SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2019”

W dniach 28 – 29 marca 2019 roku w Szczawnicy odbyła się konferencji naukowo-techniczna „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Katedrą Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Nawigator w Szczawnicy.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, który objęli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski; Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej, Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

W pracach Komitetu Naukowo-Programowego konferencji uczestniczyli: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska) – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. PW (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.).

Partnerem wydarzenia było Miasto Kraków.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Portal Magiczny Kraków, Portal EDROGA, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Magazyn Autostrady, Drogownictwo, Przegląd Komunikacyjny oraz Transport Miejski i Regionalny.

Nad kwestiami organizacyjnymi czuwał Komitet Organizacyjny w składzie Beata Toporska (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), Andrzej Kollbek (Zastępca Przewodniczącej), Janina Mrowińska (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego), Anna Reszczyk, Sabina Puławska-Obiedowska, Anna Bujak i Halina Rogowska.             

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Problemy projektowania, budowy i eksploatacji dróg i ulic.
 2. Problemy projektowania, budowy i eksploatacji parkingów kubaturowych oraz parkingów P+R.
 3. Problemy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rowerowej.
 4. Problemy projektowania, budowy i utrzymania urządzeń dla ruchu pieszego.
 5. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
 6. Miejsce PPP w budownictwie infrastrukturalnym.
 7. Nowe technologie w drogownictwie, w tym BIM.
 8. Zagadnienia transportu drogowego i drogownictwa w kształceniu na uczelniach technicznych.

Konferencja zgromadziła około 80 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele uczelni, samorządów, zarządców dróg, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, biur projektowych, firm zajmujących się projektowaniem, organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

 • Tomasz Pałasiński – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Profesor Marian Tracz z Politechniki Krakowskiej
 • Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
 • Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Józefa Majerczak – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
 • Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w zeszycie naukowo-technicznym Oddziału SITK RP w Krakowie: nr 1 (118)/2019 (248 stron) zawierającym 4 artykuły recenzowane, 2 artykuły nierecenzowane oraz 5 prezentacji i zostały przekazane uczestnikom konferencji. Obrady konferencji toczyły się w czterech sesjach, wygłoszono 19 referatów.

Sesja I:

Andrzej Szarata (w imieniu autora wygłaszał Wiesław Starowicz): Kształcenie inżynierów drogownictwa w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Enter password

Janusz Bohatkiewicz: Drogowiec XXI wieku – wybrane zagadnienia kształcenia inżynierów budownictwa drogowego

Stanisław Gaca, Kazimierz Jamroz, Tadeusz Sandecki: Ocena obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie w aspekcie potrzeb i kierunków ich zmiany

Enter password

Marcin Hyła: Problemy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rowerowej

Enter password

Maciej Sobierajski: ŚWIAŁO W DRODZE. BEZ PRĄDU! – Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Enter password

 

Sesja II: 

Mariusz Kieć, Piotr Szagała: Analizy funkcjonowania odcinków dróg o przekroju 2+1 w aspekcie zasad ich projektowania

Enter password

Jacek Magiera: BIM dla projektów infrastrukturalnych i liniowych – stan rozwoju technologii

Enter password

Stanisław Dobranowski, Marcin Mendocha: Północna Obwodnica Krakowa (Droga S52)

Enter password

Magdalena Karolak: Projekt pilotażowy z zastosowaniem technologii BIM przy projektowaniu i budowie obwodnicy miasta Zator

Maciej Hałucha, Janusz Bohatkiewicz: Trwałość akustyczna dróg wyposażonych w cichą nawierzchnię

 

Sesja III

Remigiusz Duszyński – Maccaferri: Wzmacnianie nawierzchni drogowych siatkami RoadMesh

Dawid Frączek: „Park&Ride” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wymierne korzyści z eksploatacji i problemy w procesie budowy

Enter password

Andrzej Szalbót, Roman Rogowski: Wzmocnienie podłoża palami przemieszczeniowymi IMBDP

Enter password

Maciej Zakrzewski: Wielofunkcyjna ochrona przed hałasem komunikacyjnym

Enter password

Krzysztof Migdał: Budowa Trasy Łagiewnickiej      

 

Sesja IV

Dominika Naróg, Aneta Zięba: Procedura pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie przygotowania inwestycji w zakresie realizacji dróg publicznych – teoria i praktyka

Enter password

Andrzej Grabka: Kontrakty realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – dotychczasowe doświadczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w zakresie przebudów i budowy dróg

Enter password

Inga Gęsiarz-Nowak: Inwestycje drogowe w ujęciu zamówieniowym i formalno-prawnym na podstawie doświadczeń Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Enter password

Joanna Gola-Szlachta: Najnowsze metody prowadzenia monitoringu porealizacyjnego w zakresie fauny na przykładzie dróg szybkiego ruchu

Enter password

Konferencji była prezentacją szerokiego spektrum – doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie infrastruktury drogowej. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty formalno-prawne związane z realizacją zadań inżynierskich.

Konferencja zamknęła się wnioskami :

 1. Kontynuacja cyklu konferencji Novdrog jako łączenie teorii z praktyką oraz udziałem studentów – przyszłej kadry inżynierskiej, czerpiącej doświadczenie od starszych kolegów, co powinno zaprocentować łatwiejszym startem w życie zawodowe.
 2. Zorganizowanie konferencji poświęconej zagadnieniom planowania przestrzennego i planowania inwestycji liniowych celem  wypracowania i wyeliminowania sprzecznych przepisów i negatywnych konsekwencji ich stosowania.
 3. Propagowanie nowych technologii w zakresie projektowania, wykonawstwa i bezpieczeństwa w tym: BIM, ekranów wielofunkcyjnych czy elementów fluoroscencyjnych.
 4. Wspieranie uczelni w zakresie porządkowania przepisów i normatywów technicznych z możliwością zorganizowania seminariów czy konferencji.
 5. Przybliżenie przedsięwzięcia RID (Rozwój Innowacji Drogowych) – Porozumienie spisane pomiędzy NCBR (Narodowe Centrum Rozwoju Badań) a GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.
 6. Wspieranie dobrych praktyk w zakresie projektowania i wykonawstwa ścieżek rowerowych oraz parkingów P&R na obrzeżach miast co przyczyni się do zmniejszenia korków szczególnie w centrach miast i poprawi jakość powietrza.
 7. Popieranie i postulowanie zmian w prawie obejmujących  wydawanie Decyzji Środowiskowych oraz  Zgody na Realizację Inwestycji Drogowych.
 8. Zorganizowanie konferencji z udziałem projektantów, wykonawców i zarządców dróg poświęconej wzajemnym relacjom w trakcie realizacji inwestycji w systemie “Projektuj i buduj” .

Miłym akcentem było podkreślenie przez organizatorów Jubileuszu jednego z oficjalnych sponsorów konferencji. Swoje 140-lecie obchodziła firma Maccaferri. Wraz z życzeniami dalszych sukcesów „Jubilat” otrzymał drobny upominek.

Dyskusje prowadzono także w kuluarach, na podstawie których można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie drogowym.

Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów zawodowych jak również do odnowienia kontaktów i wspomnień wspólnie prowadzonych inwestycji oraz wymianę doświadczeń.

Oficjalnymi Sponsorami Konferencji były firmy AROR Sp. z o.o. Sp. K. i MACCAFERRI POLSKA Sp. zo.o. Pozostali sponsorzy konferencji to OPTEM Sp. z o.o., VISIONLIGHT Sp. z o.o.

Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i produkty w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczystą kolację koleżeńską w regionalnej karczmie Czarda a w drugim  dniu wycieczkę techniczną z przewodnikiem „Budowa trasy rowerowej VeloDunajec odcinek Zabrzeż-Nowy Sącz”. Z inwestycją zapoznali nas Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich Marek Zając i Tomasz Manterys oraz Projektant Krzysztof Faron. Długość trasy VeloDunajec wynosi 100 km (w tym ok. 88,5 km utworzonych szlaków turystycznych i ok. 11,5 km odnowionych szlaków trasy rowerowej) od m. Zakopane do m. Stary Sącz. Trasa rozpoczyna się w m. Zakopane, następnie poprzez Gm. Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Nowy Targ, Łapsze Niżne, Czorsztyn dochodzi do granicy ze Słowacją. Po przejechaniu krótkiego odcinka na Słowacji turysta powraca na małopolski odcinek VeloDunajec w Szczawnicy. Swój przebieg trasa kontynuuje przez gminy: Szczawnica, Krościenko, Ochotnica Dolna, Łącko oraz Stary Sącz, gdzie łączy się z trasą EV11. Na zwiedzanym przez uczestników Konferencji odcinku obejrzeliśmy kładkę rowerową przez rz. Dunajec w m. Łącko.

Kładka to obiekt jednoprzęsłowy, o konstrukcji nośnej łukowej żelbetowej utwierdzonej w stopach fundamentowych, posadowionej na palach wierconych Ø 400 mm. Szerokość obiektu wynosi 4,30 m, szerokość jezdni 2,50 + 2×0,20 = 2,90 m, długość obiektu wynosi 147,60 m. Kolejnym ciekawym obiektem, z którym uczestnicy się zapoznali to fragment ścieżki rowerowej poprowadzonej bezpośrednio przy krawędzi jezdni DW nr 969 na odc. o długości ok.130 m.

Z uwagi na ukształtowanie terenu ścieżka jest usytuowana na żelbetowej rampie o  konstrukcji ramowej wspornikowej oraz na fragmencie o konstrukcji płytowej wspornikowej. Ścieżka na tym odcinku jest wyniesiona ponad krawędź jezdni 12,0 cm na krawężniku. Rampa jest posadowiona na palach żelbetowych fi 600 typu CFA w ilości 41 sztuk. Aby obejrzeć opisaną powyżej rampę uczestnicy pokonali pieszo odc. ok 200 co pozwoliło zapoznać się Miejscem Obsługi Rowerzystów czyli w skrócie MOR. Na niewielkim powierzchniowo placu zlokalizowano stojaki dla rowerów, betonowe ławeczki, kosze na śmieci.

Wycieczka odbyła się przy ładnej słonecznej pogodzie i pozwoliła na chwilę relaksu i była ciekawym uzupełnieniem Konferencji.

 

Opracowała:

Janina Mrowińska – Sekretarz Organizacyjny Konferencji

Część techniczna – Halina Rogowska

Zdjęcia: Marek Błeszyński, Halina Rogowska

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci