Protokół nr 5 (43) 2013

z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 6 maja 2013r. ul. Siostrzana 11

 1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
 1. Program zebrania

 

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 06 maja 2013 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

 

 1. Informacja o plenarnym zebraniu Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, które odbyło się w dniach 24 i 25 kwietnia 2013 w Szczecinie.
 2. Informacja ze spotkania Forum Mobilności nt. „Zmiany organizacji ruchu w centrum miasta”, które odbyło się w dniu 30 kwietnia br.
 3. Informacja o organizowanym seminarium i wycieczce „Kraków okiem rowerzysty”.
 4. Informacja na temat planowanej konferencji „Polityka parkingowa w miastach” – stan przygotowań.
 5. Konkurs „ERNEST za działalność w 2012 roku” – informacja o nominacji zgłoszonych przez Oddział kandydatów do nagrody.
 6. Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych – stan przygotowań.
 7. Informacja o pracach nad nową strona internetową Oddziału.
 8. Przyjęcia: i skreślenia członków:

Przyjęcia

 • brak

Skreślenia

 • brak
 1. Sprawy różne:
 1. Wniosek Haliny Mazurek – Gaca o przedłużenie ważności legitymacji rzeczoznawcy SITK.
 2. Relacja z XII Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w dniu 20 kwietnia br.
 3. Relacja z Zebrania Krakowskiej Rady FSNT NOT, które odbyło się w dniu 17 kwietnia br.
 4. Relacja z konferencji "Projektowanie, budowa i utrzymanie Infrastruktury w transporcie szynowym" – INFRASZYN 2013” organizowanej przez Oddział SITK w Radomiu w dniach 24-26.04.2013 w Zakopanem.
 5. Informacja o wstąpieniu na drogę prawną w przypadku jednej z umów.
 6. Konferencja „Drogi kolejowe 2013” Krynica 23 – 25 października 2013r., włączenie się Oddziału SITK w Krakowie w organizację konferencji,
 7. Oferta pakietu konferencyjnego Hotelu Prezydent Medical Spa & Wellnes położonego w Krynicy – Zdroju.
 8. Zaproszenie na III Szczyt Lotniczy 2013 „Nowoczesne porty lotnicze. Infrastruktura lotniskowa i okołolotniskowa”, konferencję organizowaną przez  Zarząd Krajowy SITK w dniach 27-28 czerwca 2013 roku we Wrocławiu.
 9. Zaproszenie na konferencję „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia” organizowaną przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w dniach 24 – 25 czerwca 2013 roku w Raszynie k/Warszawy.
 1. Wolne wnioski.

Złożenie życzeń imieninowych kol. Jerzemu (23.04.br) i kol. Markowi (25.04.br)

 1. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.
 1. Przebieg zebrania

W pierwszej części spotkania Prezes M.Szałkowski poinformował o tym, że w dniu 21 maja br. w Krakowie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego, w którym uczestniczyć będą również członkowie Zarządu naszego Oddziału. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie GDDKiA przy ul. Mogilskiej 25. Prezes zaprosił wszystkich członków Zarządu na posiedzenie na godz. 11.00 i zachęcił do wzięcia w nim udziału.

Ad. 1

Przewodniczący Klubu kol. J.Hydzik przekazał relację z przebiegu spotkania Krajowego  Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, które odbyło się w Szczecinie w dniach 24 – 25 kwietnia br. W spotkaniu udział wzięły 22 osoby (w tym 4 zaproszonych gości), Oddział w Krakowie reprezentowany był przez Koleżanki i Kolegów: Annę Bryksy, Teresę Jaszczyszyn, Mariana Dudka, Jerzego Hydzika i Stefana Maniewskiego. Program spotkania był bardzo bogaty, uczestnicy odwiedzili i obejrzeli wiele interesujących miejsc, m.in.: zabytkową lokomotywownię, jedyną w Polsce wieżę wodną, Wały Chrobrego, kościół NMP, podziemia Szczecina udostępnione do zwiedzania, Szmaragdowe Jezioro oraz jedno z największych Muzeów Techniki o nazwie Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Dyrektor Muzeum, p. Stanisław Horoszko został przez Klub uhonorowany odznaką Przyjaciel Zabytków Transportu.

Ad. 2

Prezes M.Szałkowski przekazał relację z przebiegu spotkania Forum Mobilności (Urząd Miasta Krakowa, 30.04.2013r.) poświęconego tematyce proponowanych zmian w organizacji ruchu w centrum Krakowa. Planowane zmiany szczegółowo zaprezentował kol. Tomasz Kulpa przy wsparciu kol. Łukasza Franka. Wywiązała się ciekawa dyskusja, temat wzbudza bardzo dużo emocji.

Ad. 3

Kol. A.Reszczyk omówiła przebieg seminarium nt: „Kraków okiem rowerzysty”, którego pomysłodawcą jest Marcin Hyła z GDDKiA. Seminarium składać się będzie z dwóch części. Część pierwsza – merytoryczna zaplanowana została na dzień 14 maja br. i odbędzie się w sali konferencyjnej GDDKiA przy ul. Mogilskiej 25. Druga część zaplanowana została w dniu 18 maja br. (sobota). W tym dniu uczestnicy spotkają się pod Politechniką Krakowską, skąd na rowerach przejadą wcześniej zaplanowaną trasą rowerową zapoznając się z zastosowanymi w Krakowie rozwiązaniami dla ruchu pieszo – rowerowego, zobaczą dobre, poprawne  rozwiązania pozwalające swobodnie poruszać się na rowerze, ale też i te wadliwe, które utrudniają użytkownikom rowerów podróżowanie po mieście. Uczestnicy będą mogli zaobserwować zastosowane oznakowanie pionowe i poziome dla ruchu rowerowego.  W czasie tej wyprawy organizatorzy przewidują przerwy, w czasie których objaśniane będą poszczególne rozwiązania dróg rowerowych, będzie możliwość robienia zdjęć, znajdzie się też czas na lody i kawę. Kol. A.Reszczyk serdecznie zaprosiła do wzięcia udziału w tej imprezie.

Ad. 4

Kol. A.Szarata (sekretarz naukowy konferencji) przekazał informacje na temat stanu przygotowań do konferencji „Polityka parkingowa w miastach” (Zakopane, 16-18 października 2013r.). Przygotowany został pierwszy komunikat, który rozesłany zostanie do potencjalnych uczestników. W konferencji udział weźmie dwóch gości z zagranicy: z Wielkiej Brytanii i Holandii. Są już pierwsze zgłoszenia referatów.  Organizatorzy pozyskali protektorów konferencji w osobach Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rektora Politechniki Krakowskiej Kazimierza Furtaka.

Ad. 5

Prezes poinformował, że trwają prace nad rozstrzygnięciem konkursu Ernesty 2012, niektóre kapituły już zakończyły swoje prace. Kandydaci z naszego Oddziału we wszystkich kategoriach uzyskali nominacje do nagrody. Prezes poinformował, że uroczystość wręczenia Ernestów odbędzie się w Warszawie w dniu 11 czerwca br. W uroczystości udział wezmą osoby nominowane z naszego Oddziału oraz członkowie honorowi.

Ad. 6

Wiceprezes A.Kollbek poinformował o pracach Sądu Konkursowego. Na konkurs wpłynęły 23 prace, jedna z prac (zgłoszona przez AGH) ze względów formalnych nie została zakwalifikowana (obrona odbyła się w roku 2013, a nie 2012).  Pozostałe 22 prace zgłoszone z Politechniki Krakowskiej zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie. Aktualnie sędziowie Sądu Konkursowego zapoznają się z pracami, 16 prac zostało już zaopiniowanych. Po zaopiniowaniu wszystkich prac Sąd Konkursowy zbierze się, aby wyłonić laureatów. Wiceprezes A.Kollbek zaproponował, aby uroczystość rozdania nagród odbyła się w sali konferencyjnej w GDDKiA (sprawdzi dostępność sali, proponowany termin to 10 czerwca br.).

Ad. 7

Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska poinformowała o pracach podjętych nad utworzeniem nowej strony internetowej Oddziału. Strona jest w trakcie budowy, cały czas trwają prace nad jak najbardziej czytelnym i profesjonalnym wizerunkiem Oddziału na stronie. W drugiej połowie maja br. strona powinna być już uruchomiona. Informacje dotyczące bieżącej działalności Oddziału będą wprowadzane na stronę i aktualizowane przez Biuro Oddziału. 

Ad. 8.

Na spotkaniu Zarządu Oddziału nie przyjęto ani nie skreślono żadnego członka.

Ad. 9.

Sprawy różne:

 1. Zarząd podjął decyzję o przedłużenie ważności legitymacji rzeczoznawcy SITK p. H.Mazurek – Gacy.
 2. Kol. A.Bryksy przekazała relację z XII Zjazdu MOIIB (20.04.2013r.), na którym była delegatem. Przypomniała o wprowadzonych przez Izbę nowych, korzystnych dla naszych członków  uregulowaniach dotyczących dofinansowania udziału w imprezach branżowych. Prezes M.Szałkowski zaapelował o to, by pamiętać o tym fakcie i zgłaszać udział członków w imprezach w odpowiednim terminie, co pozwoli uzyskać dofinansowanie.
 3. Prezes M.Szałkowski przekazał relację z zebrania Krakowskiej Rady FSNT NOT, które odbyło się w dniu 17 kwietnia br. Po wcześniejszych spotkaniach wydawało się, że nowy Prezes NOT wprowadzi pozytywne zmiany i pobudzi do działania Radę. Ostatnie zebranie rozczarowało, nie przedstawiono konkretnego programu działania, nie wprowadzono żadnych innowacji, nie przygotowano wyborów do Komisji, które działają w ramach FSNT NOT.
 4. Prezes M.Szałkowski poinformował o przebiegu zorganizowanej przez Oddział w Radomiu konferencji INFRASZYN 2013, w której uczestniczył. Konferencja odbyła się w dniach 24 – 26.04.br. w Zakopanem, w hotelu Hyrny; uczestniczyło w niej ok. 250 osób. W czasie obrad poruszano szerokie spektrum tematów, wydane zostały materiały konferencyjne.
 5. Prezes poinformował o tym, że Oddział wstąpił na drogę prawną w odniesieniu do jednego z naszych kontrahentów – firmy ZDM z Bielska Białej. Firma ta naliczyła nam karę za zwłokę (powstałą z jej winy). Oddział wynajął radcę prawnego do prowadzenia tej sprawy.
 6. Sekretarz Oddziału kol. J.Mrowińska poinformowała o rozmowach podjętych z prof. Czyczułą i jego zespołem z Politechniki Krakowskiej w sprawie włączenia się Oddziału w organizację konferencji. Oddział jako współorganizator zajmie się wysyłką komunikatów, rejestracją zgłoszeń i kompleksową obsługą finansową oraz przygotowaniem wydawnictwa. Ustalono, że Oddział otrzyma 30% zysku z konferencji. Kol. A.Kollbek zapytał o postępowanie w przypadku, gdyby konferencja nie przyniosła zysku lub przyniosła stratę. Kol. Mrowińska przygotowała preliminarz konferencji, przygotuje też projekt umowy z Katedrą prof. Czyczuły, w której zostanie wprowadzony zapis zabezpieczający interesy Oddziału przed ryzykiem ewentualnej straty.
 7. Członkowie Zarządu zapoznali się z ofertą pakietu konferencyjnego Hotelu Prezydent w Krynicy – Zdroju, oferta dostępna jest w Biurze Oddziału.
 8. Prezes poinformował o otrzymanym zaproszeniu na III Szczyt Lotniczy 2013, o zaproszeniu poinformowane zostanie Koło w Porcie Lotniczym w Balicach, w przypadku zainteresowania Zarząd rozpatrzy możliwość finansowania uczestnictwa przedstawicieli Koła w tej imprezie.
 9. Zaproszenie na konferencję dostępne jest w Biurze Oddziału.    

Ad. 10.

Wolne wnioski:

 1. Kol. Mrowińska przypomniała o propozycji Oddziału SITK w Poznaniu sprzedaży płyt CD z filmem związanym z E.Malinowskim. Do dziś nie otrzymano zwiastuna filmu, o który prosiliśmy.
 2. Prezes zaapelował, by wyszukać młodych, aktywnych członków Oddziału i poprosić kol. Lidię Żakowską o udzielenie im pomocy w pozyskaniu europejskich lub światowych programów, w których z racji zajmowania się zagadnieniami transportu mogliby uczestniczyć.
 3. Kol. A.Bryksy zadała pytanie o brak udziału kol. A.Kollbeka w Komitecie Organizacyjnym konferencji nt. polityki parkingowej. Kol. Kollbek jest twórcą i pomysłodawcą konferencji, prowadził ją przez wiele lat. Należy zachować ciągłość w tym zakresie. Okazało się, że sytuacja taka nastąpiła na wskutek nieporozumienia. Podjęto decyzję, że funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obejmie kol. A.Kollbek, a kol. A.Szarata nadal sprawował będzie funkcję Sekretarza Naukowego.

Ad. 11.

Kolejne spotkanie Zarządu zaplanowano na 3 czerwca 2013r.

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski                   

Protokołowała:  Danuta Schwertner


Powiazane tresci