Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału za rok 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału w Krakowie za rok 2018 odbyło się w dniu 11 marca 2019 r. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie o godz. 16.00 (I termin). Ze względu na brak kworum zebranie odbyło się w II terminie o godz. 16.10. W zebraniu uczestniczyli członkowie władz Oddziału – Zarząd, Komisja Rewizyjna, a także przedstawiciele kół i klubów. W zebraniu uczestniczyli również Członkowie Honorowi SITK: Marek Błeszyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Józefa Majerczak (Prezes), Zofia Schumacher i Kazimierz Żurowski.

Na zebranie przybyli również zaproszeni goście: Tadeusz Trzmiel – Członek Honorowy SITK, Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., Wiesław Zaraska – Dyrektor Biura Krakowskiej Rady FSNT NOT, Bohdan Lisowski – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie oraz przedstawiciele Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie: Komendant Kazimierz Mazur i Zastępca Komendanta Franciszek Florek. W walnym zebraniu uczestniczyło ogółem 60 osób. Przygotowanie i obsługę spotkania zapewniła kol. Janina Mrowińska – Dyrektor Biura Oddziału i jednocześnie Sekretarz Oddziału wraz z Anną Bujak i Markiem Błeszyńskim z Biura Oddziału. Obsługę fotograficzną spotkania zapewnił kol. Tomasz Filiciak z Koła w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o.

Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane na zebranie materiały: Program Zebrania, Regulamin Obrad, długopisy i notesy, najnowszy numer czasopisma Transport Miejski i Regionalny oraz najnowszy numer Informatora Oddziału (1/2019), który zawierał Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym, Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału SITK RP w Krakowie, jak również Wstępny plan konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału na rok 2019. W hallu, dla uczestników zebrania wystawione zostały bezpłatne egzemplarze Zeszytów Naukowo-Technicznych Oddziału wydanych w roku 2018.

Po rozpoczęciu zebrania w II terminie (godz. 16.10) Prezes Józefa Majerczak powitała wszystkich uczestników, szczególnie serdecznie witając przybyłych Członków Honorowych SITK, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, przedstawicieli kół oraz zaproszonych gości. Odczytała również okolicznościowy adres z życzeniami od Prezesa Zarządu Krajowego SITK RP prof. Janusza Dyducha.

Następnie Prezes Józefa Majerczak poprosiła zebranych o powstanie, minutą ciszy uczczono pamięć Kolegów, którzy zmarli w roku 2018; byli to: Stanisław Furman – Członek Honorowy SITK, Janina Kołodziej, Jerzy Wójtowicz, Wiesław Rynkiewicz i Michał Pelz.

W kolejnej części zebrania głos zabrał jeden z zaproszonych gości – Dyrektor Krakowskiego Biura FSNT NOT Wiesław Zaraska, który doceniając nasz Oddział jako jeden z najbardziej prężnych Oddziałów zrzeszonych w Krakowskiej Federacji NOT, pogratulował osiągniętych wyników, podziękował za dobrą współpracę i życzył owocnych obrad, przekazując na ręce Prezes Józefy Majerczak adres z życzeniami.

W dalszej części zebrania uczestnicy w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów (przez podniesienie ręki) jednogłośnie wybrali Prezydium Zebrania w następującym składzie: Przewodniczący – Marek Błeszyński, Zastępca Przewodniczącego – Janina Mrowińska, Sekretarz – Danuta Schwertner. Funkcję protokolanta pomocniczego pełniła kol. Joanna Czubasiewicz-Pająk. Zebranie w drodze głosowania jawnego zaakceptowało przedstawiony przez Przewodniczącego Prezydium Program Zebrania i Regulamin Obrad.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Zarządu Oddziału wręczyli zasłużonym członkom odznaczenia stowarzyszeniowe: Złotą z Diamentem Honorową Odznaką SITK uhonorowana została kol. Beata Toporska (Koło w Mota-Engil Central Europe S.A).

Złotą Honorową Odznaką SITK uhonorowano: Grzegorza Dyrkacza (Koło w MPK S.A. w Krakowie), Krzysztofa Francuza (Koło w Politechnice Krakowskiej) oraz Krystynę Śliwę i Piotra Toporskiego (Koło w Mota-Engil Central Europe S.A.).

Srebrną Honorową Odznaką SITK odznaczono: Jacka Kołodzieja (Koło w MPK S.A. w Krakowie) i Anetę Szlagor (Koło w Mota-Engil Central Europe S.A.).

Miłym akcentem tegorocznego zebrania było wręczenie przez kol. Marka Błeszyńskiego karykatur własnego autorstwa kol. Barbarze Bochni i Krzysztofowi Francuzowi z Koła w Politechnice Krakowskiej.

W kolejnej części spotkania Prezes Józefa Majerczak wraz z Wiceprezesem Grzegorzem Dyrkaczem wręczyła legitymacje przyjętym do Oddziału w ostatnim okresie nowym członkom: Pawłowi Dziewońskiemu i Karolinie Hamacher przyjętym do Koła w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o., Magdalenie Mardyle przyjętej do Koła w ZDMK i Piotrowi Koniowi przyjętemu do Koła w Politechnice Krakowskiej. Nowi członkowie zostali obdarowani albumem „Ernest Malinowski – życie i pomniki”, a zebrani przyjęli Ich do swego grona oklaskami.

Sprawozdanie z działalności Oddziału wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018 przedstawiła Prezes Józefa Majerczak. Sprawozdanie zawierało wszystkie dane według stanu na dzień 31.12.2018 r. Poszczególne punkty sprawozdania zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej i omówione przez Panią Prezes.

Prezentacja pozwoliła zebranym zapoznać się z obecną strukturą Oddziału i z jego ubiegłorocznymi osiągnięciami we wszystkich obszarach działalności. Przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i członków za rok 2018. Przedstawiając sprawozdanie Prezes Józefa Majerczak podkreśliła duży wkład pracy i zaangażowanie członków we wszystkie podejmowane przez Oddział działania, aktywne włączenie się dużego grona osób w przygotowanie i przeprowadzenie konferencji, seminariów i innych ważnych wydarzeń. Pani Prezes podziękowała wszystkim za zaangażowanie i pracę na rzecz Oddziału i Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej kol. Zofię Schumacher Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 01.03.2019 r. przeanalizowała dokumenty sprawozdawcze i finansowe Oddziału dotyczące roku 2018. Komisja stwierdziła, że działalność statutowa i gospodarcza Oddziału w 2018 roku zakończyła się zyskiem w kwocie 121 521,32 zł.

Komisja przeanalizowała i dokonała oceny wszystkich działań podejmowanych przez Oddział w roku 2018,  podkreślając duże osiągnięcia we wszystkich obszarach działania. Zaleciła, by w roku 2019 kontynuować organizowanie konferencji naukowo-technicznych, dalej prowadzić rozpoczęte działania związane z remontem budynku oraz zagospodarowaniem nowej części działki, zaleciła też zdecydowane zaktywizowanie działań na rzecz poprawy ściągalności składek w 2019 roku.

Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem SITK RP § 55 zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2018 oraz zawnioskowała o przyjęcie przez Walne Zebranie rocznego Sprawozdania z działalności Oddziału.

Przewodniczący Zebrania Marek Błeszyński odczytał projekt Uchwały nr 1/2019 Walnego zebrania członków Oddziału SITK RP w Krakowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2018 i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Uchwały.

W głosowaniu jawnym zebranie jednogłośnie przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału za rok 2018, na mocy § 43 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, w tym Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2018. Osiągnięty zysk netto w kwocie 121 521,32 zł za rok obrotowy 2018 postanowiono przekazać na fundusz zapasowy Stowarzyszenia.

W kolejnej części zebrania Wiceprezes ds. Kolejnictwa kol. Zbigniew Marzec przedstawił zebranym program działania Oddziału na rok 2019. Oddział zamierza nadal aktywnie utrzymać i prowadzić następujące kierunki działań:

 1. kontynuowanie działalności statutowej Oddziału (m.in. rozwijanie działalności Biura Ekspertyz, popularyzacja osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach wydawanych przez SITK, promowanie inicjatyw innych Oddziałów, Zarządu Krajowego i Rady Krajowej),
 2. działalność gospodarcza Oddziału, w tym działalność wydawnicza jako ważny element działalności Oddziału,
 3. współpraca z Redakcją czasopisma Transport Miejski i Regionalny,
 4. kontynuowanie działalności konferencyjnej, organizowanie i promowanie jednodniowych, ogólnie dostępnych, bezpłatnych seminariów i warsztatów,
 5. bieżące działania formalne związane z przynależnością do SITK,
 6. działalność szkoleniowa – organizowanie szkoleń dla przewoźników mających na celu uzyskanie certyfikatu na przewozy w transporcie drogowym oraz innych kursów dokształcających, rozwijanie ośrodka szkoleniowego w Oddziale,
 7. zabezpieczenie pozyskania środków na działalność statutową Oddziału poprzez kontynuowanie działalności Biura Ekspertyz, działalności konferencyjnej, wydawniczej, kursowej, pozyskiwanie sponsorów,
 8. tworzenie dobrego wizerunku Oddziału w mediach, regularne uaktualnianie witryny internetowej Oddziału,
 9. działania dla całego Stowarzyszenia, m.in. spotkania międzyoddziałowe, współpraca z KKMHiZT itp.,
 10. organizacja zebrań i spotkań, imprez technicznych i nietechnicznych dla członków,
 11. działalność integracyjna członków, obchody jubileuszów Seniorów, wyjazdy techniczno – integracyjne krajowe i zagraniczne, prelekcje, imprezy kulturalne, wystawy, itp.,
 12. otwarta, dostępna dla wszystkich członków działalność informacyjna Oddziału (Kroniki Oddziału i kół, strona internetowa, Informator Oddziału, wydawnictwa),
 13. kontynuacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyższych Krakowa,
 14. współpraca z innymi Oddziałami SITK i Stowarzyszeniami zrzeszonymi w FSNT NOT oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 15. współpraca z firmami, instytucjami administracyjnymi w Krakowie i w całym kraju, współpraca i kontakty z władzami Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego,
 16. nawiązywanie kontaktów zagranicznych.

Po dyskusji i wniesieniu uwag do programu działania, Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały Walnego zebrania członków Oddziału SITK RP w Krakowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu działania Oddziału na rok 2019 i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 2/2019 o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków zaprezentowanego Programu działania Oddziału w 2019 roku.

Zgodnie z tradycją, w czasie Walnego Zebrania zebrani mieli okazję wysłuchać prelekcji podejmującej ciekawą tematykę. W tym roku zebrani wysłuchali prelekcji Pana Sebastiana Motyla – Dyrektora ds. produkcji robót nawierzchniowych w PNUIK Sp. z o.o. na temat: Zarządzanie informacją o elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem modelu 3D oraz elementów metodologii BIM. Prelegent przedstawił pilotażowy program zrealizowany przez PNUIK w okresie 15.11.2017 r. – 15.03.2018 r. dotyczący opracowania modelu 3D obiektu mostowego na linii kolejowej nr 191 w km 14,071 z uwzględnieniem zastosowania i weryfikacji pod kątem możliwości ewentualnego wdrożenia elementów metodyki BIM. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali ciekawej prelekcji.

Po prelekcji odbyła się dyskusja w ramach wolnych wniosków. Głos zabrał kol.  Krzysztof Mirski z Koła w ZDMK w sprawie ewentualnego wytypowanie merytorycznego, apolitycznego kandydata z naszego środowiska do wyborów do Europarlamentu.  Kolejny głos należał do kol. Tomasza Czauderny z Koła w MPK S.A. w Krakowie, który zaproponował, aby Stowarzyszenie wystosowało eksperckie stanowisko w sprawie bezpieczeństwa przejść pieszych w aspekcie ruchu tramwajowego.

Prezes Józefa Majerczak, kończąc Walne Zebranie podziękowała Prezydium za pracę, szczególnie Przewodniczącemu Markowi Błeszyńskiemu za prowadzenie zebrania, a członkom za liczne przybycie i udział w zebraniu. Rok 2018 był rokiem bogatym w wydarzenia, bardzo wiele osób aktywnie pracowało, umacniając stowarzyszeniowe więzi. Pani Prezes podziękowała wszystkim za zaangażowanie i podejmowane inicjatywy, zapraszając do dalszej współpracy.

W szczególny sposób Pani Prezes podziękowała Dyrektor Biura Oddziału kol. Janinie Mrowińskiej, kol. Annie Bujak i kol. Markowi Błeszyńskiemu z Biura Oddziału za całoroczną pracę, wysiłek i duże zaangażowanie w sprawy Oddziału i Stowarzyszenia.

 


Powiazane tresci