Regulamin corocznego konkursu Oddziału SITK RP w Krakowie na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa

1. Podstawą do ubiegania się o nagrodę jest zgłoszenie pracy przez Dziekana Wydziału, Kierownika Katedry lub Zakładu wyższej uczelni Krakowa lub Koło SITK działające w danej jednostce uczelni.

2. Do nagrody można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01. do 31.12 poprzedniego roku.

3. Zgłoszenie pracy powinno zawierać:

 • nazwę uczelni, wydziału,
 • nazwisko i imię autora,
 • tytuł pracy dyplomowej,
 • nazwisko i imię promotora,
 • datę obrony,
 • opinię promotora,
 • egzemplarz pracy dyplomowej.

4. Zgłaszane prace należy przekazywać do Biura Zarządu Oddziału SITK RP – Kraków ul. Siostrzana 11 – do 15 marca roku następnego.

5. Nagrody za prace dyplomowe będą przyznawane w dwóch kategoriach: prace dyplomowe I i II stopnia w grupach tematycznych :

 • infrastruktura transportu;
 • procesy transportowe;
 • pojazdy samochodowe i szynowe;
 • transport a ochrona środowiska;

6. W każdej kategorii i grupie tematycznej mogą być przyznawane nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia.

7. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Prezes Zarządu Oddziału. Członkowie Kapituły Konkursu corocznie są rekomendowani przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu i akceptowani przez Zarząd Oddziału. Członkowie Kapituły Konkursu nie mogą być pracownikami uczelni.

8. Członkowie Kapituły pełnią funkcje honorowo.

9. Każda praca jest oceniana niezależnie przez dwóch członków Kapituły. Łączną ocenę stanowi suma tych dwóch ocen.

10. Podstawowe kryteria oceny prac są następujące:

 • aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy,
 • możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów,
 • stopień trudności, złożoności zagadnienia będącego przedmiotem pracy,
 • kompleksowość zagadnienia,
 • stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia,
 • sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania,
 • innowacyjność rozwiązań

Formularz oceny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

11. Kapituła Konkursu proponuje przyznanie nagród i wyróżnień w ilości zależnej od liczby zgłoszonych prac.

12. Propozycje Kapituły Konkursu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

13. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi a promotorzy nagrodzonych prac zostaną wyróżnieni dyplomami.

14. Wręczenie przyznanych nagród i dyplomów odbędzie się na uroczystym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Oddziału z promotorami i dyplomantami w miesiącu czerwcu każdego roku.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie w dniu 08 lutego 2021 roku.

Powiazane tresci