Sprawozdanie z XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM” NOVKOL 2019

novkol2019 W dniach 04 ÷ 06 grudnia 2019 roku w Zakopanem odbyła się osiemnasta edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM” zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Krajową Sekcją Kolejową SITK RP, Politechniką Krakowską – Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, którego udzielili: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski; Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.; Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC; Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior; Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

W pracach Rady Naukowej konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa), prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Waldemar Nowakowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Marek Sitarz (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k., dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).

 

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Technika Transportu Szynowego oraz Transport Miejski i Regionalny.

 

Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie:

Przewodnicząca – Józefa MAJERCZAK

Sekretarz organizacyjny – Janina Mrowińska

Członkowie: Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik, Teresa Jaszczyszyn, Anna, Karpierz, Sergiusz Lisowski, Zbigniew Marzec, Karol Nędza, Sabina Puławska-Obiedowska, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek, Włodzimierz Żmuda

                                                          

Tematyka poruszana na konferencji obejmowała w szczególności zagadnienia:

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:

 1. Realizacja inwestycji 2014 – 2020 i plany na kolejne perspektywy 2021 – 2027, w tym wielkie projekty – CPK, KDP, Rail Baltica, Podłęże – Piekiełko itp.
 2. Analizy efektywności inwestycji kolejowych.
 3. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM.
 4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
 5. Konsekwencje i problemy wdrożenia IV pakietu kolejowego.
 6. Czynniki warunkujące bezpieczeństwo przewozów kolejowych.
 7. Rozwój transportu szynowego w miastach i regionach zintegrowany z innymi gałęziami transportu.
 8. Działania na rzecz wzmocnienia konkurencyjności transportu szynowego osób i rzeczy.

 

Konferencja zgromadziła 620 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., uczelni wyższych, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Austrii, Belgii, Czech, Francji, Litwy, Niemiec i Szwajcarii zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

 

Artykuły zostały wygłoszone w VII sesjach merytorycznych:

 1. Zarządzanie infrastrukturą transportu szynowego.
 2. Inwestycje w transporcie szynowym.
 3. Kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym, sesja pod patronatem firmy Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k. – partnera technologicznego konferencji.
 4. Infrastruktura sterowania ruchem kolejowym.
 5. Nawierzchnia i podtorze.
 6. Infrastruktura i bezpieczeństwo transportu szynowego.
 7. Pojazdy, diagnostyka, transport.

 

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Zeszytach Naukowo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne Nr 2 (119)/2019 (384 strony) zawierający 23 artykuły recenzowane i 1 artykuł nierecenzowany.

 

ARTYKUŁY RECENZOWANE

Błaszkiewicz Dorota,

Przegląd wybranych typów wzmocnienia nawierzchni w łukach kołowych o małych promieniach w kontekście ich wpływu na minimalną temperaturę ekwiwalentną.

Danuta Bryja, Adam Hyliński,

Analiza przyspieszeń i prędkości drgań sieci trakcyjnej i ślizgacza pantografu w trakcie przejazdu pociągu przez nierówność progową toru.

Jerzy Cejmer, Adam Dąbrowski, Krzysztof Ochociński,

Badania stabilizacji podsypki tłuczniowej przy użyciu żywicy wiążącej na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie oraz na torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rafał Cichy, Jarosław Czerwiński,

Projektowanie pojazdów dwudrogowych – wymagania prawne.

Paweł Gradowski, Magdalena Kycko,

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym w obszarach, dla których wystawiono certyfikat weryfikacji WE podsystemu sterowanie.

Iwona Karasiewicz,

Rola i znaczenie czynnika ludzkiego w analizie zdarzeń kolejowych.

Juliusz Karolak, Przemysław Ilczuk,

Propozycja zmian zasad określania widoczności sygnałów świetlnych.

Kazimierz Kłosek, Juliusz Sołkowski, Marek Tondera,

Ocena nośności i stateczności podtorza zgodnie z wymaganiami krajowymi oraz EUROKODU PN-EN 1991:2.

Andrzej Kochan, Paweł Wontorski, Emilia Koper,

Katalog rodzajów elementów i układów sterowania ruchem kolejowym.

Emilia Koper, Andrzej Kochan,

Symulacje procesów ruchowych na linii wyposażonej w system ERTMS/ETCS w środowisku ERSA.

Jacek Makuch, Igor Gisterek, Adam Hyliński, Piotr Lalewicz, Jędrzej Gonera,

Analiza możliwości wykorzystania skanera laserowego do diagnostyki krzyżownic tramwajowych.

Piotr Michalak, Wojciech Jakuszko,

Innowacyjna uniwersalna lokomotywa dwunapędowa.

Waldemar Nowakowski,

Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w procesie diagnozowania systemów sterowania ruchem kolejowym.

Piotr Omieczyński,

Określanie parametrów modelowania geometrii krzyżownic rozjazdów zwyczajnych dla potrzeb budowy i utrzymania linii kolejowych.

Marek Pawlik,

Systemowa ocena bezpieczeństwa kolei – metodologia oceny dla systemów transportowych.

Elżbieta Pilecka, Grzegorz Gierula,

Wariantowa analiza wzmocnienia podtorza na przykładzie linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom.

Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski,

Algorytm postępowania w przypadku braku pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną.

Grzegorz Stencel,

Uwarunkowania eksploatacyjne związane z utrzymaniem szyn.

Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł,

Stosowanie pomiarów drgań i obliczeń symulacyjnych w ramach ochrony sąsiedniej zabudowy przed drganiami kolejowymi.

Piotr Szadkowski,

Nowoczesne podejście do planowania i wykonania budowalnych robót kolejowych.

Andrzej Uznański

Wykorzystanie sztucznych satelitów ziemi w transporcie kolejowym.

Paweł Wontorski, Andrzej Kochan,

Poziomy szczegółowości modelu (LOD) w projektowaniu infrastruktury sterowania ruchem kolejowym w technologii BIM.

Adam Wysokowski,

Przejścia dla zwierząt w budownictwie kolejowym – aktualna problematyka.

 

ARTYKUŁY NIERECENZOWANE

Karol Trzoński,

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo–drogowych poprzez budowę obiektów inżynierskich.

 

Referaty niepublikowane, wygłoszone na konferencji

Andrzej Massel,       

Koleje krajów Europy Środkowo-Wschodniej – 30 lat po transformacji.

Krzysztof Niemiec,  

Kolej w Strategiach.

Marek Pawlik,         

Wyzwania wdrażania IV pakietu kolejowego do prawa krajowego i praktyki.

Rafał Frączek, Maciej Pałyga,       

Przedsięwzięcia rozwojowe branży torowej, budowlanej i mechanizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i dozorowania linii kolejowych.

Jan Raczyński,

Techniczne i eksploatacyjne możliwości wykorzystania linii dużych prędkości do przewozów towarowych.

Jadvyga Burak,

Realizacja projektu „RAIL BALTICA” na Litwie.

Jolanta Pawluk,         

Projekty strategiczne dla Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Piotr Borys,

CPK – komponent kolejowy.

Dobromir Jasiński,  

rmRailProtector 4.0 – rodzina komponentów produkcji Rail-Mil dla funkcjonalności ERTMS/ETCS

(rmRailProtector 4.0 – Rail-Mil components for the ERTMS/ETCS functionality).

Alain Thuet, Piotr Skowroński,     

GSM-R/ERTMS, FRMCS oraz MCS – rozwiązania dla potrzeb testowania i diagnostyki

(GSM-R/ERTMS, FRMCS and MCS – testing and monitoring solutions).

Paweł Wontorski,

Wybrane aspekty projektowania interfejsów i powiązań urządzeń sterowania ruchem kolejowym

(Selected aspects of the design of interfaces and interconnections for the train traffic control devices).

Wawrzyniec Wychowański,

System automatycznego prowadzenia pojazdów klasy CBTC typu rmCBTC

(Automatic Train Control system class CBTC type rmCBTC).

Jean Merlo, Dobromir Jasiński,    

Bezobsługowa diagnostyka predykcyjna komponentów ERTMS/ETCS oraz obwodów torowych

(Un-attendant Predictive Diagnostics for the ERTMS/ETCS components and Track Circuits).

Jair Gonzalez, Wawrzyniec Wychowański,         

ANSYS SCADE – success story w projekcie systemu rmCBTC

(ANSYS SCADE – success story in the rmCBTC project).

Ireneusz Grunke,    

Wykorzystanie systemu kamer video w relacji stacja metra – pojazd metra – Centrum Dyspozytorskie do wspomagania zarządzania ruchem.

Ewelina Kwiatkowska,       

Badania drgań generowanych przez palownice

Kamil Wilde,

IV Pakiet Kolejowy – wyzwania dla rynku.

Marek Sokołowski,  

Nowoczesne systemy elektroniczne wspomagające eksploatację kolei podziemnej Metra Warszawskiego.

Artur Zbiciak, Cezary Kraśkiewicz,         

Ocena skuteczności zastosowania podkładek USP w podsypkowej konstrukcji nawierzchni drogi szynowej.

Zbigniew Szafrański            ,

Stały czy przemienny – czy zmiana systemu zasilania w Polsce ma uzasadnienie.

Tomasz Drobysz,     

Nowoczesne technologie i innowacyjne funkcjonalności w systemach sterowania ruchem kolejowym.

Przemysław Brona, Robert Kruk, Beata Piwowar,

Koncepcja obsługi nowego połączenia linią dużych prędkości krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Ryszard Miłosz,

Ryzyko IT w kolejowym ryzyku operacyjnym (KRO).

 

XVIII edycja konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, była platformą wymiany wiedzy, poglądów oraz doświadczeń związanych z nowoczesnymi technologiami w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, zarządzaniu, diagnostyce oraz eksploatacji infrastruktury szynowej, a także taboru szynowego. Tegoroczna konferencja tematycznie zdominowana została przez przedstawicieli branży sterowania ruchem kolejowym, ale nie zabrakło wystąpień związanych z nawierzchnią szynową, a także podtorzem. Bardzo mocno wybrzmiewały głosy związane z bezpieczeństwem, co poruszano nie tylko na sesjach, ale także w panelach dyskusyjnych. Nie zabrakło gorących tematów, które obecnie poruszają opinię publiczną, a wśród nich Centralny Port Komunikacyjny, Rail Baltica, linia Podłęże-Piekiełko, czy też temat, który pojawia się niezmiennie od kilku lat – budowa linii dużych prędkości w Polsce. Wśród prelegentów były także osoby, które przedstawiały zagadnienia związane z IV. pakietem kolejowym, certyfikacją, czy bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią – BIM. To, co mocno przykuwało uwagę słuchaczy, to jak zwykle były tematy inwestycyjne, związane z realizacją inwestycji w latach 2014 – 2020, ale także w dalszej perspektywie, a więc w latach 2021 – 2027.

Sporą niespodziankę dla uczestników przygotowała firma COVER, która zorganizowała warsztaty na temat innowacyjnej technologii klejenia tłucznia kolejowego. W zajęciach praktycznych uczestnicy nie tylko zdobywali wiedzę o tym, na czym polega i jakie korzyści niesie klejenie tłucznia, ale także osobiście mieli okazję przeprowadzić aplikację żywicy poliuretanowej na tłuczeń, a kolejnego dnia zobaczyć i ocenić efekty swojej pracy.

Tegoroczne nowości konferencji, to nie tylko te, które wybrzmiewały na sali obrad i w kuluarach, organizatorzy zaprezentowali także nieco zmodyfikowane logo konferencyjne oraz „skrótowiec” do nazwy, który od teraz brzmi: NOVKOL i będzie kojarzył się z nazwą Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym. Dla wszystkich nowością było także miejsce konferencji, którym był hotel Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Józefa Majerczak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Prezes SITK RP Oddział w Krakowie. Spośród zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który mówił o działaniach i planach samorządu w obszarze transportu szynowego w Małopolsce. Swoją obecnością konferencję także zaszczycił Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który poruszył temat bezpieczeństwa transportu kolejowego, odnosząc się do danych historycznych i porównując je z obecną sytuacją, nie omieszkał także przedstawić plany i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w przyszłości. Tuż po wystąpieniu przedstawiciela UTK, Piotr Majerczak – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawił informacje związane ze stanem realizacji projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym, wykonanymi zadaniami, podjętymi działaniami, mającymi na celu usprawnienie realizacji inwestycji. Mowa była także o poczynionych już działaniach związanych z kolejną perspektywą finansową w latach 2021 – 2027. Uczestników przywitał także Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, podkreślając w swoim wystąpieniu bardzo dobrą współpracę z Oddziałem Krakowskim SITK RP. W imieniu Zarządu Krajowego SITK RP głos zabrał Wiceprezes Mariusz Szałkowski. Swoją prezentację na otwarciu miał także przedstawiciel Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, który mówił o wyzwaniach, jakie czekają transport szynowy w związku z wdrożeniem IV. pakietu kolejowego. Podczas otwarcia odbyło się również bardzo miłe wydarzenie, gdyż firma SBM obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia i wraz z życzenia dalszych sukcesów wręczono Prezesowi Firmy okolicznościowy list i drobne upominki.

Pierwszego dnia konferencji dominowała tematyka związana z rynkiem kolejowym w aspekcie zarządzania infrastrukturą transportu szynowego oraz inwestycjami. Interesujące zagadnienia związane z perspektywami rynku kolejowego w Polsce poruszył Prezes Krzysztof Niemiec – mówiąc o Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu w najbliższych latach. W kontekście wyzwań związanych z wdrażaniem IV. pakietu kolejowego do prawa krajowego i praktyki wypowiedział się Marek Pawlik. O nowoczesnych technologiach związanych z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi mówił przedstawiciel AGH, wskazując obszary, w których prowadzone są badania związane z zastosowaniem systemu GPS na potrzeby transportu kolejowego. Swoją obecnością na naszej konferencji zaszczyciła nas przedstawicielka kolei litewskich, która przybliżyła słuchaczom stan oraz postępy w realizacji projektu Rail-Baltica na Litwie. Pierwszego dnia mówiono także o dużych prędkościach, a w szczególności o możliwościach wykorzystania linii dużych prędkości na potrzeby przewozów towarowych. Z dużą ciekawością oczekiwano wystąpienia przedstawiciela Centralnego Portu Komunikacyjnego, który omówił niezbędne działania i plany rozwoju kolei w Polsce w związku z budową CPK. Na koniec dnia ciekawe informacje uczestnicy otrzymali od przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którzy co prawda w telegraficznym skrócie, ale dość wyczerpująco omówili projekty strategiczne Spółki, w tym: Rail-Baltica po polskiej stronie oraz budowę linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna wraz z modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Pierwszy dzień konferencji zakończono żywymi dyskusjami w tematach, które przewijały się przez obie sesje.

Przedpołudnie drugiego dnia konferencji było zdominowane przez tematy związane z kierowaniem i sterowaniem ruchem kolejowym. Przedstawiciele tej branży zarezerwowali aż dwie sesje, ale że jest to temat potrzebny i na czasie, świadczył również wieczorny panel dyskusyjny, gdzie gdyby nie późna pora, prawdopodobnie dyskusje związane z srk nie miałyby końca. W sesjach srk prezentowano tematy mówiące o stanie istniejącym oraz o perspektywach modernizacji i rozwoju branży, systemów srk, a także łączności. W kontekście sterowania ruchem kolejowym mówiono także o certyfikacji, zastosowaniu BIM i oczywiście o bezpieczeństwie. W sesji przedpołudniowej głos zabrał także przedstawiciel Metra Warszawskiego, który przybliżył uczestnikom nowoczesne rozwiązania wspomagające zarządzanie ruchem z wykorzystaniem kamer video.

Popołudniowe sesje drugiego dnia konferencji należały już do przedstawicieli branż związanych z nawierzchnią szynową, podtorzem oraz szeroko rozumianą infrastrukturą transportu szynowego. Dość mocno wybrzmiał głos, który miał też swoją kontynuację w panelu dyskusyjnym – na temat oceny nośności i stateczności podtorza w aspekcie przepisów krajowych i europejskich. Sporo mówiono także o drganiach i ich wpływie na otoczenie i to nie tylko wywoływanych przez pojazdy szynowe, ale także maszyny budowlane, uczestniczące w procesach modernizacji, czy budowy nawierzchni szynowych. Poruszano także tematy związane z utrzymaniem szyn oraz określaniem parametrów modelowania geometrii krzyżownic rozjazdów. W wystąpieniach mogliśmy usłyszeć także o trakcji i to w zupełnie dwóch różnych kontekstach, po pierwsze w związku z wpływem drgań sieci trakcyjnej i ślizgacza pantografu wskutek przejazdu pociągu przez nierówność progową oraz po drugie w związku z systemami zasilania (prądu stałego i przemiennego), gdzie prelegent w wystąpieniu analizował potencjalną zmianę zasilania sieci trakcyjnej w Polsce. Kontynuację tematyki związanej z IV. pakietem kolejowym podjął Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, który mówił o wyzwaniach związanych z jego wdrażaniem. Na koniec drugiego dnia konferencji, w panelu dyskusyjnym, tak jak to miało miejsce dzień wcześniej, dyskusja była bardzo żywa, gdzie podnoszono nie tylko tematy wygłoszone na sesjach.

Ostatniego dnia konferencji mieliśmy okazję usłyszeć zagadnienia, które dotyczyły pojazdów szynowych, w tym prezentowano wymagania prawne w projektowaniu pojazdów dwudrogowych. Zaprezentowano także innowacyjną lokomotywę dwunapędową, przedstawiając jej najważniejsze cechy i zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne. Sporo mówiono o bezpieczeństwie – w dwóch zupełnie różnych aspektach – w pierwszym przypadku związanym z czynnikiem ludzkim w zdarzeniach kolejowych, a w drugim przypadku w związku z bezpieczeństwem informatycznym. Ciekawy temat zaprezentowali przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa, którzy omówili koncepcję obsługi nowego podłączania linią dużych prędkości krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ponieważ ostatnia VII Sesja odbywała się w dniu Św. Mikołaja, uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami. Wśród obecnych, dodatkowo rozlosowany został voucher na weekendowy pobyt w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa, ufundowany przez Dyrektora Generalnego Hotelu.

Tradycją tej konferencji stały się konkursy na najbardziej innowacyjny referat spośród grupy młodych inżynierów (do 35 roku życia), nie inaczej było i tym razem. Kapituła konkursu przyznała trzy nagrody – pierwszą otrzymał pan Adam Hyliński z Politechniki Wrocławskiej, druga przypadła panu Cezaremu Kraśkiewiczowi z Politechniki Warszawskiej, a trzecią odebrał pan Grzegorz Stencel z Instytutu Kolejnictwa. Wszyscy wyróżnieni otrzymali drobne upominki.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku dyskusje prowadzono także w kuluarach. Na  podstawie omawianych tematów można stwierdzić, iż problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie szynowym.

 

Konferencja zgromadziła 36 Partnerów, w tym 1 Generalny, 2 Diamentowych, 4 Złotych, 18 Oficjalnych oraz 11 Partnerów Konferencji. Firmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych.

 

GENERALNY PARTNER KONFERENCJI:

TRACK TEC S.A.

 

DIAMENTOWI PARTNERZY KONFERENCJI:

Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k.

SBM Spółka z o.o.

 

ZłOCI PARTNERZY KONFERENCJI:

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.

Cover Technologies Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Techniczne GRAW Sp. z o.o.

        

OFICJALNI PARTNERZY KONFERENCJI:

AMIBLU POLAND Sp. z o.o.

Budimex S.A.

EnviRail Sp. z o.o.

Geotronics Polska Sp. z o.o.

Firma Torowo-Spawalnicza "SPAW – TOR"

INFRACERT TSI Sp. z o.o.

IWAGO-Polska Sp.  z o.o.

KELLER POLSKA Sp. z o.o.

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.

MSP-Intop Sp. z o.o.

Wielobranżowa i Projektowa Sp. z o.o. "MONAT"

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

SSK Rail Spółka z o. o.

TEKNISKA POLSKA Sp. z o. o.

Z.U-H „TOREX” Ryszard Sokołowski

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.

Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A.

 

SPONSORZY KONFERENCJI:

Aste Sp. z o.o.

ATLAS Poland Sp. z o.o.

Budokop Wojciech Sukow

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Kolster Spółka Akcyjna

Lifton Polska Sp.J.

LINSINGER Maschienenbau GmbH

NAKAR Sp. z o.o. Sp.k.

Sekisui

SZTOPKANEL Sp. z o.o.

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

 

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczystą kolację w restauracji hotelowej z występem Gwiazdy Wieczoru – Zespołem Skaldowie (sponsorowaną przez firmę Track-Tec S.A.), a drugiego dnia kolację koleżeńską w klimacie kubańskim z Gwiazdą Wieczoru sponsorowaną przez Firmę SBM.

Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczkę techniczną z przewodnikiem na Rusinową Polanę. W drodze na Rusinową Polanę zwiedzano Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr Wiktorówki.

 

Opracowali:

Sergiusz Lisowski – Sekretarz merytoryczny konferencji

Janina Mrowińska – Sekretarz Organizacyjny Konferencji

Zdjęcia: Tomasz Filiciak, Wojciech Wojas

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci