Sprawozdanie z wyjazdu techniczno-integracyjnego do Wrocławia w dniach 3-5 czerwca 2017 r.

Koło Grodzkie działające w Oddziale SITK RP w Krakowie, wspólnie z MOIIB w Krakowie zorganizowało wyjazd techniczny do Wrocławia w celu zapoznania się z najważniejszymi obiektami i inwestycjami technicznymi realizowanymi w mieście i najbliższym regionie.

Pierwszym punktem bogatego programu wyjazdu była wizyta w Urzędzie Miasta Wrocławia. Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności – p. Monika Kozłowska-Święconek i Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki p. Zbigniew Komar zaprezentowali aktualny stan i planowany rozwój systemu transportu miasta zawarty w opracowanym projekcie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”. Omówili politykę zrównoważonego transportu, która opiera się na zasadach:  

-        tak zaplanować strukturę miasta, aby wykorzystywała obecny potencjał infrastrukturalny,

-        dopełniać przestrzeń miejską, tam gdzie jest już dobra komunikacja publiczna,

-        planować nowe osiedla, tam gdzie jest już dobry transport zbiorowy lub gdzie planuje się komunikację publiczną,

-        rozwiązaniami przestrzennymi zachęcać do poruszania się transportem niesamochodowym lub pieszo,

-        przeciwdziałać suburbanizacji,

-        powrót do centrum miasta,

-        obniżać koszty codziennego życia i funkcjonowania miasta,

-        obniżać koszty transportu.

Nowością w Studium jest wyodrębnienie stref dostępności komunikacyjnej; szczególną uwagę zwrócono na transport zbiorowy i niezmotoryzowany.   

Sieć kolejowa będzie rozwijana w celu bardziej efektywnego wykorzystywania jej jako środka transportu w podróżach miejskich i aglomeracyjnych oraz dla lepszej integracji z układem przestrzennym. Niezbędne jest wzbogacenie systemu o nowe przystanki oraz modernizacja linii.

Wrocławski Program Tramwajowy przewiduje budowę 51 km tras tramwajowych, dzięki czemu ponad połowa wrocławian miałaby przystanki tramwajowe zlokalizowane w odległości nie większej niż 400 metrów od miejsca zamieszkania. Nie rozważa się budowy metra we Wrocławiu.  

Założenia Studium przewidują budowę 85 km ulic układu podstawowego, nie przewidując dokończenia brakujących odcinków obwodnicy śródmiejskiej. Tramwaj wodny ma być włączony do zintegrowanego systemu transportowego miasta. Polityka parkingowa przewiduje budowę kilkunastu parkingów przesiadkowych oraz określa wskaźniki liczby miejsc postojowych w zależności od dostępności komunikacją zbiorową.   

Wyznaczono 625 km różnego rodzaju tras rowerowych. Nowością są zielone trasy, które mają przebiegać z dala od głównych arterii i być odseparowane od ruchu samochodowego.

Na zakończenie wywiązała się ożywiona dyskusja, w której poruszono kwestie znaczenia kompleksowych badań ruchu, roli rozwoju sieci drogowo-ulicznej, sieci dróg rowerowych oraz komunikacji zbiorowej (wraz z opcją metrobusu) w zarządzania mobilnością użytkowników systemu transportowego.    

Następnie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, mieszczącym się w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie ponadto stacjonują dyspozytorzy policji, straży pożarnej, straży miejskiej i pogotowia ratunkowego. Znajduje się tam również centrum monitoringu miasta. Pobyt w sali operacyjnej Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym był poprzedzony prelekcją Andrzeja Dubaniewicza – Kierownika Działu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w strukturze którego działa Centrum.

Wszystkie odpowiedzialne za kierowaniem ruchem służby miejskie znajdują się w jednym miejscu. Pracujący tam operatorzy sygnalizacji świetlnej i wideonadzoru, inżynier ruchu, dyspozytor Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz osoba czuwająca nad transportem publicznym we Wrocławiu mają do dyspozycji podgląd z 1200 kamer rozlokowanych na ponad 200 skrzyżowaniach oraz mapę z dokładną lokalizacją wszystkich wozów MPK kursujących po wrocławskich ulicach. Pozwala to na obserwację w czasie rzeczywistym sytuacji drogowej w mieście.

Sygnalizacją steruje program, który dzięki wideodetektorom na bieżąco analizuje sytuację na ulicach, co pozwala na bieżąco optymalizować i aktualizować program sygnalizacji świetlnej na poszczególnych skrzyżowaniach i ciągach ulic. Efekty działania Centrum to w szczególności: skrócenie czasu przejazdu tramwajów o ok. 20%, czasu przejazdu samochodów – rano o ok. 16%, po południu – o ok. 13 proc. Samochody rzadziej zatrzymują się na światłach: rano o 10%,  popołudniu – o 22%.

Cały system oparty jest na technologii Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) i zawiera m.in. systemy informacyjne dla kierowców (tablice w różnych punktach miasta informujące o sytuacji na drogach), internetowy portal ITS, informacje parkingową (o liczbie wolnych miejsc na danym parkingu) i przystankową (tablice elektroniczne podające rzeczywisty czas do przyjazdu autobusu i tramwaju). Budowa systemu kosztowała ok. 110 mln zł, z czego 82 mln zł pokryte zostały ze środków unijnych. 

W dyskusji zwracano uwagę na niezawodność działania systemu, koszty eksploatacji oraz kompatybilności urządzeń i oprogramowania. 

Po zapoznaniu się z problemami ruchu miejskiego uczestnicy udali się na  budowę mostu na Widawie w ciągu drogi ekspresowej nr 5 oraz węzła A8, S5 i DK5. Inwestycja realizowana jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Zapoznano się z technologią budowy mostu o długości 750 m metodą nasuwania podłużnego. Taka technologia nie wymaga budowania rusztowań od dołu, co było niemożliwe do wykonania ze względu na niską nośność gruntów pod  tym mostem. Przeprawa  mostowa ma 13 przęseł, prowadzi po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz posiada pasy awaryjne. Jeden nasuwany element waży 1100 ton. Długość mostu wynika ze zlokalizowania w tym miejscu poldera powodziowego dla pomieszczenia cofki rzeki Odry.

Po przejeździe na rozległy węzeł o powierzchni 30 ha zapoznano się z robotami drogowymi i wiaduktami na trzech łącznicach. Wizytowane obiekty są częścią 48 km odcinka Wrocław – Korzeńsko budowy drogi S5, która ma się zakończyć w IV kwartale 2017 r.

Całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi ok. 1,9 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Przeprowadzono dyskusję koncentrującą się na zagadnieniach zasadności przyjętych technologii oraz racjonalności skali rozwiązań. W dyskusji uczestniczył  Janusz Żelasko – Kierownik Budowy z firmy ASTALDI Z oraz Magdalena Szumiata – Rzecznik Prasowy z GDDKiA.

Przejazd przez Most Rzędzinski oraz Most Milenijny był dla uczestników wyjazdu okazją do zapoznania się z ich konstrukcją.

Most Rzędziński jest drogowym mostem wantowym nad Odrą, będący częścią Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8). Głównym celem tej inwestycji jest skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia. Przez przejęcie części ruchu o dalekim zasięgu, znacznie zmniejsza się jego udział na pozostałych drogach. W każdym kierunku kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu. Przebieg autostrady przez obszar stopnia wodnego został wymuszony protestami społecznymi odnoszącymi się do innych, alternatywnych przebiegów trasy. Skutkowało to koniecznością budowy mostu o dużych rozpiętościach przęseł. Projekt mostu został wykonany przez Zespół Badawczo-Projektowy „Mosty – Wrocław” pod kierownictwem prof. Jana Biliszczuka. Wykonawcą mostu były firmy Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Most, którego budowa trwała 3 lata, oddany został do eksploatacji w sierpniu 2011 r. Koszt budowy obiektu wyniósł 576 mln. Most składa się z trzech sekcji:

·         estakady południowej o długości  610  m;  jest  to  11-przęsłowa belka z betonu sprężonego o przekroju skrzynkowym,

·         mostu głównego o długości 612 m o konstrukcji podwieszonej do jednego pylonu o wysokości 122 m, jest wspólny dla obu konstrukcji pomostu z betonu sprężonego, przęsła główne zostały wykonane metodą betonowania nawisowego,

·         estakady  północnej  długości  520  m  w  postaci  9-przęsłowej  belki  ciągłej  z  betonu  sprężonego, 

Konstrukcję mostu posadowiono na palach prefabrykowanych wbijanych i wierconych o średnicy 1,5 m. Pod wieloma względami Most Rędziński jest rekordzistą w skali Polski. Wyposażony jest w system stałego monitoringu elektronicznego stanu konstrukcji, który obejmuje: czujniki pomiaru sił w wantach, akcelerometry do pomiaru przyśpieszeń ruchu want, inklinometry do pomiaru wychyleń gałęzi pylonu i pomostu, czujniki pomiaru prędkości i kierunku wiatru, czujniki do pomiaru temperatury konstrukcji i otoczenia, tensometry do pomiaru odkształceń w pylonie i pomoście.

Zapoznano się także  z konstrukcją Mostu Milenijnego, który jest drogowym mostem wantowym nad Odrą we Wrocławiu łączącym osiedla: Popowice i Osobowice. Most jest częścią obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, równocześnie stanowi fragment drogi krajowej nr 5 oraz trasy europejskiej E261. Przez most prowadzą dwie dwupasmowe jezdnie oraz po obu stronach chodniki i drogi rowerowe. Autorem projektu Milenijnego jest dr inż. Marek Jagiełło. Wykonawcą mostu była firma Skanska SA. Budowa trwała 2,5 toku i kosztowała 160 mln zł. Most oddano do użytku w 2004 r.

Pod względem statycznym i konstrukcyjnym most składa się z trzech części: estakady lewobrzeżnej o długości 325 m, mostu wantowego o długości 290 m, mostu nawisowego o długości 260 m z estakadą prawobrzeżną o długości 97 m. Całkowita długość mostu wynosi 973 m, wysokość konstrukcyjna na estakadzie 2,5 m, na moście wantowym 2,7 m, na moście nawisowym od 2,95 do 6,5 m. Most ma belkowy ustrój nośny, 15 przęseł i jest wsparty na 16 masywnych podporach – przyczółkach, podporach tarczowych, pylonach mostu podwieszonego i podporach słupowych. Najdłuższe przęsło nad nurtem Odry ma długość 153 m. Pylony w kształcie litery H o wysokości 50 m wznoszą się nad poziom płyty pomostu na wysokość 33 m. Ustrój nośny wspiera się na 64 łożyskach. Na moście o szerokości 25,12 m mieszczą się: dwie siedmiometrowe jezdnie, dwie ścieżki rowerowe (każda szeroka na 1,5 m) i dwa dwumetrowe chodniki dla pieszych. W miejscach, gdzie znajdują się przystanki autobusowe, most ma szerokość 32,12 m. Nawierzchnia na jezdni ma 90 mm, z czego warstwa wiążąca 50 mm i ścieralna 40 mm. Nawierzchnia na chodnikach i ścieżkach rowerowych jest chemoutwardzalna i ma grubość 3 mm.

W następnym dniu w czasie objazdu Wrocławia pod opieką przewodnika zapoznano się z obiektami: Stadion Miejski, zintegrowany przystanek tramwajowo – kolejowy Wrocław Stadion, Narodowe Forum Muzyki z sąsiadującym wielopoziomowym parkingiem podziemnym pod Placem Wolności z ponad 700 miejscami postojowymi, dworzec kolejowy – Wrocław Główny po rewaloryzacji, wieża wodna Moora, kampus Politechniki Wrocławskiej z kolejką linową oraz awanport Szczytniki, Zespół Stadionu Olimpijskiego, Hala Stulecia wraz terenami wystawowymi, wzorcowe osiedla mieszkaniowe Wrocławia oraz rewaloryzowany kompleks EIT Plus – Europejski Instytut Technologiczny z reaktywowanym przystankiem kolejowym Wrocław Pracze. 

Uczestnicy wyjechali na taras widokowy usytuowany  na 49 piętrze budynku Sky Tower (najwyżej w Polsce), który z dwoma przylegającymi budynkami położonymi na wrocławskim osiedlu Południe stanowi kompleks mieszkalny, biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny. Całkowita wysokość 51-kondygnacyjnej wieży to 212 m. Wewnętrzne rozwiązania komunikacyjne całego kompleksu obejmują 38 dźwigów, 8 ruchomych schodów oraz 2 chodniki ruchome. Budowę rozpoczęto w 2007 r., a ukończono w  2013 r.

W trakcie zwiedzania Starego Miasta Wrocławia, w tym zlokalizowanych tam zabytkowych mostów, zapoznano się z zasadami organizacji ruchu w tym obszarze oraz jego obsługą przez komunikację zbiorową. Ponadto dyskutowano problemy realizacji obwodnicy drogowej Wałbrzycha oraz kwestie planistyczno-projektowe i wykonawcze Drogowej Trasy Średnicowej GOP. 

Uczestnicy zwiedzili również inne ciekawe obiekty, które są chlubą Wrocławia i okolic: ekspozycję Panoramy Racławickiej, Afrykarium położone na terenach wrocławskiego ZOO oraz zamek w Książu, w tym podziemne obiekty betonowe wybudowane w czasie II Wojny Światowej.

Wykorzystane źródła:

http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2009/2_23_2009/pdf/4_biliszczuk_most.pdf

http://www.wroclaw.pl/its-wroclaw-co-to-jest

http://www.wroclaw.pl/portal/studium-transport-i-zrownowazona-mobilnosc

https://zaplanuj.wroclaw.pl/polityka-zrownowazonej-mobilnosci

Wikipedia. Wolna Encyklopedia  

 

Opracowanie Wiesława Rudnicka – Przewodnicząca Koła Grodzkiego

galeria – Stanisław Dziedzic

 

 

Print Friendly