Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 08 lutego 2021r. online | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 08 lutego 2021r. online

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 1(30)/2020 z posiedzenia w dniu 11 stycznia 2021 r. przeprowadzonego online na platformie Webex. Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do III Ogólnopolskiej Konferencji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`21 planowanej w dniu 11 marca 2021 r. oraz II Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2021” planowanej w dniu 22 kwietnia 2021 roku. Obydwie konferencje będą zorganizowane w formie zdalnej (online).
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przedłużeniu uprawnień rzeczoznawcy p. Dawidowi Siemieńskiego na kolejne dwa lata 2021 – 2023.
 • Zarząd przedyskutował sprawę opłat za przeprowadzanie procedury nadawania uprawnień rzeczoznawstwa. Po sprawdzeniu zapisów Regulaminu nadawania uprawnień Zarząd podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia nowego cennika na przeprowadzenie procedury nadawania uprawnień.
 • Sekretarz Janina Mrowińska przekazała informacje o stanie organizacyjnym Oddziału na koniec 2020 roku – zgodnie ze sprawozdaniem statystycznym Oddziału, które zostało przekazane do Zarządu Krajowego w dniu 20 stycznia 2021 roku.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o podjęciu działań organizacyjnych związanych z kolejnym konkursem na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla uczelni wyższych Krakowa za rok 2020. Termin składania prac na konkurs upływa 15 marca 2021 r.
 • Zarząd przedyskutował zaproponowane przez kol. Mariusza Szałkowskiego i Marka Błeszyńskiego warianty przeprowadzenia prac związanych z osuszeniem piwnic siedziby Oddziału.
 • Prezes Józefa Majerczak przedstawiła plan konferencji i seminariów na rok 2021.
 • Członkowie Zarządu omówili działania podejmowane przez nich w zakresie przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przeniesienie kol. Rafała Pietrończyka z Krakowskiego Koła Kolejarzy do Koła w PNUIK Kraków.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków: kol. Annę Janowską-Ciońćkę z Koła Seniorów, kol. Józefa Cabałę z Koła w PNUIK Kraków oraz zmarłego kol. Stefana Gawędę z Koła w PNUIK Kraków
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała, że rok 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei. Tegoroczna konferencja NOVKOL 2021 odbędzie się w ramach tego wydarzenia.
 • Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek Wydawnictwa Inżynieria Sp. z o.o. o objęcie patronatem II Konferencji nt. „Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące” organizowanej w dniach 01-02 grudnia 2021 roku.
 • Pani Prezes poinformowała, że Wiceprezes Zbigniew Marzec na początku lutego br. złożył rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ze względu na konflikt interesów, zgodnie z przepisami dotyczącymi procedury wyborów do władz SITK Jego miejsce w Komisji Rewizyjnej zajmie kol. Lidia Żakowska.
 • Prof. Wiesław Starowicz poprosił kol. Andrzeja Kollbeka o rozesłanie do członków Zarządu filmu z przejazdu przez budowany tunel w Lubniu dokumentującego postępy prac przy realizacji tej inwestycji.
 • Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu zebrania sprawozdawczego w formie online. Proponowany termin to 29 marca br. Przygotowywane jest sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2020 oraz sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2020.
 • Przedyskutowano propozycję przywrócenia tradycji przyznawania nagród Prezesa dla zasłużonych członków i wręczanie ich w czasie zebrania sprawozdawczego. Pani Prezes zaproponowała wyróżnienie dla kol. Jerzego Hydzika – Przewodniczącego KKMiHZ, który przygotował i przeprowadził w Oddziale 18 cieszących się coraz większą popularnością prelekcji związanych z ciekawą, historyczną tematyką kolejową. Wyłonione będą kolejne kandydatury aktywnych, zasłużonych członków pracujących na rzecz Oddziału i SITK.
 • Prof. Wiesław Starowicz, Prezes Józefa Majerczak i kol. Mariusz Szałkowski przekazali informacje dotyczące spraw omawianych na posiedzeniu Zarządu Krajowego, które odbyło się w dniu 8 lutego br. Podczas tego posiedzenia podjęto decyzję o utworzeniu spółki wydawniczej, które przejmie wydawanie czasopism SITK: Transport Miejski i Regionalny, Drogownictwo, Przegląd Komunikacyjny.
 • Podjęte zostały działania zmierzające do poprawy opłacalności składek członkowskich,  Sekretarz Oddziału mailowo przypomni członkom o obowiązku opłacenia zaległych składek.

 

Udostępnij

Powiazane tresci