TMIR – Październik 2016

Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak, Piotr Gołębiowski: Model ruchu rowerowego dla Warszawy według Warszawskiego Badania Ruchu 2015

Streszczenie: Rower to środek transportu, który coraz chętniej jest wykorzystywany do realizacji codziennych podróży w obszarach silnie zurbanizowanych. W artykule scharakteryzowano model ruchu rowerowego, który został przygotowany w ramach Warszawskiego Badania Ruchu 2015. Przedstawiono założenia, które przyjęto na etapie prac koncepcyjnych oraz opisano model w sposób ogólny oraz  implementację w środowisku PTV VISUM. Szczegółowo scharakteryzowano model sieci oraz model popytu. Zaprezentowano problematykę kalibracji modelu. Uzyskane rezultaty są unikatowe na skalę krajową.

 

Jacek Malasek: Priorytety badawcze i innowacyjność w dziedzinie transportu

Streszczenie: Szersze uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych projektach badawczych wymaga skoncentrowania się na zagadnieniach odpowiadających na trzy główne wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa i świat. Są nimi: zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo ludzi i starzenie się społeczeństw. Więcej uwagi należy też poświęcać idei inteligentnego miasta, autonomicznym systemom wsparcia transportu drogowego i zwalczaniu niekontrolowanego rozlewania się obszarów miejskiej zabudowy, a ogólnie rzecz biorąc wykorzystywaniu w sektorze transportu sześciu kluczowych technologii innowacyjnych, obejmujących: zaawansowane materiały, mikro i nanoelektronikę, nanotechnologię, fotonikę, biotechnologię przemysłową i innowacyjne procesy produkcyjne. Podniesienie statusu finansowego polskich uczestników europejskich programów badawczych przyczyniłoby się do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu, którego innowacyjność obecnie nie wytrzymuje konkurencji nie tylko krajów azjatyckich, ale i europejskich. W artykule skoncentrowano się na omówieniu wybranych innowacji z zakresu eko-mobilności miejskiej (konsultant wyboru środka transportu, pojazdy o napędzie alternatywnym, miejskie wypożyczalnie samochodów elektrycznych, promocja ruchu rowerowego, chodniki ruchome), które stanowić mogą dla polskich przedsiębiorców i naukowców inspirację dla ich dalszego udoskonalania oraz tworzenia nowych produktów i usług.

 

Michał Beim, Andrzej Soczówka: Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce

Streszczenie: Rozwój regionalnych, transgranicznych połączeń kolejowych w Europie Zachodniej stanowi istotny czynnik wzrostu ekonomicznego oraz ważny aspekt integracji europejskiej. Koleje regionalne łączące sąsiadujące państwa nie tylko stanowią dopełnienie głównego systemu transportowego kontynentu, ale stanowią istotny wkład w rozwój ekonomiczny obszarów nadgranicznych. Polska w okresie transformacji i integracji europejskiej po roku 1989 doświadczała bardzo wielu zmian w zakresie kolejowych połączeń transgranicznych. Znoszenie wiz do państw sąsiednich, likwidacja granicy celnej czy wreszcie przystąpienie do strefy Schengen walnie przekładały się na funkcjonowanie połączeń. Obecnie realny wpływ posiada regionalna i państwowa polityka transportowa, a także dążenia przewoźników do pozyskiwania nowych klientów. Główną barierą są przepisy odnośnie ruchu kolejowego. Nadal potencjał kolei w obsłudze połączeń transgranicznych nie jest w pełni wykorzystany. Znamienny jest fakt, że połączenia z krajami bałtyckimi, mimo politycznej wagi projektu Rail Baltica nie funkcjonują dobrze. Artykuł prezentuje przemiany w zakresie regionalnych, kolejowych połączeń transgranicznych w latach 1990-2016, przedstawiając je w odniesieniu do połączeń dalekobieżnych.

 

Tomasz Kulpa, Sonia Kulas: Funkcjonowanie kontrapasów rowerowych w obrębie skrzyżowań

Streszczenie: Udział ruchu rowerowego w polskich miastach stale rośnie, co można zauważyć na drogach rowerowych. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu rowerowego wzrasta też liczba zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Niestety wiele z nich nie jest rejestrowanych, co utrudnia ocenę rozwiązań, takich jak kontrapasy rowerowe lub kontraruch rowerowy pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stąd konieczne są pomiary bezpośrednie pozwalające zidentyfikować występujące zdarzenia. W artykule dokonano analizy konfliktów samochód-rower na wybranych skrzyżowaniach w Krakowie, przez które prowadzony jest kontrapas rowerowy. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na zdefiniowanie głównych typów występujących zdarzeń oraz udziału sytuacji konfliktowych w ogóle przejazdów rowerzystów. Na tej podstawie zaproponowano zmiany w oznakowaniu skrzyżowań, na których występuje kontrapas rowerowy.

 

Urszula Duda: Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych  na parkingach „Parkuj i Jedź” w Warszawie

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród użytkowników warszawskiego systemu parkingów przesiadkowych. Badanie przeprowadzono na wybranych parkingach „Parkuj i Jedź”, a głównym ich efektem jest baza danych, dotyczących użytkowników systemu oraz ich podróży. Są to m.in. informacje dotyczące źródła i celu podróży użytkowników, motywacji ich podróży, środków transportu wykorzystywanych w podróżach do i z centrum miasta, ale także częstość wykorzystywania danego parkingu w podróżach we wskazanej relacji oraz okres jego wykorzystywania. Istotnym elementem uzyskanej bazy danych są informacje dotyczące powodów wykorzystywania parkingów „Parkuj i Jedź” w podróżach oraz zachowań komunikacyjnych użytkowników przed rozpoczęciem funkcjonowania danego parkingu. Przeprowadzone badania częściowo potwierdziły również istnienie negatywnych efektów funkcjonowania parkingów przesiadkowych. Dane tego rodzaju są kluczowym elementem w planowaniu wariantów rozbudowy systemu parkingów przesiadkowych, jednak w polskiej literaturze brakuje wyników badań i analiz dotyczących użytkowników tego systemu.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci