Protokół nr 13 (51) 2013

z nadzwyczajnego zebrania Zarządu Oddziału w dniu 9 grudnia 2013r.

(spotkanie odbyło się przed spotkaniem świątecznym Oddziału w Restauracji Śląskiej, ul. Królewska 1)

  1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
  1. Program zebrania

 

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 9 grudnia 2013r.

godz. 17.00 w Restauracji Śląskiej przy ul. Królewskiej 1 w Krakowie

 

Opracowanie notatki do prasy i na stronę Oddziału dotyczącej stanowiska Zarządu Oddziału w związku z insynuacjami opublikowanymi w jednej z gazet codziennych pod adresem Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

 

  1. Przebieg zebrania

Ad. 1

Członkowie Zarządu Oddziału zapoznali się z przygotowanym przez Prezesa Mariusza Szałkowskiego oświadczeniem dla prasy oraz na stronę SITK RP Oddział w Krakowie w sprawie stanowiska Zarządu Oddziału w związku z insynuacjami opublikowanymi w jednej z gazet codziennych pod adresem Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (Dziennik Polski,   artykuły autorstwa Arkadiusza Maciejowskiego i Piotra Tymczaka w dniach 26.11.2013r., 28.11.2013r., 6.12.2013r. i 13.12.2013r.).

            Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i przedyskutowaniu Zarząd w drodze głosowania jawnego podjął decyzję o wysłaniu oświadczenia do Dziennika Polskiego i zamieszczeniu jej na stronie internetowej Oddziału. Wszyscy obecni na zebraniu członkowie podpisali się pod treścią oświadczenia.

 

Treść oświadczenia:

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku z insynuacjami opublikowanymi w jednej z gazet codziennych pod adresem Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zarząd Oddziału krakowskiego SITK oświadcza, że wszelkie działania prowadzone pod szyldem Stowarzyszenia były i są zgodne z obowiązującym prawem.

Stowarzyszenie funkcjonuje od 67 lat i zgodnie ze statutem, prowadzi działalność  na rzecz rozwoju transportu, naukowo-techniczną, informacyjno-edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zabytków transportu i upamiętnienia ich twórców, pełniąc funkcję eksperta zbiorowego. Prowadzi działalność gospodarczą umożliwiającą finansowanie wydatków statutowych. Przedmiotem działalności SITK są między innymi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, badania rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badania i analizy techniczne i inne.

Stowarzyszenie skupia przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków, studentów i seniorów, tworząc w ten sposób potencjał intelektualny wiedzy specjalistycznej w dziedzinie transportu (drogownictwo, kolejnictwo, transport miejski, transport lotniczy, transport wodny), dla którego ramy działalności stowarzyszeniowej tworzą bazę do działalności na rzecz postępu i rozwoju transportu. Szczególnie zasłużonych członków Zarząd Krajowy honoruje godnością „członka honorowego”, co nie jest tożsame z działalnością we władzach.

 

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie
Kraków, 09 grudnia 2013 roku

 

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski                   

Protokołowała:  Danuta Schwertner                   


Powiazane tresci