Sprawozdanie z XVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

W dniach 21 listopada ÷ 23 listopada 2018 roku w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się siedemnasta edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i  Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, który objęli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski; Marszałek Województwa Małopolskiego; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.; Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC; Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior; Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

W pracach Rady Naukowej konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa), prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska), dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k., prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska), dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Technika Transportu Szynowego oraz Transport Miejski i Regionalny.

Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie:

Przewodnicząca: Józefa MAJERCZAK

Sekretarz organizacyjny: Janina Mrowińska

Członkowie: Marek Błeszyński, Anna Bujak, Jerzy Hydzik, Teresa Jaszczyszyn, Zbigniew Marzec, Sergiusz Lisowski, Karol Nędza, Sabina Puławska-Obiedowska, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek, Włodzimierz Żmuda                                          

Tematyka poruszana na konferencji obejmowała w szczególności zagadnienia:

 1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym zagadnienia autonomicznego prowadzenia pojazdów.
 2. Nowoczesne modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM.
 3. Realizacja inwestycji perspektywy 2014 – 2020 i plany na przyszłość.
 4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
 5. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach.
 6. Dostosowanie modelu kształcenia w szkolnictwie technicznym do potrzeb rynku transportu szynowego.

Konferencja zgromadziła około 540 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., Uczelni, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Anglii, Niemiec, Szwajcarii, Czech i Litwy zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

 • Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury;
 • Marek Olkiewicz Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Dyrektor ds. eksploatacji;
 • Piotr Majerczak – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury;
 • Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
 • Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP;
 • Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

Artykuły zostały wygłoszone w VI sesjach merytorycznych:

 1. I. RYNEK KOLEJOWY
 2. II. ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ I BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU SZYNOWEGO
 3. III. DROGA KOLEJOWA
 4. IV. CERTYFIKACJA, INTEROPERACYJNOŚĆ
 5. V. KIEROWANIE i STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM, TRANSPORT SZYNOWY
 6. VI. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w dwóch zeszytach naukowo-technicznych Oddziału SITK w Krakowie: nr 1 (115)/2018 (199 stron) Część I Droga Kolejowa zawierający 10 artykułów recenzowanych i 2 artykuły nierecenzowane oraz nr 2 (116)/2018 (204 strony) Część II Transport szynowy, Sterowanie ruchem kolejowym, zawierający 11 artykułów recenzowanych oraz 2 artykuły nierecenzowane.

Artykuły drukowane w Części I DROGA KOLEJOWA

ARTYKUŁY RECENZOWANE

Mirosława Bazarnik: Wybrane metody oceny stanu technicznego odwodnienia podtorza

Dorota Błaszkiewicz, Paulina Szabłowska: Wpływ zmian w polskich przepisach na projektowanie układów geometrycznych toru

Karol Brzeziński, Cezary Kraśkiewicz, Wojciech Oleksiewicz, Monika Płudowska-Zagrajek, Kacper Wasilewski: Tłumiki torowe i przyszynowe jako innowacyjne rozwiązania dla ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego

Maciej Jamka, Marek Stoliński, Sergiusz Lisowski: Metoda ortogonalna pomiaru przemieszczeń szyn w diagnostyce toru bezstykowego

Ludwik Madej, Piotr Gołąbek: Przetwarzanie danych w centrum diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – nowe inicjatywy

Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski: Sposoby postępowania w przypadku braku pełnych efektów zastosowania warstwy ochronnej podtorza

Juliusz Sołkowski: Badania sztywności dynamicznej nawierzchni kolejowej metodą FWD

Małgorzata Urbanek, Paweł Dziewoński: Analiza pracy podkładu kolejowego przy uwzględnieniu sprężenia prętami

Andrzej Uznański: Pozycjonowanie satelitarne techniką PPP RTK

Andrzej Uznański: Satelitarne wyznaczanie współrzędnych punktów niedostępnych

 

ARTYKUŁY NIERECENZOWANE

Michał Migdal: Zarządzanie szynami z wadami typu squat

Wałkowska, Piątkowska: Wprowadzanie do obrotu systemów przytwierdzeń szyn w świetle przepisów krajowych i unijnych – zagadnienia wybrane

 

Artykuły drukowane w Części II TRANSPORT SZYNOWY, STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM

ARTYKUŁY RECENZOWANE

Jan Gertz, Paweł Okrzesik: Przykładowe scenariusze zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem symulatora ISDR w Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Piotr Gondek, Krzysztof Ochociński, Grzegorz Stencel: Wybrane wytyczne norm europejskich dotyczących zgodności podsystemu INFRASTRUKTURA z wymaganiami dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się (PRM)

Iwona Karasiewicz: Rola i znaczenie apetytu na ryzyko w systemie transportu kolejowego

Emilia Koper, Andrzej Kochan: Nowoczesne rozwiązanie transportu publicznego na przykładzie systemu INNOVIA Monorail 300

Piotr Koń, Piotr Kozioł: Analiza jakościowa planu przeniesienia przystanku kolejowego Skawina Zachodnia

Magdalena Kycko, Wiesław Zabłocki: Certyfikacja podsystemu STEROWANIE i jej znaczenie w procesie inwestycyjnym

Jacek Makuch: Stacja Wrocław Świebodzki jako element Kolei Aglomeracyjnej

Michał Nowak, Mirosław Koterbicki, Piotr Kozioł: Wpływ ograniczeń infrastrukturalnych na ruch kolejowy w Krakowskim Węźle Aglomeracyjnym na przykładzie linii SKA1

Marek Pawlik: Interoperacyjność kolei – bariera czy szansa dla kolei w Polsce

Marcin Szczepaniuk: Proces weryfikacji WE podsystemu „ENERGIA” modernizowanych linii kolejowych w świetle opinii Agencji Kolejowej Unii Europejskiej

Paweł Wontorski, Andrzej Kochan: Elektroniczny system obiegu dokumentacji projektowej urządzeń srk – wybrane zagadnienia

 

ARTYKUŁY NIERECENZOWANE

Aneta Grzegory, Marek Kałas: Badania i rozwój w infrastrukturze kolejowej – innowacyjność Energetyki

Jędrzej Napieralski: Niezależność Jednostki Notyfikowanej w procesie weryfikacji WE podsystemów strukturalnych kolei

 

Referaty niepublikowane, wygłoszone na konferencji

Andrzej Massel: Początki badań kolejowych w Polsce Niepodległej

Krzysztof Niemiec: Rynek kolejowy w perspektywie

Czesław Jarosz: Centralny Port Komunikacyjny – czy to właściwa decyzja

Jerzy Dubiński: Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą kolejową w techno-logii platform informatycznych z  obrazowaniem VR 3D

Izabela Dembicka, mgr Karolina Piecychna: Rozwiązania mające na celu pozyskanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej

Zbigniew Szafrański: Kolejowy Park Naukowo-Technologiczny w Warszawie, inicjatywa dla innowacji i postępu technicznego w transporcie szynowym

Tadeusz Ryś, Karol Trzoński: Niedociągnięcia (błędy) projektowe w procesie naprawczo-inwestycyjnym infrastruktury kolejowej, jako początkowe ogniwo przyczyniające się do powstania wypadku kolejowego

Janusz Szlęzak: Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Dariusza Kasznia: BIM w infrastrukturze kolejowej

Piotr Sieczkowski: Filar techniczny IV Pakietu Kolejowego

Marek Białek: Systemy sterowania ruchem kolejowym oraz łączności – stan istniejący, perspektywy rozwoju

Maciej Andrzejewski, Paweł Daszkiewicz, Hanna Stawecka, Łukasz Rymaniak, Włodzimierz Stawecki, Michalina Kamińska: Zużycie paliwa maszyn torowych w zakresie zarządzania taborem.

Ocena emisji związków toksycznych ciągnika dwudrogowego podczas prac torowych

Dawid Jarzyński: Wykorzystanie badań nieniszczących w diagnostyce taboru PKP CARGO S.A.

Piotr Tomala: Modernizacja odcinka Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy. Budowa wiaduktu kolejowego WK-42 w km 64+876 LK 133 nad ul. Zielony Most w Krakowie

Julian Kominowski, Mateusz Motyl: Diagnostyka miejskiej infrastruktury szynowej

Mateusz Motyl, Julian Kominowski, Szymon Finke: Wpływ sztywności ramy wózka na własności biegowe pojazdów szynowych

 

XVII edycja konferencji podobnie jak w latach ubiegłych związana była z prezentacją  szerokiego spektrum – doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie transportu szynowego. Tematyka obejmowała także nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane z infrastrukturą – głównie dotyczące nawierzchni szynowych, podtorza oraz systemów sterowania ruchem kolejowym. Poruszano zagadnienia transportu szynowego w aglomeracjach. Nie zabrakło także tematów związanych z interoperacyjnością kolei, a przede wszystkim mocno akcentowane były zagadnienia związane z certyfikacją. Kilkukrotnie podnoszono temat nowoczesnego kształcenia i doboru przyszłej kadry pracowniczej w transporcie szynowym. Tradycyjnie zwracano uwagę na aspekty bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą. Obecne były także tematy związane z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury transportu szynowego.

Na otwarcie konferencji Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawił informacje związane z realizacją projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023. Swoją obecnością konferencję także zaszczycił Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, oraz przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, który przedstawił temat związany z rozwojem kolei w Polsce.

Pierwszego dnia konferencji dominowała tematyka związana z rynkiem kolejowym, bezpieczeństwem oraz zarządzaniem infrastrukturą transportu szynowego. Interesujące zagadnienia związane z perspektywami rynku kolejowego w Polsce poruszył Prezes Krzysztof Niemiec, wskazując na potrzeby oraz zagrożenia dotyczące transportu szynowego w najbliższych latach. W kontekście rozwoju przewozów pasażerskich, w szczególności w aspekcie rozwoju lotnisk w Polsce wypowiedział się pan Czesław Jarosz, prezentując argumenty wskazujące na konieczność budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ciekawy referat wygłosił dr inż. Andrzej Massel – nawiązując do jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości – przypomniał początki badań kolejowych w Polsce. Pierwszego dnia nie zostały pominięte także techniczne aspekty infrastruktury kolejowej – szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie pana Michała Migdala, który w interesujący sposób przedstawił problematykę powstawania oraz usuwania wad w szynach, w szczególności wad typu SQUAT.

Drugiego dnia przed południem tematykę zdominowały zagadnienia związane z drogą kolejową. Prezentowano nowoczesne metody diagnostyczne, w tym związaną z pomiarami przemieszczeń szyn w torze bezstykowym, ale także wygłoszono ciekawy referat na temat badania sztywności dynamicznej nawierzchni kolejowej metodą FWD. Olbrzymie zainteresowanie wzbudziło wystąpienie pana Dariusza Kaszni, który prezentował niuanse oraz możliwości wykorzystania innowacyjnej i niezwykle perspektywicznej technologii jaką jest technologia BIM. Tradycyjnie nie zabrakło także problematyki podtorzowej.

Pierwszą sesję poobiednią zdominowała tematyka interoperacyjności oraz certyfikacji. Uczestnicy sesji mieli okazję zapoznać się z trudnymi zagadnieniami prawnymi i proceduralnymi w procesach certyfikacji.

W sesji wieczornej, jak co roku nie zabrakło tematów związanych z kierowaniem i sterowaniem ruchem kolejowym. Dyskutowano na tematy stanu istniejącego oraz perspektyw rozwoju systemów SRK, a także łączności. W sesji tej reprezentację mieli także dydaktycy z Politechniki Krakowskiej, prezentujący możliwości wykorzystania symulatora prowadzenia ruchu kolejowego i działania urządzeń SRK w procesie kształcenia studentów oraz kadry pracowniczej. Podobnie jak we wcześniejszych sesjach znalazło się miejsce na przyszłościowe technologie, tym razem naukowcy z Politechniki Warszawskiej zaprezentowali na wskroś nowoczesny system transportu szynowego – jakim jest system Innovia Monorail 300.

Ostatniego dnia konferencji poruszano zagadnienia związane z infrastrukturą w transporcie szynowym. Tematyka była dość szeroka, sporo dyskutowano na temat diagnostyki miejskiej infrastruktury szynowej. Ciekawe wystąpienie dotyczyło sposobów ochrony ludzi i środowiska przed hałasem. Omawiano także zagadnienia związane z budową infrastruktury kolejowej na przykładzie wybranego wiaduktu kolejowego. W sesji tej pojawił się także głos dotyczący zarządzania infrastrukturą i dotyczył on problematyki związanej z zarządzaniem ryzykiem w systemie transportu kolejowego.

Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w jakże zacnym – jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Nieco mniejsze, ale także ważne jubileusze obchodziły w tym roku dwie firmy, których przedstawiciele są stałymi uczestnikami i wieloletnimi partnerami konferencji. Swoje 35-lecie obchodziła firma Plastwil, natomiast 20. rocznicę powstawania obchodziła firma Ramatch. Wraz z życzeniami dalszych sukcesów „Jubilaci” otrzymali drobne upominki.

Konferencja miała jeszcze jedno bardzo uroczyste wydarzenie, a było nim wręczenie nagrody „ERNEST” panu Ryszardowi Frankowiczowi za działalność na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Podkreślić należy wyjątkowe tło przyznanej nagrody, gdyż obecny rok – na pamiątkę 200. rocznicy urodzin – jest obchodzony jako Rok Ernesta Malinowskiego.

Jak to było w poprzednich latach, tak i tego roku dyskusje prowadzono także w kuluarach, na podstawie których można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie szynowym.

Konferencja zgromadziła 34 sponsorów, w tym 1 Generalny, 4 Złotych, 13 Oficjalnych oraz 16 Sponsorów Konferencji. Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

 

GENERALNY SPONSOR KONFERENCJI:

TRACK TEC S.A.

 

ZłOCI SPONSORZY KONFERENCJI:

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW Sp. z o.o.

Vossloh Skamo Sp. z o.o.

        

OFICJALNI SPONSORZY KONFERENCJI:

EnviRail Sp. z o.o.

Firma Torowo-Spawalnicza "SPAW – TOR"

INFRACERT TSI Sp. z o.o.

KELLER POLSKA Sp. zo.o.

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.

MATISA S.A.

MSP-INTOP Sp. z o.o.

PANDROL (VORTOK) LTD

PTS RABKA Sp. z o.o.

SZTOPKANEL Sp. z o.o.

TRAKCJA PRKiI S.A.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.

Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A.

 

SPONSORZY KONFERENCJI:

AMIBLU

Asmo Sp. z o.o.

ATLAS Poland Sp. z o.o.

B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH

Bahati Rail Sp. z o.o.

COPMA POLSKA Sp. z o.o.

Cover Technologies Sp. z o.o.

Kolster Spółka Akcyjna

Lifton Polska Sp.J.

LINSINGER Maschienenbau GmbH

NAKAR Sp. z o.o. Sp.k.

Plastwil Sp. z o.o.

PKP Energetyka S.A.

Produkcja Elementów Złącznych "CONNECTOR" Spółka Jawna

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

Siemens Mobility Sp. z o.o.

 

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczystą kolację tematyczną lata dwudzieste, lata trzydzieste w restauracji hotelowej (sponsorowaną przez firmę Track-Tec S.A.) a drugiego dnia kolację koleżeńską z występem Gwiazdy Wieczoru – Aloszy Awdiejewa wraz z Zespołem (współfinansowaną przez INFRACERT TSI Sp. z o.o.). Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczkę techniczną z przewodnikiem do Doliny Białego, następnie czarnym szlakiem przez Golgotę na Kalatówki i przejście do Kuźnic. Podczas wycieczki przewodnik szczegółowo omówił budowę kolejki linowej z Kuźnic przez Myślenickie Turnie na Kasprowy Wierch.

Opracowali:

Sergiusz Lisowski – Sekretarz merytoryczny konferencji

Janina Mrowińska – Sekretarz Organizacyjny Konferencji

Zdjęcie – Wojciech Wojas

Galeria – T.Filiciak, W.Wojas

Wnioski XVII Konferencji Naukowo-Technicznej

„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” 21.11 – 23.12.2018 r. Zakopane

Komisja wnioskowa pracowała w składzie:

Przewodniczący: dr hab. inż. Wiesław Zabłocki Profesor Politechniki Warszawskiej

Członkowie:

 1. mgr inż. Marek Białek, Z-ca Dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 2. dr inż. Radosław Burak-Romanowski, Dyrektor Biura Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 3. mgr inż. Barbara Bysiewicz, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej;
 4. mgr inż. Rafał Frączek, Z-ca Dyrektora Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 5. mgr inż. Sergiusz Lisowski, Politechnika Krakowska;
 6. dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska, Politechnika Krakowska;
 7. mgr inż. Eliza Stępień Przedsiębiorstwo, Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej;
 8. Stanisław Waligóra, Naczelnik Wydziału w Biurze Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na podstawie wygłoszonych referatów oraz dyskusji uczestników w trakcie Konferencji Komisja Wnioskowa rekomenduje następujące wnioski:

 1. Istnieje potrzeba wydawania periodyku informacyjnego z publikacjami (wraz z komentarzami i aktualizacjami z wykazem dokumentów zdezaktualizowanych lub zastąpionych nowymi rozporządzeniami) Komisji Europejskiej i Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w obszarze kolejnictwa. Publikacja przyczyniłaby się do wzrostu poziomu wiedzy o akredytacji i certyfikacji w firmach branży budowlanej.
 2. Należy spodziewać się korzystnej dla polskiej kolei III perspektywy finansowej w latach 2021 – 2027. Zwiększony zostanie zakres inwestycji w poszczególnych latach, również po 2023 roku – budowa CPK spowoduje realny, znaczący wzrost inwestycji kolejowych. Planowanie działalności przez firmy w dłuższym okresie czasu jest warunkiem sprostania późniejszym potrzebom inwestycyjnym. W tej sytuacji Strategia Rozwoju Transportu opracowana w 2013 roku wymaga znaczącej aktualizacji, a w szczególności urealnienia prognoz do 2030 roku.
 3. Podobnie jak w innych dziedzinach techniki zasadne jest rozpoznanie metod diagnostyki zdalnej w rozjazdach kolejowych. Aby to umożliwić konieczne jest wdrożenie bazy danych eksploatacyjnych rozjazdu w całym cyklu życia oraz ich analiza statystyczna (proces ciągłego uczenia się).
 4. W związku z zaawansowanymi pracami legislacyjnymi (nowelizacja Prawa energetycznego) mającymi uznać rekuperowaną energię (przez elektryczne pojazdy trakcyjne) za energię zieloną, należy rozpocząć jako zasadne intensywne działania nad koordynacją prac jednostek badawczo-naukowych, przemysłu oraz zarządców energetycznej infrastruktury kolejowej nad rozwiązaniami, które

   

  • pozwolą magazynować energię rekuperowaną,
  • przesyłać energię rekuperowaną do krajowego systemu energetycznego.
 5. Działania takie mogą wydatnie wpłynąć na obniżenie kosztów operacyjnych przewoźników kolejowych oraz pozwolą uniknąć problemów eksploatacyjnych, mogących wynikać z podwyższania napięcia w sieci trakcyjnej przez hamujące z odzyskiem energii elektrycznej pojazdy trakcyjne – także w sytuacji braku magazynowania lub przekazywania energii rekuperowanej do krajowego systemu elektroenergetycznego.
 6. W związku z dostępem na rynku nowych, bardziej skutecznych niż dotychczas rozwiązań dotyczących oznakowania i ochrony linii kablowych, proponuje się wnieść zmiany aktualizujące zapisy w „Wytycznych dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych (Ie 108) – stanowiących załącznik do Uchwały nr 467/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w Dokumencie normatywy 01-10/ET/2018 „Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 613/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31.07.2018. Oczekuje się, że Komitet Organizacyjny Konferencji, w oparciu o konkretne wnioski uczestników, wystąpi do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z propozycjami stosownych zmian.
 7. Realizacja CPK jest konieczna dla zapewnia w latach 2027 – 2038 niezbędnej zbilansowanej przepustowości lotnisk w Polsce, utrzymania właściwego poziomu obsługi pasażerskiej i samolotów oraz intensyfikacji przewozów cargo.

Celowe jest kontynuowanie Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” jako formy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących szerokiego spektrum bieżącej problematyki w transporcie szynowym.

 

 


Powiazane tresci