Wewnętrzny Regulamin działania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie

Zasady działania, obowiązki i kompetencje Zarządu Oddziału określają § 44, do 47 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK).

§ 1

Pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału wybranego przez Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Oddziału, w ciągu 15 dni od dnia wyborów.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona: I zastępcę Prezesa oraz 3-ch Wiceprezesów branżowych, Sekretarza i z-cę Sekretarza oraz Skarbnika.

Na początku kadencji następuje podział zadań pomiędzy wszystkich członków Zarządu Oddziału.

§ 2

Zarząd Oddziału zbiera się według rocznego planu zebrań co najmniej raz w miesiącu.

Projekt porządku obrad Zarządu Oddziału ustala Sekretarz na wniosek Prezesa Oddziału.

Przypomnienia o posiedzeniu Zarządu Oddziału wraz z programem powinny być przekazane Członkom Zarządu przez Sekretarza, a-mailowo lub telefonicznie, na 3 dni przed posiedzeniem.

W zebraniu Zarządu Oddziału biorą udział członkowie i ich zastępcy oraz osoby zaproszone przez Prezesa (goście doradcy lub referenci określonych spraw, przewodniczący Komisji Rewizyjnej).

Na zebraniu Zarządu Oddziału Prezes (Sekretarz) lub wyznaczony członek Zarządu składa informację o ważniejszych pracach oraz wykonaniu uchwał (postanowień) podjętych na poprzednich posiedzeniach.

Zarząd Oddziału spotyka się z Prezesami i Sekretarzami kół, klubów i zespołów – co najmniej raz w roku.

§ 3

Obradami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Oddziału, a w jego nieobecność lub na jego życzenie I zastępca Prezesa.

Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu Oddziału konieczna jest obecność co najmniej połowy jego składu, z tym, że w tej liczbie musi być Prezes lub I zastępca Prezesa i Sekretarz lub jego zastępca.

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów. Przy równości głosów decydującym jest stanowisko prowadzącego obrady.

Na każdym posiedzeniu Zarząd Oddziału, Sekretarz Oddziału informuje o realizacji uchwał (postanowień) poprzedniego zebrania. Do udzielenia informacji są również zobowiązani ci członkowie Zarządu, którym powierzono załatwienie wyznaczonych spraw.

Zarząd Oddziału obowiązany jest rozpatrzyć wszystkie sprawy wniesione pod obrady przez każdego członka lub wyznaczenie terminu, w którym daną sprawę przedyskutuje.

Zarząd Oddziału może powoływać stałe lub okresowe zespoły robocze dla realizacji określonych zadań.

Zarząd Oddziału koordynuje pracę komisji, klubów i zespołów roboczych, między innymi przez systematyczne spotkania odpowiedzialnych członków Zarządu z kierownictwami tych organów dla omówienia planów działania i stanu ich realizacji.

Protokół z zebrania Zarządu Oddziału sporządza Z-ca Sekretarza Oddziału lub upoważniony członek Zarządu a podpisuje prowadzący zebranie. W oparciu o przebieg zebrania Sekretarz przygotowuje postanowienia (wnioski, uchwały), które po zaakceptowaniu przez Prezesa przekazywane są członkom Zarządu.

§ 4

Niniejszy Regulamin wewnętrzny został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków Oddziału w Krakowie dniu 16 marca 2009 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci