Walne zebranie sprawozdawcze członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2015

foto1_0 W dniu 14 marca 2016r. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie. W zebraniu uczestniczyli członkowie władz Oddziału – Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, a także przedstawiciele kół i klubów. Swą obecnością zebranie zaszczycili: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Członek Honorowy – Tadeusz Trzmiel, Prezes Honorowy SITK RP – prof. Wiesław Starowicz, Członkowie Honorowi: Anna Bryksy, Stanisław Furman, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Zofia Schumacher, Mariusz Szałkowski, Kazimierz Żurowski. Gościem spotkania był Mieszko Lambor -  Prezes Zarządu  Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. W spotkaniu uczestniczył również profesor Andrzej Rudnicki z Politechniki Krakowskiej.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło ogółem 57 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane materiały, w tym szczegółowy program spotkania oraz najnowszy numer Informatora Oddziału (1/2016), zawierający wszystkie dokumenty sprawozdawcze dotyczące działalności Oddziału w roku 2015 oraz plan imprez naukowo technicznych i innych przewidzianych do realizacji w roku 2016.

Ze względu na brak kworum w I zaplanowanym terminie o godzinie 16.30, zebranie rozpoczęło się w II terminie o godz. 16.40. Otwarła je Prezes Oddziału Lidia Żakowska witając wszystkich uczestników. W drodze głosowania jawnego Zebranie dokonało wyboru Przewodniczącego Zebrania. Jednogłośną decyzją Przewodniczącym Zebrania został wybrany kol. Mariusz Szałkowski.

W pierwszej części spotkania Prezes Oddziału wraz z Wiceprezesem Zbigniewem Marcem wręczyli legitymacje przyjętym w ostatnim czasie nowym członkom:  Mirosławowi Czechowskiemu przyjętemu do Koła w MPK S.A w Krakowie oraz Markowi Nodzyńskiemu przyjętemu do Koła Grodzkiego. Nowi Członkowie zostali obdarowani monografią wydaną z okazji 60-lecia Oddziału pt. Od Karpat po Andy. Zebrani przyjęli do swego grona nowych członków oklaskami.

W dalszej części zebrania Prezes L.Żakowska wręczyła Srebrną Honorową Odznakę kol. Grzegorzowi Dyrkaczowi z Koła w MPK S.A w Krakowie. 

Kol. M.Szałkowski przypomniał zebranym, że w roku 2015 odeszli z naszego grona Koledzy: Marian Szeliński – Prezes Honorowy Oddziału oraz  Irena Cebula, Andrzej Garpiel, Jerzy Gliszczyński, Barbara Kopecka i Wiesław Michnik. Zebrani uczcili Ich pamięć minutą ciszy.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania było przedstawienie Sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2015 zawierającego wszystkie dane na dzień 31.12.2015r. Sprawozdanie przedstawiła Prezes Oddziału Lidia Żakowska. Poszczególne punkty sprawozdania zostały zaprezentowane w postaci prezentacji multimedialnej i szczegółowo omówione.

Prezentacja pozwoliła zebranym zapoznać się z obecną strukturą Oddziału i z jego ubiegłorocznymi osiągnięciami we wszystkich obszarach działalności. Przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące sprawozdania za rok 2015: struktura Oddziału w przekroju ilościowym w roku 2015, reprezentacja ilościowa poszczególnych branż, skład osobowy Zarządu Oddziału. Poinformowano o odznaczeniach stowarzyszeniowych i innych nadanych członkom w 2015r., jak również o nagrodach w konkursie Ernest 2014 w poszczególnych kategoriach uzyskanych przez naszych członków.

Szczegółowo omówiona została działalność Oddziału w zakresie organizowania konferencji i seminariów. Poinformowano o aktywnej działalności członków Oddziału w innych organach SITK: Zarządzie Krajowym, Sekcjach Krajowych, Radzie Profesorów oraz w innych strukturach – Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, FSNT NOT, itp.  Zaprezentowano działalność wydawniczą Oddziału w roku 2015 (kwartalnik Zeszyty Naukowo–Techniczne Oddziału, czasopismo Transport Miejski i Regionalny).

Podsumowana została działalność w zakresie rzeczoznawstwa (zrealizowane umowy i projekty) i prowadzonej działalności szkoleniowej (kursy). Zaprezentowana została działalność informacyjna – Oddział posiada stronę internetową http://www.sitk.org.pl – nowoczesną i przejrzystą, zawierającą aktualne informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności, w dalszym ciągu wydawany jest Informator Oddziału.

Pokazano wyniki przeprowadzonej w roku 2015 kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyższych, w którym udział wzięły prace z Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego.

Poinformowano o uczestnictwie Oddziału w trzech konkursach rządowych o granty złożonych do  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Omówiono bardzo bogatą i różnorodną działalność integracyjną zrealizowaną dla członków Oddziału (wyjazdy techniczne i turystyczno – integracyjne krajowe i zagraniczne, prelekcje, Rodzinny Piknik TranSPORTOWY, „Sinusowe” spotkania Klubu Seniora, spotkania Zarządu z Jubilatami i wiele innych).

Prezes L.Żakowska przedstawiła finanse Oddziału za rok 2015 (dochody, koszty, zysk, kapitał własny). Wprawdzie rok 2015 zakończył się niewielką stratą bilansową, ale kondycja finansowa Oddziału jest dobra, płynność finansowa zachowana, Oddział posiada kapitał własny.

Omawiając sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2015 p. Prezes podkreśliła duży wkład pracy członków we wszystkie podejmowane przez Oddział działania, podziękowała za zaangażowanie i pracę na rzecz Oddziału i Stowarzyszenia.

W kolejnej części zebrania Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Zofia Schumacher odczytała Protokół Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 01.03.2016r. przeanalizowała przedłożone przez władze Oddziału dokumenty sprawozdawcze i finansowe za rok 2015. W protokole Komisja Wnioskowa dokonała analizy wszystkich działań podejmowanych przez Oddział w roku 2015 i oceniła wyniki tych działań – zarówno organizacyjne, jak i finansowe.

Komisja stwierdziła, że przedłożone dokumenty finansowe nie budzą zastrzeżeń. Gospodarka środkami finansowymi Oddziału nie budzi zastrzeżeń, a poniesione wydatki i ich struktura wynikają z charakteru prowadzonej działalności.

Komisja Rewizyjna szczególnie podkreśliła dokonania Oddziału w roku 2015 m.in. w zakresie utrzymania rangi konferencji naukowo – technicznych, organizowania corocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu, działalności eksperckiej, wydawania Informatora Oddziału i dbałości o wizerunek Oddziału (strona internetowa). Podkreślono również działalność członków Oddziału w ramach KKMHiZT i Klubu Seniora.

Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem SITK RP §51 zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe SITK RP Oddziału w Krakowie za rok 2015 oraz postawiła wniosek o przyjęcie rocznego Sprawozdania z działalności Oddziału.

Następnie Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Jan Dziedzic odczytał protokół z pracy Sądu -  w roku 2015 Sąd nie rozpatrywał żadnych spraw.

Po odczytaniu tych dokumentów, Walne Zebranie Członków w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 1/2016 o przyjęciu Sprawozdania Oddziału z działalności w 2015 roku.

Kolejnym ważnym punktem Zebrania było rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału i podjęcie Uchwały o nadaniu Godności Honorowego Prezesa Oddziału. Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Oddziału, popartym przez prezesów kół (klubów), reprezentujących 75% członków oddziału, w głosowaniu jawnym, Uchwałą nr 2/2016, nadało Godność Honorowego Prezesa Oddziału Profesorowi Wiesławowi Starowiczowi w uznaniu Jego wybitnych zasług dla Oddziału i Jego Członków, na mocy § 13 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia.

Nowo wybrany Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Starowicz przyjął od zebranych gratulacje, wręczono mu bukiet kwiatów i odśpiewano Sto lat.

W kolejnej części zebrania Zastępca Prezesa kol. Zbigniew Marzec  przedstawił program działania Oddziału na rok 2016. Program został zaprezentowany w postaci prezentacji multimedialnej. Wiceprezes pokreślił i przypomniał, że rok 2016 jest rokiem Jubileuszowym – zarówno całe Stowarzyszenie, jak i nasz Oddział obchodzą Jubileusz 70-lecia. Wszystkie przedsięwzięcia Oddziału w tym roku podejmowane są pod tym hasłem i są objęte szczególnym patronatem jubileuszowym.

W roku 2016 Zarząd Oddziału zamierza dalej aktywnie utrzymać i prowadzić następujące kierunki działań: kontynuowanie działalności statutowej Oddziału, kontynuowanie działalności konferencyjnej, organizowanie i promowanie jednodniowych, ogólnie dostępnych, bezpłatnych seminariów i warsztatów, prowadzenie dalszej działalności szkoleniowej, zabezpieczenie pozyskania środków na działalność statutową Oddziału poprzez kontynuowanie działalności Biura Ekspertyz, prowadzenie działalności konferencyjnej, wydawniczej, kursowej, pozyskiwanie sponsorów, tworzenie dobrego wizerunku Oddziału w mediach, realizowanie działalności integracyjnej dla członków, prowadzenie otwartej działalności informacyjnej, kontynuowanie konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyższych Krakowa, współpraca z firmami, spokrewnionymi stowarzyszeniami i instytucjami administracyjnymi w Krakowie i w całym kraju, współpraca międzynarodowa.

Na zakończenie tego punktu programu Prezes L.Żakowska poinformowała o możliwości zgłaszania następnych propozycji do planu pracy Oddziału – zostaną one w nim zamieszczone.

Po zapoznaniu się z programem działania na kolejny rok, Zebranie w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 3/2016 o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków Programu działania Oddziału w 2016 roku.

W końcowej części zebrania kol. Aleksandra Ciastoń – Ciulkin – adiunkt z Zakładu Transportu Politechniki Krakowskiej, wygłosiła referat programowy  nt: Znaczenie integracji  przestrzennej, czasowej i taryfowej na wzrost przewozów kolejowych na przykładzie połączenia aglomeracyjnego Kraków Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia.

Ostatnim punktem zebrania było przyjmowanie zgłaszanych przez członków wniosków, zgłoszono jeden wniosek kol. Tomasza Czauderny z zakresu komunikacji miejskiej.

Walne Zebranie zostało podsumowane i zakończone przez Prezes L.Żakowską, która  podziękowała uczestnikom za przybycie i udział w zebraniu, życząc owocnej i aktywnej pracy w roku 2016.

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci