Protokół nr 7 (45) 2013

z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 24 czerwca 2013r. ul. Siostrzana 11

 1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
 1. Program zebrania

 

 PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 24 czerwca 2013 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

 

 1. Informacja o zorganizowanym seminarium i wycieczce „Kraków okiem rowerzysty”.
 2. Informacja o zorganizowanym w dniu 18 czerwca br. Forum Mobilności pt. „Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta”.
 3. Informacja z przebiegu uroczystości rozdania nagród w Konkursie prac dyplomowych absolwentów szkół wyższych która odbyła się w dniu 10 czerwca 2013.
 4. Informacja o uroczystej Radzie Prezesów -  corocznym spotkaniu z Członkami Honorowymi i uroczystości wręczenia nagród „ERNEST za działalność w 2012”, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2013 roku.
 5. Informacja na temat planowanej konferencji „Polityka parkingowa w miastach”, Zakopane 16-18 października – stan przygotowań.
 6. Informacja na temat planowanej konferencji „Drogi Kolejowe 2013” Krynica 23-25 października 2013.
 7. Informacja o kolejowo-winnej wyprawie braterskiej na Węgry w dniach 6-8 września 2013.
 8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Koła Grodzkiego o dofinansowanie kosztów transportu podczas wyjazdu techniczno-integracyjnego do Zamościa organizowanego przez Koło w dniach 21 i 22 września 2013 r.
 9. Przyjęcia: i skreślenia członków:

 

Przyjęcia

 • brak

Skreślenia

 • brak
 1. Sprawy różne.
 2. Wolne wnioski.

Złożenie życzeń imieninowych kol. Wiesławowi Starowiczowi (07.06.br), kol. Asi Mrowińskiej (24.06.br)

 1. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.
 1. Przebieg zebrania

 

Ad. 1

Kol. A.Reszczyk przekazała relację z przebiegu dwuczęściowego seminarium „Kraków okiem rowerzysty”, które odbyło się w dniach 14 i 18 maja br. W części merytorycznej seminarium uczestniczyło 21 osób, prelekcje wygłosili: p. Marcin Hyła (pracownik GDDKiA, Wydział ds. Dróg Rowerowych)  i p. Tadeusz Kopta. Prelekcje dotyczyły tematu powstawania ścieżek rowerowych, ich dostępności, czy możliwości zwiedzania zabytków przy ich wykorzystaniu. Omawiano kolejne, projektowane aktualnie ścieżki rowerowe. W drugie części seminarium, która zaplanowana została jako przejazd rowerem po wybranych trasach rowerowych w Krakowie uczestniczyło 6 osób (chociaż zapisało się 13).  Seminarium było ciekawe i zorganizowane w niekonwencjonalny sposób, uczestnicy wyrazili chęć do uczestniczenia w takim seminarium w przyszłym roku. Prezes M.Szałkowski poprosił o sformułowanie wniosków z seminarium i opublikowanie ich.

 

Ad. 2

Prezes M.Szałkowski zrelacjonował przebieg Forum. Prelegentem był dr inż. Tomasz Kulpa z Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób, były to osoby zainteresowane poruszanym tematem, m.in. przewoźnicy w autokarowym ruchu turystycznym i właściciele firm zlokalizowanych w obszarze zmian organizacji ruchu. W pierwszym spotkaniu Forum poświęconym temu tematowi wywiązała się bardzo ożywiona, emocjonalna dyskusja. Po wprowadzeniu w projekcie kilku proponowanych zmian, drugie spotkanie przebiegło dużo spokojniej, już bez zbędnych emocji. Po wysłuchaniu relacji z przebiegu Forum prof. W.Starowicz poprosił o sporządzenie krótkiej informacji na ten temat i przekazanie jej Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu.

 

Ad. 3

Prezes M.Szałkowski przekazał informację o zakończeniu konkursu na najlepsze prace dyplomowe za rok 2012. Uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród odbyła się w sali konferencyjnej GDDKiA w Krakowie. Prezes przekazał podziękowania Dyrekcji GDDKiA za udostępnienie sali. W uroczystości udział wzięli uczestnicy konkursu i promotorzy oraz przedstawiciele Sądu Konkursowego. Pierwszą nagrodę otrzymała praca p. Pawła Okrzesika napisana pod opieką dr inż. Macieja Puchały (był to jego ostatni dyplomant, ponieważ dr Puchała jest już na emeryturze). Prof. W.Starowicz zaproponował, aby w kolejnych edycjach konkursu  informować wcześniej laureatów o wynikach konkursu prosząc, aby na uroczystość wręczenia nagród przygotowywali krótkie prezentacje swoich prac dyplomowych.

 

Ad. 4

W dniu 11 czerwca br. w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Prezesów połączone z ogłoszeniem wyników konkursu Ernesty 2012. Oddział w Krakowie był reprezentowany przez 11 osób – m.in. nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach i Członków Honorowych. W tej edycji konkursu otrzymaliśmy trzy statuetki Ernesta: w kategorii najlepsze koło nagrodę otrzymało Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie, w kategorii najlepszy działacz w dziedzinie kolejnictwa – kol. Jerzy Hydzik i w kategorii najlepszy działacz w dziedzinie transportu – Grzegorz Sapoń. W tej edycji oddziałowy Klub Seniora nie otrzymał nagrody, mocną pozycję w konkursie miały kluby seniorów z Łodzi i Rzeszowa.

 

Ad. 5

Kol. J.Mrowińska przekazała informację na temat stanu prac nad organizacją konferencji parkingowej. Poinformowała, że wpłynęło już 6 zgłoszeń, zadeklarowano 20 referatów, w tym 6 referatów zagranicznych, dla których zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne. W lipcu odbędzie się spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji.

 

Ad. 6

Kol. J.Mrowińska poinformowała o przygotowaniach do konferencji Drogi Kolejowe 2013 (Krynica, 23 – 25.10.2013r.), która jest współorganizowana przez Oddział w Krakowie i Katedrę Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego Politechniki Krakowskiej. Wysłano 800 zaproszeń na konferencję, wpłynęły już dwa zgłoszenia uczestnictwa i jedna deklaracja sponsorska.

 

Ad. 7

Prezes poinformował o planowanej wyprawie kolejowo – winnej z red. L.Mazanem. Przedstawił program wyjazdu, który jest bardzo bogaty i poinformował, że na wyjazd zgłosiły się  43 osoby. Prezes spotka się z p. L.Mazanem w celu potwierdzenia przez Niego terminu wyjazdu.

 

Ad. 8.

Rozpatrzono wniosek Przewodniczącej Koła Grodzkiego o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu techniczno-integracyjnego Koła do Zamościa dla 22 osób. Prezes zaproponował rozpatrzenie dofinansowania indywidualnie dla każdego z członków w zależności od jego zaangażowania w działalność Koła. Wnioski indywidualne rozpatrzone będą na następnym spotkaniu Zarządu Oddziału.

 

Ad. 9.

Nie przyjęto do Oddziału nowych członków i nie skreślono nikogo z  listy członków.

 

Ad. 10.

Sprawy różne:

 1. Kol. J.Mrowińska poruszyła temat konferencji kolejowej zaplanowanej w grudniu 2013r. Trwają negocjacje z hotelem Mercure Kasprowy w Zakopanem.
 2. Prezes poinformował o akcji wspierania klastrów (klaster to zespół firm wytwarzających produkt, przy gwarancji zbytu; w ramach klastra część firm wytwarza produkty, a inne je sprzedają). Prof. Starowicz poinformował, że w Krakowie działa klaster wody.

 

Ad. 11.

Członkowie Zarządu złożyli serdeczne życzenia imieninowe prof. Wiesławowi Starowiczowi i Sekretarzowi Oddziału Janinie Mrowińskiej.

 

Ad. 12.

Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 8 lipca 2013r. (będzie to posiedzenie połączone ze spotkaniem grillowym i świętowaniem Ernestów za 2012 rok).

 

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski                  

Protokołowała:  Danuta Schwertner


Powiazane tresci