free web builder

DLA AUTORÓW

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
i SYSTEMY ZARZĄDZANIA
w TRANSPORCIE SZYNOWYM 2019

Streszczenie

Streszczenie należy przesłać w formie pliku tekstowego na adres email konferencja.nowoczesne@gmail.com w terminie do 10.09.2019r. Liczba znaków tytułu 100, liczba słów streszczenia 300.

Przygotowanie tekstów do druku

- Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
- Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
-Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
- Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
- Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
- Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
- Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
- Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
- W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
- Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
- Na początku artykułu należy zamieścić streszczenie i słowa kluczowe (minimum trzy). Na końcu artykułu należy podać tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim.
- Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
- Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowo-Technicznych Oddziału SITK RP w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji. Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 roku (część B) posiada 5 punktów.

Do publikacji przyjmujemy również artykuły w języku angielskim.

Organizatorzy zapraszają młodych inżynierów w wieku do 35 lat do przygotowania i wygłoszenia referatów. Najbardziej innowacyjny oceniony i wybrany przez Komitet Naukowy zostanie nagrodzony przez Organizatorów.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com

Załącznik: formatka

Adres

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW


Dane kontaktowe

Email: krakow@sitk.org.pl
WWW: http://www.sitk.org.pl                   
Telefon: +48 12 658 93 72

Łącza

INFORMACJE
TEMATYKA
DLA AUTORÓW
TERMINARZ i OPŁATY
SPONSORZY
ON-LINE
KONTAKT

Konferencja
Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym 2019