Regulamin sklepu internetowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie

 

Przed złożeniem zamówienia Klient ma prawo do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą – dotyczy to również postanowień niniejszego regulaminu. Negocjacje powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie adres: ul. Siostrzana 11 , 30-804 Kraków. W razie rezygnacji przez Klienta z prowadzenia indywidualnych negocjacji dotyczących zawarcia umowy, zastosowanie ma niniejszy regulamin i właściwe przepisy prawa.

 

 

§1. SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1.            FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2.            KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3.            USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 4.            KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 5.            PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6.            REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 7.            SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie dostępny pod adresem internetowym: http://www.sitk.org.pl/sklep.
 8.            SPRZEDAWCA– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie adres: ul. Siostrzana 11 , 30-804 Kraków, NIP: 676 001 01 60, REGON: 350013129, KRS: 0000071707, nr rachunku bankowego: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666, numer telefonu: +48 12 658 93 72, adres email: sklep@sitk.org.pl
 9.            KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10.        KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11.        KOSZYK – lista produktów, sporządzona na podstawie wyboru Klienta, z oferowanych w sklepie produktów.
 12.        UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13.        ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub w inny przewidziany przez Sprzedawcę sposób i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.            Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie dostępny pod adresem internetowym: http://www.sitk.org.pl/sklep,  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie adres: ul. Siostrzana 11 , 30-804 Kraków, NIP: 676 001 01 60, REGON: 350013129, KRS: 0000071707, nr rachunku bankowego: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666, numer telefonu: +48 12 658 93 72, adres email: sklep@sitk.org.pl, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

 

 

§ 3.  PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1.       Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać za pomocą Formularza Zamówienia oraz telefonicznie pod numerem tel. +48 12 658 93 72 lub e-mailem pod adresem: sklep@sitk.org.pl
 2.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pomocą Formularza Zamówienia poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę Sklepu Internetowego, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, w tym należy wybrać rodzaj dostawy, formę płatności, wybór miejsca wydania rzeczy.
 3.       Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Zamawiającego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Aby złożyć Zamówienie należy po wypełnić Formularza Zamówienia kliknąć na stronie Sklepu Internetowego  pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz podanie sposobu dostawy Produktu i formy płatności.
 4.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej lub inna, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej), dostęp do poczty elektronicznej, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5.       W przypadku zawierania umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz telefonicznie, Klient ma obowiązek podać następujące dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 6.       Zamówienia w których Klient nieprawidłowo podał dane dotyczące zawieranej Umowy Sprzedaży (m.in. nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane wobec przyczyn zależnych od Klienta.
 7.       Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Ponadto Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym lub w inny dopuszczalny przez Sprzedawcę sposób, tj. przez wysłanie wiadomości e-mail na adres sprzedawcy zawierające poprawne wszystkie wymagane dane albo przez podanie powyżej wskazanych danych podczas rozmowy telefonicznej.
 9.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Zamawiającego woli związania się Umową Sprzedaży.
 10.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia lub w inny sposób dopuszczony przez Sprzedawcę, tj. przez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane niezbędne do zawarcia umowy lub przez podanie powyższych danych w rozmowie telefonicznej ze sprzedawcą. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, przy czym o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 11.   Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 12.   Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 13.   Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 14.   Zawarcie umowy z Klientem następuję w chwili złożenia zamówienia w jeden ze sposobów wskazanych w § 3 ust. 1.

 

 

§ 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

 1.       Za zakupy w Sklepie internetowym można zapłacić w następującej formie: przedpłatą na konto bankowe Sprzedawcy (za pomocą platformy transferuj.pl lub wpłatą bezpośrednią na konto Sprzedawcy) lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2.       W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3.       W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4.       Dokonując zakupu więcej niż jednego Produktu za pomocą jednego Formularza Zamówienia Zamawiający uiszcza tylko jedną opłatę za przesyłkę. W sytuacji gdy Zamawiający dokona Zamówień za pomocą więcej niż jednego Formularza Zamówień, musi ponieść koszty dostawy osobno za każde Zamówienie.

 

 

§ 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

 1.       Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według zasad opisanych w niniejszym artykule. Możliwość wysłania Produktu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej istnieje tylko po indywidualnej konsultacja ze Sprzedawcą; w takiej sytuacji koszty dostawy ustalane są indywidualnie z Klientem przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 2.       Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Wszelkie koszty dostawy Produktu, do których należy zaliczyć opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i Płatności”  oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3.       Zamówione Produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, pod adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówień, a w przypadku dokonania Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail –  na adres podany w wiadomości e-mail stanowiącej Zamówienie, a w przypadku dokonania Zamówienia za pośrednictwem rozmowy telefonicznej – na adres podany przez Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej. Dostawa realizowana jest w formie przesyłki pocztowa lub przesyłka pocztowa pobraniowej.
 4.       Sprzedawca dokonuje wysyłki towaru w ciągu 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 5.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem Sprzedawca dokonuje wysyłki towaru w ciągu 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 6.       Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Produktów) oraz przewidywany czas dostawy.
 7.       Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 2.       Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku zawarcia umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna posrała stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3.       Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4.       Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5.       Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6.       Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego, Produkt oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7.       Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8.       Jeżeli do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Zamawiającego lub do wykonania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Sprzedawcę informuje Zamawiającego o konieczności dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy.
 9.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Jeżeli Klientem jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 10.   Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawania się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi. W powyższych terminach Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

 

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 1.       Kupujący, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przykładowo wskazanych w niniejszym paragrafie.
 2.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3.       Konsument posiada szereg możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na przykład z uprawnienia do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4.       Ponadto, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) mogą udzielić bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zamawiającym będącym konsumentem a Sprzedawcą. Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

 

§ 8. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1.       Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14  dni. Powyżej wskazany termin biegnie od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2.       Oświadczenie, o odstąpieniu od umowy można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4.       Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5.       Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 7.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9.       Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§ 9. DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1.       Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu jest Sprzedawca.
 2.       Klient korzystający ze sklepu internetowego pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydują inaczej, z czym wiąże się m.in. dokonanie działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.  
 3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wskazanych w regulaminie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży.
 4.       Sprzedawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony wszystkich udostępnionych danych osobowych. Sprzedawca w szczególności nie sprzedaje i nie udostępnia wprowadzanych przez Klienta danych personalnych osobom trzecim
 5.       Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.       Umowy zawierane przez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3.       Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu w zakładce „Regulamin” oraz sporządzić jego wydruk.
 4.       Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5.       Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Data: ……………………………………………………


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Krakowie

adres: ul. Siostrzana 11

30-804 Kraków

 

Niniejszym, na podstawie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z dnia 24 czerwca 2014 r.) informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..


Data zawarcia umowy / odbioru Produktu: ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Adres konsumenta:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Telefon kontaktowy / adres e-mail:

…...................................................................................................................................................

Dane konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:

…...................................................................................................................................................

Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie dostępnego na stronie internetowej  http://www.sitk.org.pl/sklep i z zasadami dokonywania zwrotów.

 

 


………………………………….
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)