Sprawozdanie z XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

W dniach 29 listopada ÷ 01 grudnia 2017 roku w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się szesnasta edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i  Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, który objęli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa; Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski; Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.; Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC; Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior; Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

W pracach Rady Naukowej konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa), prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska), dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k., prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska), dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Technika Transportu Szynowego oraz Transport Miejski i Regionalny.

Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie:

Przewodnicząca                         Józefa MAJERCZAK

Sekretarz organizacyjny             Janina Mrowińska

Członkowie: Marek Błeszyński, Anna Bujak, Jerzy Hydzik, Teresa Jaszczyszyn, Zbigniew Marzec, Sergiusz Lisowski, Karol Nędza, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek, Włodzimierz Żmuda    

 

Tematyka poruszana na konferencji obejmowała w szczególności zagadnienia:

  1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy.
  2. Inwestycje perspektywy 2014 – 2020.
  3. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach.
  4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
  5. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą.
  6. Zagadnienia transportu szynowego w kształceniu na uczelniach technicznych.

Konferencja zgromadziła około 470 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., Uczelni, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Niemiec, Czech i Litwy zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC;

Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;

Tomasz Buczyński – Dyrektor w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;

Marek Olkiewicz Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Dyrektor ds. eksploatacji;

Antoni Jasiński – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury;

Włodzimierz Żmuda – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- Dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji;

Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie;

Lidia Żakowska – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie;

Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Artykuły zostały wygłoszone w VI sesjach merytorycznych:

I.     ZARZĄDZANIE INFRASTRUKRURĄ TRANSPORTU SZYNOWEGO

II.   TRANSPORT SZYNOWY

III.  CERTYFIKACJA, INFRASTRUKTURA

IV.  NAWIERZCHNIA, PODTORZE, BUDOWLE

V.   KIEROWANIE I STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM

VI. INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO

 

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w dwóch zeszytach naukowo-technicznych Oddziału SITK w Krakowie: nr 1 (112)/2017 (244 strony) Część I Droga Kolejowa zawierający 18 artykułów recenzowanych oraz nr 2 (113)/2017 (308 stron) Część II Transport szynowy, Sterowanie ruchem kolejowym, zawierający 17 artykułów recenzowanych oraz 4 artykuły nierecenzowane i 2 prezentacje

 

Artykuły drukowane w Części I DROGA KOLEJOWA

 

ARTYKUŁY RECENZOWANE

Henryk Bałuch

Czteroparametrowy indykator toru – definicja i znaczenie

Mirosława Bazarnik

Możliwości aplikacyjne techniki skanowania laserowego 3D w kontekście modernizacji linii kolejowych

Roman Bogacz, Robert Konowrocki

O wpływie usterek toru na uszkodzenia pojazdów szynowych

Włodzimierz Czyczuła, Łukasz Chudyba

Innowacyjna konstrukcja nawierzchni, zwiększająca sztywność ramy toru z podkładami betonowymi

Adam Dąbrowski

Kryteria klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych – natężenie ruchu drogowego

Przemysław Grabias

Geodezyjne i diagnostyczne techniki pomiaru geometrii torów kolejowych

Lucjan Janas

Zasady projektowania cichych mostów w świetle zaleceń Międzynarodowego Związku Kolei

Kazimierz Kłosek

Materiał antropogeniczny w nawierzchni i podtorzu – monitoring wybranych parametrów w świetle wymagań technicznych

Kozioł Piotr

Analiza dynamicznej odpowiedzi toru kolejowego w oparciu o podejście pół-analityczne

Ewelina Kwiatkowska

Wibroizolatory sprężynowe w nawierzchni torowej

Ewelina Kwiatkowska

Niezawodność rozjazdów kolejowych w aspekcie RAMS przy zastosowaniu podkładek podpodkładowych (PPP)

Elżbieta Pilecka, Gabriela Maciołek

Analiza stateczności nasypu kolejowego po modernizacji na przykładzie odcinka Brzeg-Oława

Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski

Sposoby powiększenia efektów zastosowania warstwy ochronnej

Juliusz Sołkowski

Problemy obliczania wytrzymałości toru w świetle Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności 1299/2014

Andrzej Uznański

Analiza porównawcza jakości pomiarów RTN nawiązanych do wszystkich sieci referencyjnych w Polsce

Andrzej Uznański

Analiza wpływu nawiązania pomiarów satelitarnych do różnych systemów referencyjnych na współrzędne punktów osnowy kolejowej

Henryk Zobel, Thakaa Al-Khafaji, Marcin Wróbel, Piotr Żółtowski, Bartłomiej Papis, Paweł Sulik, Grzegorz Kimbar, Lesław Dec

Zastosowanie podkładów z kompozytów polimerowych w budownictwie infrastrukturalnym

 

Artykuły drukowane w Części II TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM

 

ARTYKUŁY RECENZOWANE

Łukasz Chudyba, Adam Sekuła

Infrastruktura kolejowa dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Sabina Puławska-Obiedowska

Znaczenie oferty przewozowej w kształtowaniu wielkości przewozów pasażerskich na kolejowej linii aglomeracyjnej Kraków Główny – Miechów

Michał Czaska, Radosław Mazurkiewicz

Koncepcja rozwoju transportu szynowego w powiecie tatrzańskim

Ignacy Góra

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – ERTMS w Polsce

Anna Kalisiak, Ireneusz Sitek, Piotr Tomczuk

Analiza porównawcza i ocena elementów monitorowego zobrazowania na wybranym stanowisku systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym w ujęciu ergonomicznym

Maciej Kaczorek

Publiczne finansowanie zarządzania infrastrukturą kolejową jako instrument rozwoju transportu kolejowego

Emilia Koper, Andrzej Kochan

Certyfikacja interfejsów w świetle regulacji prawnych

Emilia Koper, Andrzej Kochan

Soczewka sygnalizatora kolejowego w ujęciu formalnym

Magdalena Kycko, Wiesław Zabłocki

Metodologiczne podstawy oceny ryzyka inwestycji kolejowych

Andrzej Massel

Aktualne uwarunkowania rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Jędrzej Napieralski, Michał Makulski

Deklaracje WE zgodności lub przydatności dla stosowania dla składników interoperacyjności na gruncie TSI „Infrastruktura” 1299/2014

Jędrzej Napieralski, Marcin Nowicki

Praktyczne aspekty i wymagania formalnoprawne postępowań o dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemów strukturalnych

Michał Nowak, Anton Pashkevich, Mirosław Koterbicki

Jakość pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Kraków–Tarnów w opiniach pasażerów Kazimierz Towpik

Transport szynowy w miastach – kierunki rozwoju

Paweł Wontorski, Andrzej Kochan

Projektowanie zdecentralizowanych struktur komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym

Paweł Wontorski, Andrzej Kochan, Angelika Więsek

Badanie czasochłonności projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Andrzej Żurkowski

Rozwój technologii HyperLoop w Polsce – zastosowania w przewozach pasażerskich

 

CZĘŚĆ II – REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek

Metody akceptacji ryzyka w transporcie kolejowym

Ireneusz Jasiński, Robert Białas

Obsługa techniczna przekaźników stosowanych w urządzeniach SRK eksploatowanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Michal Migdal, Dariusz Szczepiński, Janusz Karliński, Rafał Frączek

Nowelizacja „Standardów Technicznych…” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie układów geometrycznych torów

Adam Wielądek

Fakty i fakty alternatywne dotyczące kolei

 

PREZENTACJE

Tomasz Drobysz

Wdrożenia i tranzycje w systemie ERTMS/ETCS na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Karol Gruszka

Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym

 

XVI edycja konferencji tradycyjnie była platformą wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w szerokim zakresie problematyki transportu szynowego, objęła tematy związane z przewozami pasażerów i ładunków, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi podtorza, nawierzchni oraz innych elementów infrastruktury, ale także szeroko dyskutowano na tematy kierowania i sterowaniu ruchem kolejowym, nie pominięto także kwestii kompetencji technicznych kadry pracowniczej.

Na otwarcie konferencji Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawił informacje związane z realizacją projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023.

Swoją obecnością konferencję zaszczycił Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który w sesji otwierającej przedstawił temat związany ze stanem bezpieczeństwa na kolei, ale także planami Urzędu w tym zakresie.

Pierwszego dnia konferencji dominowała tematyka związana z transportem kolejowym. Tradycyjnie niezwykle ciekawe wystąpienie otwierające pierwszą sesję należało do dr Adama Wielądka i dotyczyło problemów polskich kolei, w szczególności przewozów pasażerskich i towarowych na tle innych systemów transportowych, a także zagadnień związanymi z inwestycjami w kontekście finansowania infrastruktury kolejowej w Polsce.

Ważne tematy poruszył profesor Juliusz Engelhardt – dotyczące IV Pakietu Kolejowego, przybliżając istotne kwestie w obszarach funkcjonowania unijnego sektora kolejowego, w szczególności w zakresie rozwiązań zarządzania infrastrukturą kolejową, otwarcia rynku krajowych usług transportu pasażerskiego, interoperacyjności i bezpieczeństwa systemu kolejowego.

Nie zabrakło głosu (dr inż. Marek Pawlik) odnośnie budowania kompetencji technicznych obecnych oraz przyszłych pracowników kolei oraz firm wykonawczych realizujących zadania inwestycyjne, modernizacyjne, utrzymaniowe dotyczące infrastruktury szynowej.

Bardzo ważne wystąpienie należało do Pani Marity Szustak – Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego i dotyczyło współpracy zarządcy infrastruktury z rynkiem dostawców i wykonawców. Podczas tego wystąpienia przybliżono dotychczasowe efekty dialogu w ramach Forum Inwestycyjnego oraz wyzwania związane z realizacją KPK.

Udział w konferencji wziął także Prezes Kolei Małopolskich przybliżając zebranym zadania oraz plany małopolskiego przewoźnika pasażerskiego. Pozostając w tematyce transportu pasażerskiego w Małopolsce przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej nakreślił koncepcję rozwoju transportu szynowego w powiecie tatrzańskim. Natomiast Prezes Instytutu Kolejowego przybliżył koncepcję, technologię oraz plany i możliwości zastosowania niezwykle intersującego i przyszłościowego systemu transportowego jakim jest technologia HyperLoop.

Drugiego dnia przed południem szeroko omawiane i komentowane były tematy związane z certyfikacją, aspektami dotyczącymi wymagań formalnoprawnych w postępowaniach o dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, a także publicznym finansowaniem zarządzania infrastrukturą kolejową.

Tradycyjnie w czasie konferencji swoją reprezentację mieli naukowcy zajmujący się podtorzem oraz nawierzchnią kolejową. Dyskusję wzbudziło wystąpienie profesora Romana Bogacza, dotyczące współpracy układu koło-szyna, w szczególności wpływu usterek toru na uszkodzenia pojazdów szynowych. Bardzo ważne zagadnienie poruszyli pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przybliżając nowelizację „Standardów Technicznych…” w zakresie układów geometrycznych torów.

W sesji wieczornej nie zabrakło, jak co roku, tematów związanych z kierowaniem i sterowaniem ruchem kolejowym. Popularną tematyką w tej sesji były zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami dotyczące systemu ERTMS/ETCS. Ożywione dyskusje w tej sesji dotyczyły obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach SRK, a eksploatowanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ostatniego dnia konferencji poruszano tematy związane z infrastrukturą w transporcie szynowym (przejazdy kolejowo-drogowe), bezpieczeństwem, geodezją i diagnostyką torów oraz o ryzykach w transporcie kolejowym.

Tradycyjnie dyskusje prowadzono także w kuluarach, na ich podstawie których można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie szynowym.

 

Konferencja zgromadziła 29 sponsorów, w tym 1 Generalny, 3 Złotych, 11 Oficjalnych oraz 14 Sponsorów Konferencji. Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

 

GENERALNY SPONSOR KONFERENCJI:

TRACK TEC S.A.

 

ZłOCI SPONSORZY KONFERENCJI:

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c.

 

OFICJALNI SPONSORZY KONFERENCJI:

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.

Vossloh Skamo Sp. z o.o.

Profilbeton Polska Sp. z o.o.

Budimex S.A.

INFRACERT TSI Sp. z o.o.

HUTREM SERWIS S.A.

Firma Torowo-Spawalnicza "SPAW – TOR"

Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A.

SIKA POLAND Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

Sekisui Chemicals GMBH

 

SPONSORZY KONFERENCJI:

SYSTRA S.A. Oddział w Polsce

PKP Utrzymanie Sp. z o.o.

Lifton Polska Sp.J.

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.

Hobas System Polska Sp. z o.o.

Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.

Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o.o.

COPMA POLSKA Sp. z o.o.

IWAGO – Polska Sp. z o.o.

AP ARTUS Sp. z o.o. Sp.k.

ATLAS Poland Sp. z o.o.

KZESO MACHINERY Sp. z o.o.

B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

 

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczysty wieczór w restauracji hotelowej z występem Gwiazdy Wieczoru – Jacka Wójcickiego (sponsorowanym przez firmę Track-Tec S.A.) a drugiego dnia kolację tematyczną „Wieczór Andrzejkowy” z wróżbami andrzejkowymi.  Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczkę techniczną z przewodnikiem z Kuźnic, przez Kalatówki, do schroniska na Hali Kondratowej.

 

Opracowali:

Sergiusz Lisowski, Sekretarz merytoryczny konferencji

Janina Mrowińska, Sekretarz Organizacyjny Konferencji

 

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”  29.11 – 01.12.2017 r. Zakopane

Komisja wnioskowa pracowała w składzie:

1.    dr hab. inż. Wiesław Zabłocki – Profesor Politechniki Warszawskiej

2.    mgr inż. Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

3.    mgr inż. Rafał Frączek  – Z-ca Dyrektora Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4.    mgr inż. Sergiusz Lisowski – Politechnika Krakowska

5.    mgr inż. Zbigniew Marzec – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie

6.    mgr inż. Ewa Świniarska – Dyrektor Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7.    Stanisław Waligóra – Naczelnik Wydziału w Biurze Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Na podstawie referatów oraz dyskusji konferencja rekomenduje następujące wnioski

1. Konieczna jest aktualizacja podręczników na poziomie szkół średnich i wyższych, do kształcenia zawodowego przyszłej kadry technicznej w transporcie szynowym.

2. Relacja pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi wymaga dalszej poprawy, można to osiągnąć poprzez:

  • intensyfikację dialogu zamawiającego z rynkiem wykonawców,
  • stworzenie skutecznej platformy do wymiany doświadczeń,
  • wypracowania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie prowadzenia zamówień i ich stosowanie,
  • ewaluacja procedur wewnętrznych i praktyki stosowania prawa.

3. Mając za podstawę Ustawę o transporcie kolejowym należy podjąć działania w kierunku zwiększenia zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w finansowanie inwestycji i utrzymanie infrastruktury kolejowej. Dotyczy to w szczególności działalności związanej z obsługą przewozów pasażerskich (perony, tunele, kładki, drogi dojścia i mała architektura).

4. Wskazane jest powiadomienie (zainteresowanie) władz regionalnych Podhala (UM Zakopane, Starostwo Powiatu Tatrzańskiego) o prezentowanej na Konferencji koncepcji kolei lokalnej w powiecie i technicznej możliwości rozwiązania problemu dowodu  turystów i mieszkańców z wykorzystaniem transportu szynowego.

5. Ponieważ technologia Hyperloop stanowi perspektywicznie atrakcyjny środek transportu w przewozach międzyaglomeracyjnych – powinna być szczegółowo badana i rozwijana.

6. Termin interfejsu wymaga zdefiniowania w prawie kolejowym. Istnieje potrzeba opracowania w prawie krajowym spójnych wymagań dotyczących badań interfejsów.

7. Należy zwracać szczególną uwagę na rodzaj stosowanych materiałów w nawierzchni i podtorzu, w szczególności tyczy się to materiałów antropogenicznych.

8. Wzmacnianie podtorza systemem warstw ochronnych napotyka na utrudnienia na każdym etapie realizacji, w związku z tym zaleca się prawidłowe rozpoznanie i ocenę efektów przebudowy podtorza w celu wypracowania i zastosowania właściwych środków zaradczych.

9. Badania wzajemnego wpływu oddziaływań pomiędzy infrastrukturą a pojazdem kolejowym, powinny zmierzać do opracowania takich przepisów oraz specyfikacji zamówień, które wymuszą projektowanie podzespołów taboru o cechach nadmiarowości, zapewniających bezawaryjną eksploatację w rożnych warunkach użytkowania infrastruktury, analogicznie jak ma to miejsce w budownictwie, gdzie konstrukcja nawierzchni kolejowej jest przystosowana  do licznych wadliwości taboru. Biorąc pod uwagę fakt, że tabor kolejowy nie został dotąd w Polsce objęty rozporządzeniami analogicznymi jak budowle, wymagania, o których mowa na wstępie, powinny docelowo uzyskać status rozporządzenia Ministra właściwego ds. transportu.

10. Z uwagi na wagę poruszanych zagadnień, opracowana przez zespół pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Dróg Kolejowych „Nowelizacja „STANDARDÓW TECHNICZNYCH…” w zakresie układów geometrycznych torów” powinna być szeroko rozpowszechniona wśród pracowników Spółki Polskie Linie Kolejowe S.A. zajmujących się diagnostyką, utrzymaniem i nadzorem infrastruktury kolejowej (ujęcie np. w programach szkoleń) a także rozpowszechniona wśród projektantów układów torowych oraz włączona do programów nauczania na uczelniach technicznych.

11. Należy prowadzić dalsze badania dla opracowania zaleceń (standaryzacji) dotyczących zintegrowania pod kątem ergonomicznym wszystkich stosowanych na stanowisku dyżurnego ruchu graficznych interfejsów (m.in. standaryzacja tła monitorów, kalibracja ekranów, stosowanie w zobrazowaniu kolorów skupiających uwagę dyżurnego ruchu, uporządkowanie wyświetlanych informacji zgodnie z ich priorytetem, zoptymalizowanie warunków oświetleniowych dla uniknięcia olśnienia i migotania światła, ujednolicenia kolorystyki wyświetlanych informacji rezerwując kolor dla jednej funkcji w urządzeniach srk).

Celowe jest kontynuowanie Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie” jako formy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących szerokiego spektrum bieżącej problematyki w transporcie szynowym.

Galeria – fot. Wojciech Wojas, Tomasz Filiciak

 


Powiazane tresci