Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2019 odbyło się w dniu 22 czerwca 2020 r. W związku z sytuacją pandemii koronawirusa, zmienił się sposób prowadzenia spotkań organizowanych przez Zarząd Oddziału. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału za rok 2019 zorganizowane zostało w formie zebrania online z wykorzystaniem platformy Webex. Wszyscy członkowie Oddziału zostali zaproszeni drogą mailową do wzięcia udziału w zebraniu, które wyznaczono na godz. 16.00 (I termin).

Ze względu na brak kworum, Prezes Józefa Majerczak wyznaczyła drugi termin zebrania na godz. 16.15.

W Walnym Zebraniu uczestniczyły łącznie 23 osoby, w tym Prezes Honorowy SITK, Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Starowicz i Członkowie Honorowi SITK w osobach: Marek Błeszyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Józefa Majerczak (Prezes), Mariusz Szałkowski, Andrzej Kollbek.

Przygotowanie i obsługę informatyczną spotkania zapewniła kol. Janina Mrowińska – Dyrektor Biura Oddziału i jednocześnie Sekretarz Oddziału wraz z Anną Karpierz z Biura Oddziału.

Wszyscy członkowie Oddziału przed wyznaczonym terminem zebrania otrzymali drogą mailową materiały: Program Zebrania i Projekt Regulaminu Obrad, a w najnowszym numerze Informatora Oddziału (1/2020) znajdującym się na stronie internetowej Oddziału zamieszczono Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym, Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału SITK RP w Krakowie, jak również Wstępny plan konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału na rok 2020.

Po rozpoczęciu zebrania w II terminie (godz. 16.15) Prezes Józefa Majerczak powitała wszystkich uczestników, szczególnie serdecznie witając przybyłych członków władz Oddziału, przedstawicieli kół i Członków Honorowych.

Następnie Prezes Józefa Majerczak poprosiła zebranych o powstanie, minutą ciszy uczczono pamięć Kolegów, którzy zmarli w roku 2019. Byli to Koledzy: Jan Bomba, Stefan Maniewski i Zbigniew Nowak.

W dalszej części zebrania uczestnicy w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów (przez głosowanie z wykorzystaniem funkcji „czat”) jednogłośnie wybrali Prezydium Zebrania w następującym składzie: Przewodniczący – Marek Błeszyński, Zastępca Przewodniczącego – Janina Mrowińska, Sekretarz – Danuta Schwertner. Funkcję protokolanta pomocniczego pełniła kol. Anna Karpierz. Zebranie w drodze głosowania jawnego (przez głosowanie z wykorzystaniem funkcji „czat”) zaakceptowało przedstawiony przez Przewodniczącego Prezydium Program Zebrania i Regulamin Obrad.

W kolejnej części zebrania Prezes Oddziału odczytała nazwiska nowo przyjętych członków, nowych rzeczoznawców SITK oraz osób wyróżnionych Dyplomami za Długoletni Staż SITK. Formalne wręczenie legitymacji, odznaczeń i dyplomów zostanie dopełnione przy pierwszej możliwej okazji.

Sprawozdanie z działalności Oddziału wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019 przedstawiła Prezes Oddziału Józefa Majerczak. Sprawozdanie zawierało wszystkie dane według stanu na dzień 31.12.2019 r. Poszczególne punkty sprawozdania zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej udostępnionej uczestnikom online w trakcie referowania. Prezentacja pozwoliła zebranym zapoznać się z obecną strukturą Oddziału i z jego ubiegłorocznymi osiągnięciami we wszystkich obszarach działalności. Przedstawiając sprawozdanie Prezes Józefa Majerczak podkreśliła duży wkład pracy i zaangażowanie członków we wszystkie podejmowane przez Oddział działania, aktywne włączenie się dużego grona osób w przygotowanie i przeprowadzenie konferencji, seminariów, wyjazdów, spotkań kulturalnych i integracyjnych oraz innych ważnych wydarzeń. Pani Prezes podziękowała wszystkim za zaangażowanie i pracę na rzecz Oddziału i Stowarzyszenia. Zebranie nie wniosło uwag do przedstawionego sprawozdania.

Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Andrzeja Kollbeka Protokołu Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 07.04.2020 r. przeanalizowała dokumenty sprawozdawcze i finansowe Oddziału dotyczące roku 2019. Komisja stwierdziła, że działalność statutowa i gospodarcza Oddziału w 2019 roku zakończyła się zyskiem w kwocie 242 769,04 zł.

Komisja przeanalizowała i dokonała oceny wszystkich działań podejmowanych przez Oddział w roku 2019, podkreślając duże osiągnięcia we wszystkich obszarach działalności. Zaleciła, by w roku 2020 Oddział kontynuował działalność w zakresie organizowania konferencji naukowo-technicznych, szkoleń, kursów i seminariów oraz działalności wydawniczej. Komisja zarekomendowała prowadzenie dalszych prac nad poprawą stanu technicznego budynku SITK przy ul. Siostrzanej 11 oraz zagospodarowaniem nowej działki. Zaleciła też zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy ściągalności składek w 2020 roku.

Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem SITK RP § 55 zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2019 oraz zawnioskowała o przyjęcie przez Walne Zebranie rocznego Sprawozdania z działalności Oddziału.

Przewodniczący Zebrania Marek Błeszyński odczytał projekt Uchwały nr 1/2020 Walnego zebrania członków Oddziału SITK RP w Krakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2019 i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Uchwały.

W głosowaniu jawnym (z wykorzystaniem funkcji „czat”) zebranie jednogłośnie przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału za rok 2019, na mocy § 43 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, w tym Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2019. Osiągnięty zysk netto w kwocie 242 769,04 zł. za rok obrotowy 2019 postanowiono przekazać na fundusz zapasowy Stowarzyszenia.

W kolejnej części zebrania Wiceprezes ds. Kolejnictwa kol. Zbigniew Marzec przedstawił zebranym program działania Oddziału na rok 2020. Prezentacja została udostępniona uczestnikom online w trakcie referowania.

 1. Oddział zamierza nadal aktywnie utrzymać i prowadzić następujące kierunki działań:
 2. kontynuowanie działalności statutowej Oddziału poprzez m.in. rozwijanie działalności Biura Ekspertyz, popularyzację osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach wydawanych przez SITK, promowanie inicjatyw innych Oddziałów, Zarządu Krajowego i Rady Krajowej,
 3. działalność gospodarcza Oddziału, w tym działalność wydawnicza jako ważny element działalności Oddziału (wydawanie materiałów konferencyjnych i publikacji zwartych),
 4. współpraca z Redakcją czasopisma Transport Miejski i Regionalny,
 5. kontynuowanie działalności konferencyjnej oraz organizowanie i promowanie ogólnie dostępnych, bezpłatnych seminariów i warsztatów,
 6. bieżące działania związane z przynależnością do SITK (porządkowanie członkostwa i struktur podstawowych, zwiększanie opłacalności składek),
 7. działalność szkoleniowa – organizowanie szkoleń dla przewoźników mających na celu uzyskanie certyfikatu na przewozy w transporcie drogowym oraz innych kursów dokształcających, rozwijanie ośrodka szkoleniowego w Oddziale,
 8. zabezpieczenie pozyskania środków na działalność statutową Oddziału poprzez kontynuowanie działalności Biura Ekspertyz, działalności konferencyjnej, wydawniczej, kursowej, pozyskiwanie sponsorów,
 9. tworzenie dobrego wizerunku Oddziału w mediach, bieżące prowadzenie i uaktualnianie witryny internetowej Oddziału,
 10. działania dla całego Stowarzyszenia, m.in. spotkania międzyoddziałowe, współpraca z KKMHiZT itp.,
 11. organizacja zebrań i spotkań, imprez technicznych i nietechnicznych dla członków,
 12. działalność integracyjna członków, organizowanie Święta Oddziału, obchody jubileuszy Seniorów, wyjazdy techniczno – integracyjne krajowe i zagraniczne, prelekcje, imprezy kulturalne, wystawy, itp.,
 13. otwarta, dostępna dla wszystkich członków działalność informacyjna Oddziału (strona internetowa, Facebook, Informator Oddziału, wydawnictwa),
 14. kontynuowanie organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyższych Krakowa,
 15. współpraca z innymi Oddziałami SITK i Stowarzyszeniami zrzeszonymi w FSNT NOT oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 16. współpraca z firmami, instytucjami administracyjnymi w Krakowie i w całym kraju, współpraca i kontakty z władzami Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do zaprezentowanego programu, nie wniesiono też żadnych wniosków.

W dalszej części zebrania Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały Walnego zebrania członków Oddziału SITK RP w Krakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu działania Oddziału na rok 2020 i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały. W głosowaniu jawnym (z wykorzystaniem funkcji „czat”) jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 2/2020 o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków zaprezentowanego Programu działania Oddziału w 2020 roku.

Prezes Józefa Majerczak, kończąc Walne Zebranie podziękowała Prezydium za pracę, szczególnie Przewodniczącemu Markowi Błeszyńskiemu za prowadzenie zebrania, Sekretarz Janinie Mrowińskiej za trud przygotowania zebrania w formie spotkania online, a uczestnikom za udział w zebraniu.

Pani Prezes podziękowała wszystkim członkom Oddziału za aktywność i zaangażowanie, zapraszając jednocześnie do dalszej, aktywnej współpracy. Przekazała również podziękowania dla Sekretarz Oddziału oraz pracowników Biura za całoroczną pracę i zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia i Oddziału, a szczególnie za wysiłek ostatnich miesięcy, który zaowocował normalną pracą Oddziału w trudnym okresie pandemii.

Do pobrania: Program działania na rok 2020Sprawozdanie Oddziałowe za 2019


Powiazane tresci