TMIR – Listopad 2017

Bryniarska Zofia: Ocena satysfakcji pasażerów z innowacyjnego rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie

Streszczenie: Komunikacja tramwajowa tworzy podstawową strukturę połączeń miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie. Koncentryczny układ linii pozwala pasażerom na stosunkowo szybkie przejazdy do centrum miasta, ale nie jest odporny na zakłócenia w ruchu pociągów tramwajowych. Realizowana rozbudowa sieci tramwajowej przewiduje m. in. budowę odcinków pomiędzy istniejącymi liniami. Taka łącznica została oddana użytku w 2015 roku, co równocześnie pozwoliło na stworzenie innowacyjnego rozwiązania w postaci zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy środkami komunikacji miejskiej, transportem kolejowym aglomeracyjnym i dalekobieżnym, dostępnego dla pieszych i rowerzystów. Znaczenie tego węzła trudno przecenić, szczególnie dla mieszkańców południowych dzielnic Krakowa, podobnie jak możliwości prowadzenia alternatywnych tras przebiegu linii tramwajowych stałych, jak i uruchamianych w okresie remontów i modernizacji odcinków sieci tramwajowej lub awarii.

W artykule przedstawiono wyniki badań marketingowych dotyczących ogólnej oceny zadowolenia pasażerów z nowego połączenia tramwajowego, estymacji przez pasażerów zmiany czasu realizowania ich podróży, oceny wybranych cech jakości i oceny nowego połączenia i przystanku na estakadzie. Przedstawiono również propozycje wykorzystania przystanku w okresie przebudowy odcinka linii kolejowej pomiędzy stacją Kraków Główny i Kraków Płaszów.

 

Piotr Wiśniewski: Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim

Streszczenie: Miejski transport publiczny narażony jest na wiele czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych, które mogą zakłócić jego funkcjonowanie. Sytuacja ta dotyczy szczególnie komunikacji szynowej, która ze względu na konieczność korzystania z rozbudowanej infrastruktury charakteryzuje się mniejszą elastycznością w wyznaczaniu tras. W artykule przedstawiono rozwiązanie wspomagające bieżące zarządzanie komunikacją tramwajową, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. Prowadzone rozważania obejmują przede wszystkim analizę działania komunikacji miejskiej, dobór odpowiedniej reprezentacji matematycznej wraz z dostosowaniem jej do warunków rzeczywistych, sformułowanie wskaźnika jakości oraz algorytmów poszukiwania rozwiązania, a także utworzenie aplikacji wykorzystującej opisane wcześniej rozwiązania. Zastosowany model formalny sieci oparty został na grafie mieszanym, w którym wierzchołki odpowiadają punktom decyzyjnym, podczas gdy krawędzie reprezentują poszczególne odcinki torów. Ponadto, model matematyczny zawiera także wskaźnik jakości wykorzystywany w celu wyznaczenia rekomendowanej trasy alternatywnej oraz zbiór ścieżek zabronionych, które nie mogą zostać wytyczone w rzeczywistych warunkach, ze względu na specyfikę układu torowego. Zaprojektowany w ramach prowadzonych prac system wspomagania decyzji został przewidziany jako narzędzie wsparcia dla osób odpowiedzialnych za bieżące utrzymanie ruchu pojazdów transportu publicznego. Proponowana aplikacja zawiera dane modelu zapisane w zestawie plików źródłowych i umożliwia wykorzystanie jednego z czterech algorytmów, które mogą być użyteczne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

 

Katarzyna Solecka, Damian Maderak: Ocena miejskiego systemu transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze

Streszczenie: Artykuł dotyczy oceny funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze. Osoby starsze odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie. W związku z tym pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian i udogodnień w różnych sferach życia w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, związanych z  ich funkcjonowaniem w miastach i aglomeracjach. Osoby starsze częściej podróżują transportem publicznym, ponieważ ich stan zdrowia zmniejsza predyspozycje do kierowania pojazdami. Transport publiczny często jest jedynym ze środków transportu, z którego mogą oni korzystać. Aby transport publiczny działał dobrze musi spełniać pewne wymogi zarówno w zakresie wyposażenia samych środków transportu, jak i zakresie infrastruktury. Zadaniem zarządców i organizatorów transportu jest zatem pomoc tej grupie osób w realizacji ich podstawowych potrzeb z zakresu podróży transportem publicznym. W celu poznania oczekiwań osób starszych w odniesieniu do funkcjonowania transportu publicznego,  poznania ich stopnia zadowolenia i satysfakcji z obecnych usług transportu publicznego, przeprowadzono w Krakowie badania ankietowe. Badania ankietowe przeprowadzono wśród osób starszych na wybranych przystankach autobusowych i tramwajowych w Krakowie. W artykule przedstawiono szczegółową analizę uzyskanych wyników badań ankietowych.  Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano zmiany i rozwiązania, jakie powinno się wprowadzić, aby transport publiczny był bardziej przyjazny dla osób starszych. Wyniki badań wskazują pewien kierunek działania, jakie należy podjąć, aby zachęcić osoby starsze do podróży transportem publicznym. Ponadto w artykule poruszono kwestie starości i starzenia się społeczeństwa w Polsce, Małopolsce i Krakowie.

 

Krystian Banet, Andrzej Szarata: Kształtowanie optymalnego systemu miejskiego transportu zbiorowego w miastach średniej wielkości na przykładzie Częstochowy

Streszczenie: Planowanie optymalnej siatki połączeń transportu publicznego wpisuje się w problem decyzyjny i optymalizacyjny zwany problemem marszrutyzacji. W artykule skupiono się na sieci transportu zbiorowego w Częstochowie i zaproponować kilka wariantów modyfikacji jej układu dla stanu istniejącego. W tym celu przeprowadzono analizy symulacyjne bazujące na modelu stanu istniejącego systemu transportowego Częstochowy. Na potrzeby analiz wzięto pod uwagę łącznie dziewięć kombinacji (wariantów), w ramach których założono trzy możliwości kształtowania układu (dostępności) linii miejskiej komunikacji zbiorowej oraz pięć możliwych układów częstotliwości ich kursowania. W każdym z wariantów przeprowadzono pełny rozkład modelu podróży, a poprzez szereg analiz symulacyjnych obserwowano wpływ zmian częstotliwości i dostępności linii miejskiego transportu zbiorowego na wyniki symulacji. Na podstawie kryteriów wyjściowych (liczba pasażerów, koszty funkcjonowania linii oraz średni czas podróży) dokonano porównania wariantów i wyboru wariantu rekomendowanego. W przypadku miasta średniej wielkości, jakim jest Częstochowa, optymalnym rozwiązaniem okazał się wariant pośredni – tj. zakładający średni stopień częstotliwości kursowania przy niepełnym stopniu zasięgu obsługi liniami miejskiego transportu zbiorowego.

 

 


Powiazane tresci