TMIR – Kwiecień 2015

Kazimierz Jamroz, Lech Michalski: Transport w badaniach i kształceniu w Politechnice Gdańskiej

Streszczenie: W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić trzy okresy jej funkcjonowania: okres pod panowaniem pruskim, okres Wolnego Miasta Gdańsk i okres RP. W okresie swojego istnienia Uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i  pracowników naukowo – dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury Uczelni opuściło ponad 110 tysięcy absolwentów. Transport to jedna ze specjalności, która w różnym zakresie istnieje na Politechnice Gdańskiej od jej początku.

W artykule przedstawiono krótką historię istnienia Politechniki Gdańskiej, zarys działalności naukowo – badawczej w dziedzinie transportu oraz charakterystykę kształcenia na kierunku Transport na Politechnice Gdańskiej.

 

Kazimierz Jamroz, Jan Kempa, Judyta Rychlewska, Tomasz Mackun: Metoda wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych w Polsce

Streszczenie: Jednym z istotnych czynników wpływających na wypadki z pieszymi przekraczającymi jezdnię są ograniczenia obszarów dobrej widoczności pieszych i pojazdów na przejściach dla pieszych. W Polsce ten problem jest niedoceniany. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję metody wyznaczania obszaru dobrej widoczność na przejściach dla pieszych w Polsce. Metodę tę opracowano korzystając z doświadczeń zagranicznych i badań własnych. Metoda zawiera: sposób szacowania odległości widoczności pojazdu zbliżającego się do przejścia dla pieszych z punktu widzenia pieszego chcącego przekroczyć jezdnię, sposób szacowania odległości widoczności pieszego przechodzącego przez jezdnię lub wykazującego zamiar wejścia na przejście dla pieszych z punktu widzenia kierowcy pojazdu zbliżającego się do przejścia oraz zasady sprawdzania obszaru dobrej widoczności i postępowania w celu ewentualnego jej polepszenia.

 

Kazimierz Jamroz, Wojciech Kustra, Anna Gobis, Daniel Gajewski: Metoda oceny ryzyka na podstawowej sieci ulic na przykładzie Warszawy

Streszczenie: W artykule przedstawiono wykorzystanie oceny ryzyka do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W pierwszej części zaprezentowano uwarunkowania prawne oraz doświadczenia zagraniczne, które były przesłankami do opracowania metody oceny ryzyka na elementach liniowych i punktowych podstawowej sieci dróg miejskich w Warszawie. W drugiej części przedstawiono przyjęte założenia, opis obiektów analizy, okres analizy, specyfikację głównych problemów oraz wybrane miary ryzyka społecznego i indywidualnego. W trzeciej części opisano sposób przygotowania danych o sieci drogowej (podział na odcinki jednorodne, wybór skrzyżowań, przejścia dla pieszych) oraz natężeniu i bezpieczeństwie ruchu drogowego, które są niezbędne do wykonywania niniejszej metody oceny ryzyka. Dwie kolejne części obejmują procedurę przeprowadzenia klasyfikacji ulic i skrzyżowań ze względu na ryzyko społeczne i indywidualne. Ostatnia część artykułu zawiera opis procedury, której celem jest identyfikacja i ranking najbardziej niebezpiecznych odcinków, skrzyżowań i przejść dla pieszych na sieci ulic w Warszawie.

 

Joanna Żukowska, Tomasz Radzikowski: Regionalne i lokalne bazy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce – przegląd doświadczeń i wyzwania na przyszłość

Streszczenie: Stworzenie jednolitego systemu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pozwalającego uzyskiwać wiarygodny obraz zarówno istniejącej sytuacji, jak i trendów zmian obserwowanych w przeszłości, powinno stać się priorytetowym krokiem w rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Należy stworzyć rozwiązania organizacyjno-prawne i finansowe gwarantujące stabilność funkcjonowania takiego systemu, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, i lokalnym. Zbierane dane należy w przyszłości uzupełniać o dane pochodzące ze szpitali oraz o inne dane np. dotyczące sieci drogowej, natężeń ruchu drogowego, czy zachowań użytkowników dróg. Myśląc o rozwoju tego systemu należy rozwijać metody i narzędzia ułatwiające gromadzenie, analizę i monitoring stanu brd, w tym również narzędzia wspomagające system zarządzania brd.

 

Jacek Oskarbski,  Michał Miszewski, Karol Żarski: Sterowanie ruchem w obszarze śluz autobusowych na przykładzie Gdyni

Streszczenie: W miastach coraz częściej wprowadza się różne środki uprzywilejowania transportu zbiorowego. Jednym z takich rozwiązań są śluzy autobusowe, które zazwyczaj połączone są z wydzielonymi pasami dla pojazdów transportu zbiorowego oraz dedykowaną sygnalizacją świetlną. Głównym celem artykułu jest przedstawienie aktualnie funkcjonujących przykładów sterowania ruchem na śluzach oraz wskazanie wad i zalet tych rozwiązań. Zaproponowano ponadto metodę szacowania strat czasu na przykładzie jednej ze śluz w oparciu o dane z systemu zarządzania ruchem TRISTAR. Na podstawie analizy wyników badań wskazano dodatkowe obszary problemowe związane z zachowaniami kierowców pojazdów transportu zbiorowego. W końcowej części zestawiono główne charakterystyki związane ze specyfiką śluz i wskazano dalsze kierunki badań.

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci