TMIR – Sierpień 2015

Angelika Łastowska, Bryniarska Zofia: Ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike w Krakowie

Streszczenie: Idea roweru miejskiego powstała w Amsterdamie, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a jej prekursorem był Luud Schimmelpennink. Obecnie na świecie istnieje ponad 140 systemów wypożyczalni rowerów, które zlokalizowane są w 165 krajach świata [1]. Ich znaczny rozwój wpływa na wykorzystanie roweru jako środka transportu w podróżach miejskich. Rower okazuje się zdobywać przewagę nad pojazdami silnikowymi zarówno pod względem ekologicznym, ekonomicznym, a także zdrowotnym. Przede wszystkim prędkość podróży rowerem w godzinach szczytu okazuje się bardzo konkurencyjna w stosunków do innych środków transportu, szczególnie w miastach,  których władze skupiają się na rozwoju ruchu rowerowego poprzez wdrażanie odpowiedniej infrastruktury oraz rozwiązań, mających na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróży. 

Celem niniejszego artykułu jest ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie, na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród użytkowników, pod koniec sezonu rowerowego 2014.W pierwszej części artykułu wskazano zalety publicznych wypożyczalni rowerowych, a także określono atuty transportu rowerowego w przestrzeni miejskiej. Opisano również infrastrukturę rowerową w Krakowie, która ma na celu zachęcić mieszkańców do podróży tym środkiem transportu. Kolejną część artykułu poświęcono analizie ankiet, przeprowadzonych drogą internetową wśród użytkowników systemu KMK Bike, w listopadzie 2014. Na wstępie scharakteryzowano przeciętnego użytkownika systemu. Ponadto określono częstość wypożyczania rowerów miejskich, a także czynniki mogące zachęcić do częstszej jazdy rowerem. Następnie przeanalizowano cele oraz powody korzystania z systemu przez użytkowników. Istotna okazała się ocena wybranych cech systemu, dzięki czemu można było określić lukę jakościową. W ostatniej części zaprezentowano preferowane lokalizacje nowych stacji KMK Bike, wskazane przez respondentów. W podsumowaniu zwrócono uwagę na rosnące zainteresowanie rowerami miejskimi, a także wskazano zadania nowego operatora mające na celu usprawnić system.

 

Malwina Spławińska: Zmienności natężeń ruchu na drogach wojewódzkich

Streszczenie: Potrzeba podjęcia opisanych w artykule badań wynika z braku w literaturze branżowej, typowych dla dróg niższych klas, charakterystyk zmienności natężeń ruchu. Charakterystyki takie są niezbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich wyników na natężenie dobowe oraz na średniodobowe w roku (SDR). SDR stanowi podstawę wielu analiz planistycznych, projektowych i eksploatacyjnych układów komunikacyjnych i ich elementów. W artykule przedstawiono szczegółowe analizy zmienności dobowej, tygodniowej i sezonowej natężeń ruchu na drogach wojewódzkich w odniesieniu do ogółu pojazdów oraz pojazdów ciężkich. W przypadku zmienności dobowej, w celu podziału sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo, zastosowano dodatkowo narzędzie klasyfikujące w postaci analizy skupień. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie zasad wykorzystywania w analizach ruchu na drogach wojewódzkich wskaźników zmienności tygodniowej i sezonowej, określonych dla dróg krajowych. Dotyczy to szczególnie transponowania pomierzonych natężeń dobowych na SDR. Określono także typowe profile zmienności dobowej ruchu umożliwiające transponowanie natężeń ruchu z pomiarów kilkugodzinnych na natężenie dobowe. Wykazując istotne różnice pomiędzy profilami zmienności ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych, potwierdzono konieczność rozszerzenia badań zmienności ruchu na drogach wojewódzkich. 


Irena Fryc: Analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym

Streszczenie: Zarówno w Polsce, jak i na świecie, coraz częściej używanym środkiem transportu staje się rower. Niestety, wraz ze wzrostem popularności, rośnie również liczba wypadków drogowych, w których biorą udział rowerzyści. Współcześnie przeprowadzane są liczne badania naukowe mające określić czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ich efekcie dowiedziono, że istnieje pozytywny wpływ właściwego oświetlenia na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wynika on bezpośrednio z fizjologii widzenia. W pracy przedstawiona została literaturowa analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym. Ogólnie, przyczyny wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, są klasyfikowane jako: nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, brak odpowiedniego oświetlenia dróg i poboczy oraz słaba widoczność. Główną przyczyną słabej widoczności rowerzystów znajdujących się w warunkach zmierzchowych i nocnych jest fakt, że niska luminancja i mały kontrast obiektu przekłada się na wydłużenie u człowieka czasu przetwarzania informacji docierającej do układu widzenia. Skutkuje to między innymi wydłużeniem drogi hamowania pojazdu, a co za tym idzie zwiększa się niebezpieczeństwo zaistnienia wypadku.

 

Jędrzej Gadziński: Systemy BRT – szansa na rozwiązanie problemów transportowych polskich miast?

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest przybliżenie koncepcji BRT (ang. Bus Rapid Transit) i próba odpowiedzi na pytanie, czy tego typu rozwiązania mogą zostać w najbliższej przyszłości zastosowane w polskich miastach. Podjęcie tego tematu wynika z rosnącego zainteresowania dużych ośrodków budową nowoczesnych sieci transportowych, które jednocześnie nie pochłoną znacznych środków finansowych. W pierwszej części artykułu szczegółowo przedstawiono obecne w literaturze definicje BRT, a także przybliżono różne podtypy tych systemów. Wiele miejsca poświęcono również opisaniu elementów charakterystycznych dla BRT. Końcowy fragment stanowi analiza możliwości i zasadności wprowadzania tego typu rozwiązań w polskich miastach. Artykuł nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi i sugeruje konieczność szczegółowej analizy konkretnych przypadków. Obok zalet systemów BRT ukazuje  również szereg wad tego środka transportu, a także zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z  możliwością stosowania rozwiązań pośrednich i budowy „pseudo-systemów BRT”.


Michał Tuszyński: Rozwój proekologicznego transportu zbiorowego w Gdyni

Streszczenie: Trolejbus jest jednym z najbardziej proekologicznych środków transportu. Z tego względu jego rozwój w miastach jest rekomendowany w polityce transportowej Unii Europejskiej. Obecnie trolejbusy są wykorzystywane w zaledwie 3 miastach w Polsce. W Gdyni stanowią podstawowy element systemu transportu.  W latach 2005 – 2013 zrealizowano w tym mieście projekty rozwoju transportu trolejbusowego o łącznej wartości około 150 milionów PLN. Projekty te były współfinansowanie przez fundusze unijne i pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczno – gospodarczy Gdyni, m.in. poprzez wzrost dostępności do nowoczesnej infrastruktury transportu zbiorowego, wzrost jakości przewozów transportu zbiorowego w mieście, oszczędność czasu pasażerów, redukcję kosztów wypadków drogowych, zmniejszenie zatłoczenia ulic, spadek emisji gazów spalinowych, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, a także pozytywny wizerunek Gdyni. Gdyńskie projekty trolejbusowe zostały uznane za wzorcowe przedsięwzięcia transportowe w miastach Unii Europejskiej.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci