Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK w Krakowie

W dniu 22 marca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Krakowie. Było to zebranie szczególnie ważnie, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Ze względu na zakończenie kadencji 2014 – 2017, zadaniem Zarządu było zorganizowanie zebrania członkom, przedstawienie sprawozdania kadencyjnego z pracy Zarządu i przeprowadzenie wyborów na Prezesa Oddziału oraz wyborów do władz Oddziału (Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna, delegaci na XXXII Zjazd SITK RP). Spotkanie odbyło się w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24.

Obrady Zebrania prowadziło Prezydium wybrane w głosowaniu jawnym (zwykłą większością głosów) jednogłośnie w składzie: Mariusz Szałkowski – Przewodniczący, Jerzy Bąkowski – Zastępca Przewodniczącego oraz Danuta Schwertner – Sekretarz.  Zebranie protokołowane było przez Sekretarza Zebrania kol. Danutę Schwertner i Protokolantkę kol. Urszulę Dudę – Wiertel z Koła w Politechnice Krakowskiej.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością: Prezes Honorowy SITK RP – prof. Wiesław Starowicz, prof. Tadeusz Tatara – Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. Nauki, Prezes Krakowskiej Rady FSNT NOT – Andrzej M. Kucharski, Dyrektor Krakowskiej Rady FSNT NOT – Paweł Zaraski, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Paweł Kucharczyk oraz profesorowie z Politechniki Krakowskiej – Kazimierz Flaga, Stanisław Gaca i Andrzej Rudnicki. W zebraniu uczestniczyły łącznie 94 osoby, członkom uprawnionym do głosowania wydano 90 mandatów na 446 uprawnionych członków (co daje 20 % członków uprawnionych do głosowania).

Najaktywniejszym członkom Oddziału, jako wyraz uznania za pracę na rzecz Oddziału w całej kadencji wręczono stowarzyszeniowe odznaki i wyróżnienia.

Szczególnym wyróżnieniem – Medalem im. A. i Zb.Wasiutyńskich odznaczony został kol. Stefan Maniewski z Klubu Seniora, medal wręczyli: Prezes Honorowy Wiesław Starowicz i Prezes Oddziału Lidia Żakowska.

Srebrną Honorową Odznaką SITK wyróżniono: Małgorzatę Dyras i Jacka Grygę z Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie, Konrada Gawłowskiego z Koła w PNUIK Sp. z o.o. i Elżbietę Warchoł z Koła w ZIKiT. Obecnemu na zebraniu kol. Konradowi Gawłowskiemu odznakę wręczyli Wiceprezes SITK Mariusz Szałkowski i Prezes Oddziału Lidia Żakowska.

Odznaki Zarządu Krajowego przyznane na wniosek Przewodniczącego Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu „Przyjaciel Zabytków Transportu” przyznano: kol. Markowi Błeszyńskiemu, Teresie Jaszczyszyn i Karolowi Nędzy. Odznaki wręczyli prof. Wiesław Starowicz i Jerzy Hydzik (Przewodniczący KKMHiZT), gratulacje odznaczonym przekazała Prezes Lidia Żakowska.

Dyplom za długoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia przyznany przez Zarząd Krajowy na wniosek Oddziału otrzymała kol. Anna Janowska-Ciońćka, dyplom wręczyli prof. Wiesław Starowicz i Mariusz Szałkowski.

Oprócz odznaczeń stowarzyszeniowych, Prezes Oddziału Lidia Żakowska, która współpracowała przez okres ostatniej kadencji z wieloma osobami, przyznała niektórym z nich wyróżnienia specjalne – dyplomy.

 • Za współpracę i promocję działań Stowarzyszenia na arenie Miasta Krakowa przygotowano dyplom dla Tadeusza Trzmiela – Członka Honorowego, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa (nie był obecny na zebraniu).
 • Za współpracę i zaangażowanie w działania Stowarzyszenia promujące transport na forum Politechniki Krakowskiej, a także całego krajowego środowiska nauki, dyplom przyznano Prorektorowi Politechniki Krakowskiej prof. Tadeuszowi Tatarze.
 • Dyplom dla najstarszego Członka, aktywnie uczestniczącego w działalności Oddziału otrzymał Stefan Maniewski.   
 • Dyplom za organizację sztandarowej konferencji: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” otrzymała Józefa Majerczak.      
 • Dyplom za przygotowanie i wygłoszenie cyklu prelekcji nt. historii kolejnictwa otrzymał Jerzy Hydzik.
 • Dyplomy za szczególną aktywność w zakresie przygotowywania wydawnictw Oddziału otrzymały: Danuta Schwertner, Jolanta Żurowska i Zofia Bryniarska.       
 • Dyplomy za szczególną aktywność w zakresie działalności eksperckiej otrzymali: Andrzej Mutka i Krzysztof Królikowski.      
 • Dyplomy za szczególną aktywność w podejmowaniu działań na rzecz Oddziału i członków otrzymały Koła: Koło w Politechnice Krakowskiej, Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. i Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie.
 • Dyplom za współpracę i zaangażowanie w działania Stowarzyszenia dla rozwoju transportu i jego znaczenia dla Krakowa i kraju otrzymał prof. Kazimierz Flaga
 • Dyplom za współpracę i zaangażowanie w działania Stowarzyszenia w zakresie promowania transportu miejskiego Krakowa otrzymał Grzegorz Dyrkacz.
 • Dyplom za współpracę i zaangażowanie w działania Stowarzyszenia dla popularyzacji transportu  wśród  młodej kadry ekspertów w kraju i na arenie międzynarodowej otrzymała Sabina Puławska-Obiedowska.
 • Dyplom za prowadzenie Kroniki Oddziału otrzymała Joanna Mitis.       
 • Dyplom za obsługę fotograficzną oddziałowych wydarzeń otrzymał Tomasz Filiciak.  
 • Dyplom za uwiecznianie podobizn Członków Stowarzyszenia w karykaturze otrzymał  Marek Błeszyński.           

Wszyscy nagrodzeni oprócz dyplomów otrzymali dodatkowe prezenty: koleżanki – wiosenne skrzyneczki kwiatowe i słodycze, a koledzy – metalowe puszki – autobusy ze słodyczami.

Prezes Lidia Żakowska wręczyła legitymacje 8 nowo przyjętym (spośród 12 przyjętych) członkom do Oddziału, życząc im satysfakcji i radości z działalności w Stowarzyszeniu. Nowi członkowie otrzymali również Monografię Oddziału wydaną z okazji 70-lecia Oddziału pt.: „Przeszłość dla przyszłości”.

W dalszej części trwania obrad podsumowano działalność Oddziału w roku 2017 oraz w minionej kadencji. Po złożeniu sprawozdań z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2017 oraz w kadencji 2014 – 2017, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący zebrania postawił pod głosowanie jawne wniosek Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie Sprawozdania Oddziału i Sprawozdania Finansowego za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Przedstawiciele ustępującego Zarządu Oddziału w osobach: I Wiceprezes Andrzej Kollbek, Wiceprezes ds. Kolejnictwa Zbigniew Marzec i Marek Błeszyński w imieniu członków Zarządu i członków Oddziału złożyli ustępującej Prezes Lidii Żakowskiej serdeczne podziękowania za prowadzenie Oddziału w ostatniej kadencji oraz za włożony trud i zaangażowanie w utrzymanie wysokiego poziomu działalności Oddziału we wszystkich obszarach. Prezes Lidii Żakowskiej wręczono bukiet kwiatów oraz okolicznościowy prezent – drewniany zegar  kominkowy.

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Oddziału, wybory odbyły się przy użyciu urządzeń elektronicznych do głosowania. W wyniku głosowania Prezesem Oddziału na kadencję 2018 – 2021 została kol. Józefa Majerczak uzyskując 79 głosów na 88 oddanych głosów ważnych. Kol. Lidia Żakowska, Mariusz Szałkowski i Andrzej Kollbek przekazali kol. Józefie Majerczak serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy dla Oddziału, wręczając bukiet kwiatów.

Wybór Prezesa zakończył się miłym akcentem – kol. Marek Błeszyński wręczył Koleżankom i Kolegom karykatury swojego autorstwa; obdarowani zostali: Jerzy Bąkowski, Barbara Bysiewicz, Jan Friedberg i Halina Rogowska (nieobecna). Wykonano pamiątkowe zdjęcie obdarowanych z karykaturami.

Następnie dokonano wyborów członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na XXXII Zwyczajny Zjazd SITK RP. W głosowaniu na członków Zarządu Oddziału głosowało 88 osób. Na nową kadencję w I turze głosowania wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

Mariusz Szałkowski (79 głosów)

 • członek Zarządu,

Marek Błeszyński (67 głosów)

 • członek Zarządu,

Zbigniew Marzec (67 głosów)

 • członek Zarządu,

Janina Mrowińska  (66 głosów)

 • członek Zarządu,

Anna Reszczyk (64 głosy)

 • członek Zarządu,

Grzegorz Dyrkacz (62 głosy)

 • członek Zarządu

Sabina Puławska – Obiedowska (62 głosy)

 • członek Zarządu,

Grzegorz Sapoń (57 głosów)

 • członek Zarządu,

Beata Toporska (55 głosów)

 • zastępca członka Zarządu,

Sergiusz Lisowski (50 głosów)

 • zastępca członka Zarządu.
 

W głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej głosowały 83 osoby. Do Komisji Rewizyjnej w I turze głosowania wybrano:

Andrzej Kollbek (62 głosy)

członek,

Czesław Jarosz (56 głosów)

członek,

Wiesława Rudnicka (53 głosy)

członek,

Zofia Schumacher (45 głosów)

członek,

Karol Nędza (35 głosów)

zastępca członka,

 

Na delegatów na XXXII Zjazd SITK RP głosowało 81 osób. Na delegatów w trzech kolejnych turach głosowania wybrano:

Zbigniew Marzec (49 głosów)

delegat na Zjazd

Janina Mrowińska (46 głosów)

delegat na Zjazd

Lidia Żakowska (44 głosy)

delegat na Zjazd

Grzegorz Dyrkacz (27 głosów)

zastępca delegata na Zjazd

Beata Toporska (20 głosów)

zastępca delegata na Zjazd

Konrad Gawłowski (19 głosów)

zastępca delegata na Zjazd

 

 

Według nowego Statutu SITK RP w Oddziałach nie wybiera się już Sądu Koleżeńskiego, najbliższy XXXII Zjazd SITK RP wybierze Sąd Arbitrażowy, który działał będzie na poziomie władz krajowych i rozpatrywał będzie sprawy wniesione przez Oddziały.

Przewodniczący pogratulował  nowo wybranym władzom Oddziału i delegatom na Zjazd SITK przypominając, że nowo wybrane organy władz Oddziału mają 2 tygodnie na ukonstytuowanie się.

Następnie Andrzej Kollbek – dotychczasowy I Wiceprezes ustępującego Zarządu Oddziału, przedstawił proponowane kierunki działania Oddziału na lata 2018 – 2021.

Po jego wystąpieniu Przewodniczący zebrania poprosił Komisję Wnioskową o przedstawienie propozycji Uchwały określającej kierunki działania Oddziału SITK na kadencję 2018 – 2021. Przewodniczący Komisji Wnioskowej Andrzej Kollbek przedłożył projekt Uchwały określającej „Główne kierunki działania SITK RP Oddział w Krakowie na kadencję w latach 2018 – 2021”, zawierającej również zalecenia Komisji Rewizyjnej oraz wnioski zgłoszone przez uczestników zebrania.

Po przyjęciu Uchwały nowo wybrana Prezes Oddziału Józefa Majerczak wyraziła podziękowanie wszystkim członkom Zarządu za pracę w minionej kadencji, trud i zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia. Zadeklarowała ze swojej strony kontynuację dotychczasowych kierunków działań Oddziału w nowej kadencji oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych trendów i inicjatyw.

W trakcie zebrania kol. Jan Friedberg wygłosił prelekcje nt. „Kolej w pasażerskich przewozach miejskich i regionalnych – możliwości i warunki wykorzystania na przykładzie Zakopanego i subregionu”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu zebrania, Przewodniczący Prezydium Mariusz Szałkowski podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo w zebraniu zamykając tym samym obrady. Na koniec kol. Józefa Majerczak i Lidia Żakowska podziękowały kol. Mariuszowi Szałkowskiemu za sprawne prowadzenie spotkania i zaprosiły zarówno ustępujące jak i nowe władze Oddziału do wspólnej, pamiątkowej fotografii.

Po zakończeniu obrad uczestnicy Walnego Zebrania zostali zaproszeni na ciepły posiłek do budynku Stołówki Politechniki Krakowskiej.

 

Opracowanie: Danuta Schwertner
Sekretarz Walnego Zebrania Członków Oddziału

Galeria- for. T. Filiciak

 


Powiazane tresci