Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Oddziału SITK w Krakowie w dniu 30 marca 2015r

foto43 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie odbyło się w dniu 30 marca 2015 roku w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3. W zebraniu uczestniczyli członkowie Władz Oddziału – Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Członkowie Honorowi, a także przedstawiciele kół i klubów. Obrady Zebrania prowadził wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania – Mariusz Szałkowski. Zebranie protokołowane było przez Sekretarza Zebrania kol. Paulinę Struską i kol. Beatę Toporską. Zebranie miało charakter sprawozdawczy.

W zebraniu uczestniczyło łącznie 78 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane na zebranie materiały: program szczegółowy spotkania, notesy, czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie „Transport Miejski i Regionalny” oraz najnowszy numer Informatora Oddziału (1/2015), który zawierał Sprawozdanie Oddziału za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym, protokołem Komisji Rewizyjnej, jak również plan imprez naukowo-technicznych i innych przewidzianych do realizacji przez Oddział w 2015 roku.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością: Prezes Honorowy SITK RP – prof. Wiesław Starowicz, Prezes Krakowskiej Rady FSNT NOT – Mieszko Lambor, Prezes SITK RP Oddział w Kielcach – Wojciech Rybak oraz profesorzy z Politechniki Krakowskiej – prof. Kazimierz Furtak, prof. Kazimierz Flaga i prof. Andrzej Rudnicki.

Najaktywniejszym członkom Oddziału, jako wyraz uznania za pracę na rzecz Oddziału wręczono stowarzyszeniowe odznaki i wyróżnienia.

Złote Honorowe Odznaki SITK z diamentem otrzymali kol.: Kazimierz Furtak i Janina Mrowińska.

Złotą Honorową Odznakę SITK otrzymała kol. Barbara Bochnia..

Srebrne Honorowe Odznaki SITK otrzymali: Aneta Krzynowek-Franek oraz Jan Mitis.

Kolejną uroczystością było wręczenie przez Prezesa Honorowego SITK prof. Wiesława Starowicza dyplomu Zarządu Krajowego  dla kol. Andrzeja Rudnickiego za długoletnią przynależność i działalność w Stowarzyszeniu.

Prezes Oddziału Lidia Żakowska wraz Wiceprezesem ds. Kolejnictwa Zbigniewem Marcem wręczyli legitymacje nowo przyjętym członkom do Oddziału.

W dalszej części trwania zebrania podsumowano działalność Oddziału w roku 2014. Po złożeniu sprawozdań z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w roku 2014, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący zebrania postawił pod głosowanie jawne uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Oddziału i Sprawozdania Finansowego za rok 2014.

Kolejnym punktem programu była prezentacja kol. Andrzeja Szaraty nt. „Kompleksowych Badań ruchu w Krakowie” przedstawiająca wyniki szeroko zakrojonych badań zachowani komunikacyjnych.

Następnie Zbigniew Marzec – Wiceprezes ds. Kolejnictwa przedstawił proponowany program działania Oddziału na rok 2015. Po jego wystąpieniu przewodniczący zebrania odczytał projekt Uchwały i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia przez Walne Zebranie Członków Programu działania Oddziału w roku 2015.

Na zakończenie Prezes Oddziału Lidia Żakowska wyraziła podziękowanie wszystkim członkom za przybycie i udział w zebraniu, życzyła owocnej i aktywnej pracy w roku 2015 oraz zachęciła do zabrania wyłożonych przed salą konferencyjną wydawnictw Oddziału i Informatorów.

Zebranie. miało również miłe akcenty. W czasie zebrania kol. Marek Błeszyński, zgodnie z wytworzoną już od kilku lat tradycją, wręczył wykonaną przez siebie karykaturę. Swoją podobizną obdarowana została koleżanka Anna Reszczyk.

 

Opracowała:
Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK w Krakowie

 

Powiazane tresci