Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2020

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2020  odbyło się w dniu 29 marca 2021 r. Zebranie zostało zorganizowane w sposób zdalny, online za pośrednictwem platformy Webex, co pozwoliło przeprowadzić obrady w sposób bezpieczny dla uczestników. Wszyscy członkowie Oddziału zostali zaproszeni drogą mailową do wzięcia udziału w zebraniu, które wyznaczono na godz. 16.00 (I termin). Ze względu na brak kworum, Prezes Józefa Majerczak wyznaczyła drugi termin zebrania na godz. 16.15.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło łącznie 45 osób, w tym Prezes Honorowy SITK, Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Starowicz i Członkowie Honorowi SITK: Marek Błeszyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Józefa Majerczak (Prezes) i Mariusz Szałkowski. W zebraniu udział wzięli również zaproszeni goście w osobach: Tadeusz Trzmiel – Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., Członek Honorowy SITK, profesorowie z Politechniki Krakowskiej: prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, prof. Kazimierz Flaga, prof. Lidia Żakowska i prof. Andrzej Rudnicki z Żoną Wiesławą, Mirosław Boryczko – Przewodniczący MOIIB w Krakowie, Bohdan Biś Lisowski – Prezes SARP oraz Jerzy Jakimowicz – Prezes Oddziału SITK w Katowicach.

Przygotowanie i obsługę informatyczną spotkania zapewniła kol. Janina Mrowińska – Dyrektor Biura Oddziału i jednocześnie Sekretarz Oddziału wraz z Panią Prezes. Do przygotowań włączył się kol. Marek Błeszyński, Anna Reszczyk oraz Anna Karpierz.

Wszyscy członkowie Oddziału przed wyznaczonym terminem zebrania otrzymali drogą mailową materiały: Porządek Obrad Zebrania i Projekt Regulaminu Obrad oraz najnowszy numer Informatora Oddziału nr 1/2021 zawierający następujące materiały: Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym (które zamieszczono również na stronie internetowej Oddziału), Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału SITK RP w Krakowie oraz Wstępny plan konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2021.

Po rozpoczęciu zebrania w II terminie (godz. 16.15) Prezes Józefa Majerczak powitała wszystkich uczestników, szczególnie serdecznie witając przybyłych członków władz Oddziału, przedstawicieli kół, Członków Honorowych i zaproszonych gości – Sympatyków i Przyjaciół Oddziału. Następnie Pani Prezes poprosiła zebranych o powstanie, minutą ciszy uczczono pamięć Członków Oddziału, którzy zmarli w roku 2020. Byli to: Lucjan Chudoment, Marian Dudek, Stefan Gawęda, Janusz Kucharski, Jacek Michałowski, Krzysztof Rogowski i Irena Tyska.

Pani Prezes poprosiła zaproszonych gości o zabranie głosu. Pierwszy głos zabrał Mirosław Boryczko – Przewodniczący MOIIB w Krakowie, który dziękując za zaproszenie zapewnił, że Izba jest otwarta na szeroką współpracę nie tylko z naszym Stowarzyszeniem, ale też z Politechniką Krakowską oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Pan Przewodniczący zapewnił też, że aktywnie bierze udział w różnych spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez nasz Oddział: konferencjach, zebraniach, ale też w życiu towarzyskim, spotkaniach integracyjnych. Swoją wypowiedź zakończył życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Następnie głos zabrał Prezes SARP – Bohdan Biś Lisowski, który zachęcił do tego, aby z tych trudnych sytuacji, które nas aktualnie spotykają, próbować pozyskiwać dla siebie coś dobrego – zyskujemy nowe doświadczenia, uczymy się nowych form integracji, poznajemy nowe narzędzia. Kończąc swoją wypowiedź przekazał serdeczne życzenia świąteczne dla wszystkich członków i władz Oddziału.

W kolejnej części zebrania Pani Prezes Oddziału odczytała nazwiska nowoprzyjętych członków, osób odznaczonych oraz osób wyróżnionych Dyplomami Zarządu Krajowego za Długoletni Staż SITK. Poza tym Pani Prezes nagrodziła dyplomami osoby wyróżniające się w roku 2020 szczególną aktywnością. Formalne wręczenie legitymacji, odznaczeń i dyplomów zostanie dopełnione przy pierwszej możliwej okazji.

W dalszej części zebrania uczestnicy w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów (przez głosowanie z wykorzystaniem funkcji „czat”) jednogłośnie wybrali Prezydium Zebrania w następującym składzie: Przewodniczący – Marek Błeszyński, Zastępca Przewodniczącego – Janina Mrowińska, Sekretarz – Danuta Schwertner. Zebranie w drodze głosowania jawnego (przez głosowanie z wykorzystaniem funkcji „czat”) zaakceptowało przedstawiony przez Przewodniczącego Prezydium Porządek Obrad i Regulamin Obrad.

Sprawozdanie z działalności Oddziału wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 przedstawiła Prezes Oddziału Józefa Majerczak. W czasie referowania prezentacja została udostępniona wszystkim zebranym w programie Webex, co pozwoliło zebranym zapoznać się z obecną strukturą Oddziału i z jego osiągnięciami w każdym z podejmowanych w ubiegłym roku obszarów działalności. Sprawozdanie zawierało szczegółowe dane według stanu na dzień 31.12.2020 r., a prelekcja Pani Prezes była bogato ilustrowana zdjęciami i ilustracjami dokumentującymi działania Oddziału podejmowane pomimo dużych trudności związanych z pandemią.

Ten czas był dla nas sprawdzianem wzajemnych stosunków i atmosfery, jaka panuje w naszym środowisku. W pierwszych dniach pandemii pani Prezes zainicjowała akcję jesteśmy razem w czasie pandemii!, zwróciła się do wszystkich członków, a szczególnie Seniorów z inicjatywą niesienia pomocy osobom potrzebującym. Zaoferowano wsparcie przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego, jak również wsparcie mentalne, duchowe. Odzew na ten apel był bardzo pozytywny, członkowie chętni do niesienia pomocy zgłaszali się do Biura, a sama idea pomagania sobie nawzajem w naszym środowisku bardzo się wszystkim spodobała. Kolejnym etapem było jak najszybsze podjęcie działań, które umożliwią w miarę normalną pracę Zarządu, Biura, kół i klubów oraz realizację zamierzonych celów. Dostosowano wewnętrzne przepisy tak, aby spotkania Zarządu i proces podejmowania decyzji mogły odbywać się online, ciągłość zarządzania Oddziałem została zachowana. Kolejny krok to zmiana sposobu organizacji spotkań odbywających się w większym gronie – konferencje, seminaria, prelekcje, a także spotkania techniczne i integracyjne organizowano z powodzeniem w bezpieczny dla uczestników sposób w formie spotkań online. Miało to też pozytywny efekt – coraz więcej osób przyłączało się do spotkań, pomimo obowiązującej izolacji mogli w pełni korzystać z oferty naszego Oddziału. Oddział w Krakowie był pionierem w tym zakresie wśród innych Oddziałów Stowarzyszenia, a jego władze stanęły na wysokości zadania.

Omawiając sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2020, Prezes Józefa Majerczak podkreśliła duży wkład pracy i wielkie zaangażowanie członków we wszystkie podejmowane przez Oddział działania, aktywne włączenie się dużego grona osób w przygotowanie konferencji, seminariów i innych ważnych wydarzeń. Podkreślić należy fakt, że przygotowania te w trudnych warunkach pandemii były bardzo czasochłonne, wymagały też większej kreatywności, pomysłowości i zaangażowania. Zebranie nie wniosło uwag do przedstawionego sprawozdania.

Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Andrzeja Kollbeka Protokołu Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 22.03.2021 r. przeanalizowała dokumenty sprawozdawcze i finansowe Oddziału dotyczące roku 2020. Przy ocenie powyższych dokumentów należało wziąć pod uwagę, że sprawozdawczy rok 2020 był rokiem wyjątkowym z powodu pandemii koronawirusa w całym świecie, wprowadzonych w naszym kraju obostrzeń dotyczących wszelkiej działalności i związanych z tym ograniczeń kontaktów społecznych, co miało bezpośredni wpływ na sposób działalności naszego Stowarzyszenia. Rok obrotowy 2020 zamknął się stratą bilansową w wysokości 100 479,34 zł. Strata zostanie pokryta z zysku zgromadzonego na funduszu zapasowym Oddziału. Komisja stwierdziła, że pomimo straty finansowej kondycja finansowa Oddziału jest dobra, Oddział posiada pełną możliwość realizacji celów statutowych, a płynność finansowa jest zachowana. Oddział posiada kapitał własny, który na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1 164 274,35 zł. Wolne środki finansowe ulokowane są na lokacie walutowej w EURO.

Komisja przeanalizowała i dokonała oceny wszystkich działań podejmowanych przez Oddział w roku 2020, podkreślając duże osiągnięcia we wszystkich obszarach działalności. Zaleciła, by w roku 2021 Oddział kontynuował działalność w zakresie organizowania konferencji naukowo-technicznych, szkoleń, kursów i seminariów oraz działalności wydawniczej. Komisja zaleciła kontynuację remontu siedziby SITK, szczególnie w zakresie odwodnienia i zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem fundamentów Zaleciła też kontynuowanie działań na rzecz dalszej poprawy ściągalności składek w 2021 roku, jak również podjęcie starań w kierunku pozyskiwania nowych członków naszego Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem SITK RP §55 zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe SITK RP Oddziału w Krakowie za rok 2020 i zawnioskowała o przyjęcie przez Walne Zebranie rocznego Sprawozdania z działalności Oddziału. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kollbek pogratulował Zarządowi Oddziału efektywnego działania w tak trudnym okresie.

Przewodniczący Zebrania Marek Błeszyński odczytał projekt Uchwały nr 1/2021 Walnego Zebrania członków Oddziału SITK RP w Krakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2020 i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Uchwały.

W głosowaniu jawnym z wykorzystaniem funkcji „czat” zebranie jednogłośnie przyjęło i zatwierdziło Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału za rok 2020, na mocy § 43 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, w tym Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2020 oraz zatwierdziło pokrycie straty finansowej za rok 2020 (100 479,34 zł) z zysku zgromadzonego na funduszu zapasowym Oddziału.

W kolejnej części zebrania Wiceprezes ds. Kolejnictwa kol. Zbigniew Marzec przedstawił zebranym program działania Oddziału na rok 2021. Prezentacja została udostępniona uczestnikom online w trakcie referowania.

Oddział zamierza nadal aktywnie utrzymać i prowadzić następujące kierunki działań:

a)      kontynuowanie działalności statutowej Oddziału m.in. poprzez rozwijanie działalności Biura Ekspertyz, popularyzację osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach wydawanych przez SITK, promowanie inicjatyw innych Oddziałów, Zarządu Krajowego i Rady Krajowej,

b)      działalność gospodarcza Oddziału, w tym działalność wydawnicza jako ważny element działalności Oddziału (wydawanie materiałów konferencyjnych i publikacji zwartych),

c)      kontynuowanie działalności konferencyjnej oraz organizowanie i promowanie ogólnie dostępnych, bezpłatnych jednodniowych seminariów i warsztatów o szerokim przekroju tematycznym,

d)     działalność szkoleniowa – organizowanie szkoleń dla przewoźników mających na celu uzyskanie certyfikatu na przewozy w transporcie drogowym oraz innych kursów dokształcających, rozwijanie ośrodka szkoleniowego w Oddziale,

e)      zabezpieczenie pozyskania środków na działalność statutową Oddziału poprzez kontynuowanie działalności Biura Ekspertyz, działalności konferencyjnej, wydawniczej, kursowej, pozyskiwanie sponsorów,

f)       otwarta, dostępna dla wszystkich członków działalność informacyjna Oddziału (strona internetowa, Facebook, Informator Oddziału, wydawnictwa),

g)      tworzenie dobrego wizerunku Oddziału w mediach, bieżące prowadzenie i uaktualnianie witryny internetowej Oddziału,

h)      współpraca z Redakcją czasopisma Transport Miejski i Regionalny,

i)        kontynuowanie organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyższych Krakowa,

j)        organizacja zebrań i spotkań oraz imprez technicznych wzbogacających wiedzę członków,

k)      działalność integracyjna członków, organizowanie Święta Oddziału, obchody jubileuszy Seniorów, wyjazdy techniczno – integracyjne krajowe i zagraniczne, prelekcje, imprezy kulturalne, wystawy, wycieczki turystyczne, itp.,

l)        bieżące działania związane z przynależnością do SITK – utrzymywanie kontaktów z kołami, porządkowanie członkostwa i struktur podstawowych, zwiększanie opłacalności składek,

m)    współpraca z innymi Oddziałami SITK i Stowarzyszeniami zrzeszonymi w FSNT NOT oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,

n)      współpraca z firmami, instytucjami administracyjnymi w Krakowie i w całym kraju, współpraca i kontakty z władzami Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego,

  • o)      działalność na rzecz społeczności – włączanie się do akcji charytatywnych.

Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do zaprezentowanego programu. W dalszej części zebrania Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK RP w Krakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu działania Oddziału na rok 2021 i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały. W głosowaniu jawnym (z wykorzystaniem funkcji „czat”) jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 2/2021 o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków zaprezentowanego Programu działania Oddziału w 2021 roku.

Wzorem lat ubiegłych w trakcie Walnego zebrania członków odbyła się prezentacja o charakterze technicznym, która została wygłoszona przez mgr inż. Roberta Jakubiaka – Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji w GDDKiA Oddział w Krakowie. Tematem prezentacji była „Realizacja tunelu drogowego pod górą Mały Luboń w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka Zdrój”. Inwestycja ta od początku cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska branżowego. Wygłoszona przez p. Roberta Jakubiaka prelekcja była niezmiernie ciekawa, zawierała bardzo dużo danych merytorycznych i informacji technicznych na temat realizacji tej ogromnej inwestycji. Prelegent ilustrując prezentację wieloma zdjęciami, schematami i rysunkami w bardzo szczegółowy, a jednocześnie przystępny sposób zapoznał zebranych z wyzwaniami, z jakimi na przestrzeni 15 lat od podjęcia pierwszych działań borykali się inwestorzy. Pokazał przekrojowo, etap po etapie cały proces realizacji inwestycji od jej początków w 2006 roku aż do dziś, kiedy to inwestycja jest już w końcowej fazie. Oddanie jej do użytkowania planowane jest w 2022 roku.

Prelekcja została wysłuchana z wielką ciekawością, uwagą i zainteresowaniem tym bardziej, że członkowie naszego Oddziału już dwukrotnie gościli na budowie tunelu zapoznając się z rozwojem prac, planowana jest kolejna wizyta dla zapoznania się z końcowymi etapami prac. Pan Dyrektor Robert Jakubiak poinformował zebranych, że szczegółowe, na bieżąco aktualizowane informacje na temat omawianej inwestycji znajdują się na stronie www.s7-lubien-rabka.pl.

Prezes Józefa Majerczak kończąc Walne Zebranie podziękowała Prezydium za pracę, Przewodniczącemu Markowi Błeszyńskiemu za sprawne prowadzenie obrad, a członkom za liczny udział w zebraniu. Przekazała również podziękowania p. Dyrektorowi Robertowi Jakubiakowi za bardzo ciekawą i cenną merytorycznie prezentację, która została wysłuchana z dużym zainteresowaniem.

Rok 2020 ze względu na pandemię był dla Oddziału rokiem szczególnym, pełnym nowych wyzwań. Pani Prezes podziękowała wszystkim członkom Oddziału i Zarządowi za zaangażowanie, codzienną pracę, aktywność, a także za pomysłowość i kreatywność we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań i nowoczesnych form działania.

Pani Prezes przekazała też szczególne podziękowania dla Dyrektor Biura Oddziału kol. Janiny Mrowińskiej, a także dla kol. Anny Karpierz i kol. Marka Błeszyńskiego z Biura Oddziału za całoroczną pracę, wysiłek i ogromne serce wkładane w działania podejmowane dla Oddziału i Stowarzyszenia.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Pani Prezes przekazała wszystkim serdeczne życzenia świąteczne, życzyła radości, dostrzegania wokół siebie piękna i pięknych ludzi oraz nadziei i wiary, że będzie lepiej. Do życzeń dołączyli się Profesor Kazimierz Flaga oraz profesor Andrzej Rudnicki i kol. Wiesława Rudnicka życząc wesołych świąt, smacznego jajka i obfitego dyngusa!

Opracowanie: Danuta Schwertner – Redaktor Informatora Oddziału

Powiazane tresci