Sprawozdanie z konferencji Polityka parkingowa w miastach

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt: Polityka parkingowa w miastach odbyła się w dniach 16 – 17 listopada br. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym “Kotłownia” Politechniki Krakowskiej.

Konferencja została zorganizowana przez SITK RP Oddział w Krakowie, Zakład Transportu Politechniki Krakowskiej, Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Przewodniczącym Komitetu programowego był dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, a Sekretarzem Naukowym dr inż. Tomasz Kulpa. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył I Zastępca Prezesa SITK Oddział w Krakowie Andrzej Kollbek. Ponadto w pracę Komitetu Organizacyjnego zaangażowani byli przedstawiciele SITK RP Oddział w Krakowie: Janina Mrowińska, Beata Toporska i Anna Bujak, pracownicy Politechniki Krakowskiej:  Aleksandra Ciastoń–Ciulkin, Urszula Duda i Sabina Puławska oraz Członkowie Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK: Krystian Banet i Sylwia Rogala.

Celem Konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie uwarunkowań funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych systemów parkingowych: nowoczesne systemy zarządzania parkingami, systemy sterowania informacją o dojazdach do miejsc parkingowych, aspekty techniczne parkingów, parkingi kubaturowe (w tym podziemne) – uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i organizacyjne, projektowanie i organizacja ruchu na parkingach, wpływ parkingów wielkopowierzchniowych na funkcjonowanie obsługującego układu komunikacyjnego, metody wyznaczania potencjałów ruchotwórczych obiektów parkingowych, standardy parkowania, uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem systemu parkingowego, ocena działania stref płatnego parkowania, efektywność, organizacja poboru opłat, Park & Ride w świetle krajowych i zagranicznych doświadczeń.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka, Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP prof. Janusza Dyducha oraz European Parking Associations (EPA).

Patronat medialny nad konferencją sprawowały Czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, portal Edroga, portal Rynek Infrastruktury, Wydawnictwo EWIT oraz Magazyn Autostrady.
Konferencja zgromadziła sześciu sponsorów: City Parking Group S.A., SYSTEmEG Sp. z o.o., Pango Polska Sp. z o.o., KBU Sp. z o.o., Targi Kielce S.A. oraz  Parkeon, które zaprezentowały swoje osiągniecia i produkty w postaci stoisk wystawowych, folderów oraz gadżetów przekazanych uczestnikom konferencji.

W konferencji uczestniczyły 103 osoby oraz około 40 studentów Politechniki Krakowskiej. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji naukowych, jednostek samorządowych, firm oraz prasy branżowej. Na konferencji gościli przedstawiciele z Ukrainy, Holandii oraz Niemiec.

Część merytoryczna konferencji była bardzo obszerna. Poruszono problematykę kształtowania polityki parkingowej, organizacji parkowania w miastach, funkcjonowania stref płatnego parkowania oraz roli parkingów Park And Ride w obsłudze aglomeracji. W szczególności powyższe kwestie zostały poruszone przez zaproszonych gości w trakcie sesji plenarnej: Laurenca Bannermana (Prezes European Parking Association), Jana Friedberga (były Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa) oraz Piotra Kąckiego (Prezes Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. w Krakowie).
W trakcie sesji referatowych, poświęconych poszczególnym tematom konferencji, wygłaszane prezentacje zachęcały do zadawania pytań oraz prowokowały dyskusję. W szczególności gorącą dyskusję wywołały wystąpienia związane z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania.

W trakcie konferencji odbyły się dwie dyskusje plenarne. Pierwsza dotyczyła stref płatnego parkowania. Główne wątki podejmowane w trakcie dyskusji to ustawowe ustalenie maksymalnej opłaty za parkowanie, co utrudnia elastyczne kształtowanie opłat przez miasta oraz kwestie regulacji prawnych dotyczących stref płatnego parkowania. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do konieczności zmian w ustawach dotyczących stref płatnego parkowania. Druga dyskusja dotyczyła parkingów Park And Ride. Wątki podjęte w tej dyskusji dotyczyły wykorzystania samochodów w dojazdach do parkingów Park And Ride, co przekłada się na zwiększenie ruchu w ich pobliżu, oraz zmian w zachowaniach komunikacyjnych (pozytywnych i negatywnych). Dyskutowano również kwestię czy rower może być realną alternatywą dla samochodu osobowego w dojazdach do parkingów Park And Ride.

Program konferencji obejmował również część rekreacyjno – integracyjną. Wieczorem po zakończeniu obrad organizatorzy zapewnili uczestnikom przejazd zabytkowym tramwajem na uroczysta kolację do Restauracji Vidok. Po kolacji uczestnicy udali się na nocne zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem.

Na konferencję przygotowano zeszyt naukowo-techniczny nr 1(105)/2015 (157 stron) zawierający  artykuły przygotowane na konferencji. Wydawnictwo można nabyć w Biurze Oddziału SITK w Krakowie (informacje na stronie internetowej www.sitk.org.pl).

Opracowanie:
Anna Bujak - Biuro Oddziału
Tomasz Kulpa - Sekretarz Komitetu Programowego Konferencji
Fot. Jan Zych

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci