnej edycji kursu dla przewoźników; ostatnio poprawiła się działalność Oddziału w tym zakresie, może spowodowała to częściowo nowa strona Oddziału, która jest pozycjonowana i działalność szkoleniowa Oddziału jest wyeksponowana.
 3. Prezes zaapelował do członków Zarządu do częstego odwiedzania oddziałowej strony internetowej w celu śledzenia bieżącej działalności Oddziału we wszystkich dziedzinach.

Ad. 12.

Wolne wnioski:

Członkowie zarządu Oddziału złożyli życzenia imieninowe kol. Annie Reszczyk.

Ad. 13.

Kolejne spotkanie Zarządu zaplanowano na 21 października 2013r.

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski         

Protokołowała:  Danuta Schwertner                   

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci