DLA AUTORÓW

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I
AGLOMERACJACH PTZ’2023

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Pełne teksty artykułów przygotowanych do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji,
zostaną opublikowane w Transporcie Miejskim i Regionalnym.

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się na stronie internetowej:
https://tmir.sitk.org.pl/przygotowywanie-tekstow-do-druku/

Artykuły do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: petezet.sitk@gmail.com